Zo sveta
24. 1. 2018

Rada EÚ a parlament dosiahli dohodu o smernici proti praniu špinavých peňazí

Dňa 20. decembra 2017 bolo vydané oznámenie o dosiahnutí dohody medzi Európskym parlamentom a Radou týkajúcej sa posledných dodatkov k Smernici proti praniu špinavých peňazí. (Anti Money Laundering Directive – AMLD 5) navrhnutej Európskou komisiou v júli 2016.

Zuzana Blažejová

V júli 2016 Európska komisia navrhla piatu revíziu Smernice proti praniu špinavých peňazí ako súčasť Akčného plánu na posilnenie boja proti financovaniu terorizmu, oznámeného vo februári 2016. Tento návrh obsahoval najmä niekoľko opatrení na posilnenie právomocí finančných spravodajských jednotiek EÚ, zavedenie silnejšej ochrany pre finančné toky z vysoko rizikových krajín a riešenie rizík spojených s virtuálnymi menami a anonymnými predplatenými nástrojmi.

Reakciou na odhalenie kauzy “Panama Papers” v apríli 2016 bol návrh Komisie obsahujúci pravidlá na zvýšenie transparentnosti v rámci EÚ, a to sprístupnením zoznamu skutočných vlastníkov spoločností a spriaznených trustov, prepojením vnútroštátnych registrov s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a rozšírením informácií, ktoré majú k dispozícii vnútroštátne orgány.

Cieľom aktualizovanej smernice je zabrániť zneužívaniu finančného systému na financovanie trestnej činnosti a posilniť pravidlá transparentnosti, aby sa zabránilo masovému utajovaniu finančných prostriedkov.

Nasledujúce opatrenia budú zavedené s cieľom zlepšiť prístup k informáciám o skutočných vlastníkoch:

  • zoznam skutočných vlastníkov spoločností uskutočňujúcich svoje činnosti v rámci EÚ bude verejne prístupný a následne budú lepšie prepojené aj národné registre z dôvodu uľahčenia spolupráce medzi členskými štátmi.
  • zoznamy skutočných vlastníkov trustov a podobných právnych konštrukcií budú verejne prístupné len v prípade existencie oprávneného záujmu; pokiaľ bol trust založený na nekomerčné účely (napr. na charitu alebo využívanie majetku rodiny), prístup k informáciám bude obmedzený len na základné údaje; prístup k informáciám o vlastníckych právach týkajúcich sa trustov sa poskytne na základe písomnej žiadosti v prípadoch, keď trust vlastní spoločnosť založenú mimo EÚ.
  • informácie týkajúce sa bankových účtov a bezpečnostných schránok budú registrované rovnako ako informácie o vlastníctve nehnuteľností, hoci informácie o vlastníctve nehnuteľností budú prístupné len verejným orgánom.
  • členské štáty EÚ si v súlade s ich vnútroštátnymi predpismi ponechajú právo poskytovať prístup k širšiemu rozsahu informácií.

Možnosť zhromažďovania informácií o nárokoch vyplývajúcich zo zmlúv o životnom poistení a finančných nástrojov nebude obsiahnutá v rámci nových ustanovení smernice.

Za účelom riešenia rizík vyplývajúcich z predplatených kariet a virtuálnych mien sa rozsah pôsobnosti smernice rozšíri na poskytovateľov elektronických peňaženiek a poskytovateľov virtuálnej zmenárenskej služby. Okrem toho sa minimálna hranica na identifikáciu držiteľov predplatených kariet zníži z 250 eur na 150 eur.

Revidovaná smernica rozširuje zodpovednosť a povinnosti pri podávaní správ a uľahčuje spoluprácu medzi vnútroštátnymi finančnými spravodajskými jednotkami (FSJ) a orgánmi bankového dohľadu pri výmene informácií. V dôsledku toho budú mať vnútroštátne FSJ prístup k informáciám v centralizovaných registroch o bankových a platobných účtoch, čo im umožní identifikovať držiteľov účtov.

V súvislosti s transakciami s tretími krajinami, ktoré Európska komisia identifikovala ako krajiny so zvýšenou mierou rizika prania špinavých peňazí, zmenená a doplnená smernica stanovuje prísnejšie kritériá týkajúce sa povinnosti hlásiť podozrivé transakcie a stanovuje možné sankcie proti ich porušeniu.

Očakáva sa, že zmenená a doplnená smernica nadobudne účinnosť koncom roka 2019, teda 18 mesiacov po jej zverejnení, ktoré sa odhaduje na polovicu roka 2018. Pokiaľ ide o špecifické ustanovenia smernice, predpokladá sa, že národné zoznamy skutočných vlastníkov spoločností budú verejne prístupné do konca roka 2019, zatiaľ čo národné zoznamy vlastníkov trustov budú osobám s oprávneným záujmom sprístupnené začiatkom roka 2020. Okrem toho sa v roku 2020 očakáva zavedenie národných registrov bankových účtov, zatiaľ čo prepojenie všetkých vnútroštátnych registrov bude pokračovať od roku 2021. 

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign