Právo
15. 4. 2020

Sedem najčastejších otázok v súvislosti s opatreniami prijatými v oblasti pracovného práva a podpory zamestnanosti

Vláda Slovenskej republiky priebežne prijíma opatrenia v oblasti pracovného práva a podpory zamestnanosti, ktorých cieľom je zmierniť negatívne dopady mimoriadnej situácie vyvolanej šírením koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Prinášame vám sedem najčastejších otázok, s ktorými sa v tejto súvislosti na nás obracajú naši klienti.

Milina Schifferdeckerová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

V nadväznosti na novelu Zákonníka práce (účinná od 4. apríla 2020) a prijatý projekt podpory zamestnanosti („Projekt podpory“) Vám prinášame sedem najčastejších otázok, s ktorými sa na nás obracajú naši klienti v súvislosti s opatreniami prijatými v oblasti pracovného práva a podpory zamestnanosti.

1. Môže o podporu určenú na udržanie zamestnanosti požiadať aj podnik, ktorý sa klasifikuje ako veľký podnik v zmysle Prílohy č. 1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy Text s významom pre EHP?

Áno, o podporu môže požiadať i zamestnávateľ, ktorý je klasifikovaný ako veľký podnik. Podmienky Projektu podpory nestanovujú žiadne obmedzenia vo vzťahu k veľkosti zamestnávateľa.

2. Môže jedna právnická osoba požiadať o kombináciu podpory podľa bodu 1 (pozn. finančný príspevok na mzdy zamestnancov u zamestnávateľov, ktorý boli povinní uzatvoriť alebo obmedziť prevádzku na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva) a súčasne aj bodu 2 (pozn. príspevok na pokles tržieb)?

Nie, podľa aktuálneho znenia podmienok podpory zamestnanosti nie je možné kumulatívne čerpanie podpory.

3. Aká je maximálna výška finančného príspevku na mzdy zamestnancov podľa Projektu podpory?

Podľa prvotného návrhu podmienok Projektu podpory bola výška finančného príspevku limitovaná sumou 200 000 eur za mesiac, maximálne však 800 000 eur za celé obdobie čerpania podpory.

Podľa znenia podmienok podpory aktualizovaných dňa 8. apríla 2020 došlo k zrušeniu mesačného stropu 200 000 eur.

Podľa návrhu zmien podmienok Projektu podpory schváleného na rokovaní vlády dňa 14. apríla 2020 bol zrušený i maximálny strop 800 000 eur na jedného žiadateľa za celé obdobie čerpania podpory.

4. Je možné súčasne nariadiť čerpanie dovolenky alebo čerpanie flexikonta dohodnutého s odbormi a uplatniť si podporu na mzdu zamestnanca?

Nie, nie je to možné.

V súčasnosti môžu zamestnávatelia čerpať finančný príspevok len v rámci Opatrenia 1 Projektu podpory. Opatrenie 1 je určené pre tých zamestnávateľov, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť (obmedzenie alebo prerušenie prevádzkovej činnosti) na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR („UVZ“). Cieľovou skupinou finančnej podpory v rámci Opatrenia 1 sú len tí zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa (§142 Zákonníka práce).

Na rokovaní vlády dňa 14. apríla 2020 však vláda schválila úpravu podmienok čerpania podpory pre zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou, t.j. podmienky čerpania finančnej podpory v rámci Opatrenia č. 3., ktoré je určené pre tých zamestnávateľov, ktorí neboli povinní uzatvoriť prevádzky na základe opatrení UVZ avšak v dôsledku mimoriadnej situácie došlo u nich k poklesu tržieb.

Takýto zamestnávateľ si môže vybrať medzi:

  • Príspevkom na náhradu mzdy zamestnanca v maximálnej výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880 eur (aplikovateľné len na tých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu pre prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 Zákonníka práce); alebo
  • Príspevkom na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca vo výške v závislosti podľa poklesu tržieb v sume podľa tabuliek v rámci Opatrenia 2 (pozn. Opatrenie 2 je určené pre samostatne zárobkové osoby, ktoré nie sú zamestnávateľmi).

5. Je možné čerpať podporu na zamestnancov na OČR alebo PN z dôvodu karanténnych opatrení alebo uzatvorenia škôl?

Nie, nie je to možné. Príspevok nie je určený pre zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR).

6. Súvisí novela Zákonníka práce s podmienkami podpory zamestnanosti? Kto hradí 80 % miezd? Štát?

Dotknutá novela Zákonníka práce stanovuje len výšku náhrady mzdy zamestnanca v prípade prekážok na strane zamestnávateľa počas mimoriadnej situácie (ak neexistuje dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov).

Novela Zákonníka práce nezakladá automaticky nárok na čerpanie príspevkov určených na podporu zamestnanosti.

Maximálna výška príspevku na mzdu zamestnancov je však limitovaná výškou náhrady mzdy v prípade prekážok na strane zamestnávateľa ustanovenou novelou Zákonníka práce. Ak zamestnávateľ do účinnosti novely Zákonníka práce vyplatil zamestnancovi náhradu mzdy viac ako 80 % ich priemerného zárobku, pri refundácii za príslušné obdobie sa vyplatí príspevok na náhradu mzdy len vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac však vo výške 1 100 eur.

7. Vo vzťahu k akému obdobiu sa posudzuje pokles tržieb. V prípade, ak spĺňame podmienky podpory, avšak vykonávať podnikateľské aktivity sme začali až tento rok, aké obdobie sa posudzuje?

Vo všeobecnosti sa pokles tržieb posudzuje s rovnakým obdobím v roku 2019. V prípade, ak žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období zárobkovú činnosť, pokles príjmov sa posudzuje podľa mesiaca február 2020.

Podľa podmienok čerpania Opatrenia 2 zo dňa 8. apríla 2020 si každý žiadateľ môže zvoliť z nasledovných možností:

  • Porovnáva sa tržba vykázaná za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre obdobie marec 2020 sa posudzuje marec 2019), alebo
  • Porovnáva sa priemer tržby dosiahnutý počas celého roku 2019 (použiteľné len v prípade žiadateľov podnikajúcich počas celého roka 2019), alebo
  • Porovnáva sa tržba za február 2020 (použiteľné len v prípade tých žiadateľov, ktorí podnikali len časť roka 2019, resp. začali vykonávať podnikateľskú činnosť najneskôr k 1. februáru 2020).

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign