Právo
25. 2. 2020

Štyri vybrané legislatívne zmeny týkajúce sa životného prostredia

Prinášame vám prehľad legislatívnych zmien zameraných predovšetkým na zníženie množstva plastového odpadu a vybavenie budov nabíjacími stanicami pre elektromobily.

Milina Schifferdeckerová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

1. Poskytovanie plastových tašiek za úhradu

Dňa 27. decembra 2019 nadobudlo účinnosť ustanovenie novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplní niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), ktorou sa stanovuje minimálna cena plastových tašiek, ktoré poskytuje výrobca obalov k nákupu tovaru alebo výrobkov.

Právna úprava účinná do 26. decembra 2019 síce obsahovala povinnosť poskytovať plastové tašky za úhradu, jej výšku však bližšie nešpecifikovala. Po novom je výrobca obalov, ktorý poskytuje plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, povinný poskytovať ich za úhradu zodpovedajúcu minimálne náhrade nákladov, ktoré zodpovedajú nákladom na ich získanie (t. j. za cenu, za ktorú plastové tašky výrobca obalov získal).

Súčasne novela rozširuje túto povinnosť na všetky plastové tašky (s výnimkou veľmi ľahkých plastových tašiek s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktoré sa vyžadujú ako primárny obal pre nebalené potraviny z hygienických dôvodov alebo pomáhajú predchádzať plytvaniu potravinami).

Povinnosti poskytovať k nákupu tovaru alebo výrobkov aj iné druhy tašiek (napr. z papiera alebo textilu) sa táto novela nedotkla.

Za nedodržiavanie týchto povinností hrozí výrobcovi obalov pokuta od 500 do 50 000 eur. Orgánom oprávneným na kontrolu dodržiavania povinností a udeľovanie pokút je Slovenská obchodná inšpekcia.

2. Zákaz uvádzať jednorazové výrobky z plastu a obaly a neobalové výrobky z oxo-degradovateľných plastov*  na trh Slovenskej republiky 

S účinnosťou od 3. júla 2021 prináša novela zákona o odpadoch zákaz uvádzať jednorazové výrobky z plastu na trh Slovenskej republiky. 

Zákaz sa dotkne nasledovných jednorazových plastových výrobkov:

 • tanierov a príborov,
 • miešadiel na nápoje,
 • vatových tyčiniek a slamiek (s výnimkou tých, ktoré sa používajú v zdravotníctve ako        zdravotnícke pomôcky),
 • paličky určené na pripevnenie k balónom a podopieranie balónov (s výnimkou balónov na priemyselné alebo iné profesionálne vyžitie, ktoré sa nedistribuujú spotrebiteľom),
 • nádoby na potraviny (napr. nádoby na potraviny určené na rýchle občerstvenie), nápojové obaly a poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu.

Jednorazové výrobky z plastu bude možné distribuovať najneskôr do 31. decembra 2021.

Súčasne sa zakáže aj uvádzanie obalov a neobalových výrobkov z oxo-degradovateľných plastov.

3. Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje

Dňa 1. decembra 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje“) s delenou účinnosťou v období rokov 2019 až 2022. Ustanovenia týkajúce sa samotného zálohovania jednorazových plastových a kovových obalov na nápoje nadobudnú účinnosť až 1. januára 2022. 

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje zavádza množstvo povinností pre výrobcov obalov a distribútor obalov, ktorí vykonávajú predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje z plastu a kovu konečnému používateľovi, a to najmä povinnosť:

 • zálohovať jednorazové obaly na nápoje a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom zálohového systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej len „správca“),
 • označiť obal tak, aby z takéhoto označenia bolo zrejmé, že obal je pokrytý zálohovým systémom (výrobca obalov),
 • pri označení tovaru predajnou cenou uvádzať aj výšku zálohu (distribútor obalov),
 • viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a výške zálohu,
 • požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a registrovať u správcu zálohované jednorazové obaly na nápoje, pred ich uvedením na trh,
 • odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje v mieste prevádzky alebo vo vzdialenosti do 150 metrov od miesta prevádzky bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru (distribútor obalov),
 • vrátiť konečnému používateľovi záloh v plnej výške pri vrátení odpadu zo zálohovaného jednorazového obalu na nápoje, a to aj bez preukázania úhrady zálohu zo strany konečného používateľa (distribútor obalov),
 • viesť evidenciu o zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje a ohlasovať údaje z nej správcovi. 

Povinnosť odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje v mieste prevádzky alebo vo vzdialenosti do 150 metrov od miesta prevádzky bude mať len distribútor s predajnou plochou najmenej 300 m2 (s výnimkou distribútora, ktorý predáva nápoje iba ako doplnkový tovar, hoci spĺňa podmienku predajnej plochy 300 m2). Pre distribútorov s menšou predajnou plochou ako 300 m2 bude odoberanie takéhoto odpadu dobrovoľné.

4. Povinnosť inštalácie nabíjacích staníc pre elektromobily

Dňa 10. marca 2020 nadobudne účinnosť novela zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zavádza povinnosť pre vlastníka novej alebo významne obnovenej existujúcej nebytovej budovy vybaviť takúto budovu najmenej jednou nabíjacou stanicou pre elektromobily a infraštruktúrou vedenia najmenej na jednom z piatich parkovacích miest. Povinnosť sa týka nebytových budov s viac ako 10 parkovacími miestami. Súčasne, každá nebytová budova, nová aj stará, s viac ako 20 parkovacími miestami musí byť do 1. januára 2025 vybavená aspoň jednou takouto nabíjacou stanicou. 

Vlastníci nových a významne obnovených existujúcich bytových budov s viac ako 10 parkovacími miestami budú mať povinnosť vybaviť ich infraštruktúrou vedenia pre každé parkovacie miesto.

Od tejto povinnosti sú oslobodení vlastníci takých budov, pri ktorých žiadosť o stavebné povolenie, či žiadosť o povolenie zmeny stavby bude podaná do 10. marca 2021 a významne obnovených existujúcich budov, ak by náklady na nabíjacie stanice a infraštruktúru vedenia presiahli 7 % celkových nákladov významnej obnovy budovy.

Poznámka:

*Oxo-degradovateľný plast novela definuje ako plastový materiál, ktorý obsahuje prísady spôsobujúce prostredníctvom oxidácie fragmentáciu plastového materiálu na mikrofragmenty alebo jeho chemický rozklad.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn