Právo
16. 11. 2017

Reguláciu ochrany zdravia pri práci čakajú zmeny

Od 1. decembra 2017 dochádza k novelizácii zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novela modifikuje a ruší vybrané povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci.

Marian Dzuroška
Miroslav Kober

Zmeny sa dotkli najmä nasledovných oblastí:

  • povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu trvalým zmluvným vzťahom sa nahrádza upresnením existujúcej povinnosti zamestnávateľov zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika zamestnancov z expozície faktorom práce a pracovného prostredia v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou;

  • orgány verejného zdravotníctva by sa pri kontrole mali zamerať na posudky o riziku vypracované v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, a nie na zmluvy s pracovnou zdravotnou službou;

  • nová úprava ponecháva povinnosť hodnotiť zdravotné riziko raz ročne len na pracoviská, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce (v 3. a 4. kategórii). V prípade prác v 2. kategórii, budú zamestnávatelia hodnotiť zdravotné riziko pri práci raz za 18 mesiacov. V ostatných prípadoch by zamestnávateľ mal opakovane vykonať posúdenie zdravotného rizika len pri zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika;

  • povinnosť zamestnávateľov viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov podľa kategórií práce sa bude vzťahovať len na 2., 3. alebo 4. kategóriu; v tejto súvislosti novela zároveň ukladá zamestnávateľovi povinnosť oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva stanovené údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie (účinnosť tejto oznamovacej povinnosti novela posúva na 1. júla 2018).

Jedným z aspektov uvedených zmien by malo byť zníženie finančných nákladov zamestnávateľov. Miera povinností zamestnávateľa v tejto oblasti bude závisieť najmä od reálne sa vyskytujúcich zdraviu škodlivých faktorov práce a rizikovosti pracovného prostredia.

Zdieľať článok
LinkedIn