Právo
29. 4. 2020

Prehľad opatrení na dočasnú ochranu podnikateľov počas pandémie COVID-19

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 22. apríla 2020 novelu zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. Medzi najdôležitejšie zmeny patrí zavedenie možnosti odkladu exekúcií pre fyzické osoby, ochrana nájomcov pred ukončením nájmu a zavedenie inštitútu dočasnej ochrany podnikateľov.

Milina Schifferdeckerová
Bruno Gerda

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Cieľom tejto novely je predovšetkým vytvorenie právneho rámca pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom zasiahnutým negatívnymi dopadmi šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 („COVID-19“).

Novele nemožno uprieť snahu o pomoc a udržanie prevádzkyschopnosti podnikov zasiahnutých mimoriadnou situáciou vyvolanou šírením COVID-19 a zamedzenie nárastu konkurzných konaní v dôsledku platobnej neschopnosti podnikateľov spôsobenej touto mimoriadnou situáciou. Nejednoznačnosť právnej úpravy a absencia kontrolných mechanizmov podnikateľa pod dočasnou ochranou však vyvoláva množstvo otáznikov a kritiky zo strany podnikateľskej obce i odbornej verejnosti. V krátkom čase možno preto očakávať prijatie ďalších legislatívnych zmien a opatrení s cieľom odstrániť nedostatočnosť súčasnej právnej úpravy. 

Prehľad legislatívnych zmien

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia v zbierke zákonov (25. apríla 2020) s výnimkou ustanovení týkajúcich sa inštitútu dočasnej ochrany podnikateľov (bod 4), ktoré nadobudnú účinnosť 12. mája 2020.

1. Odklad exekúcií pre fyzické osoby

Novela zavádza možnosť pre fyzické osoby, voči ktorým bolo začaté exekučné konanie, požiadať súdneho exekútora o odklad exekúcie. Odklad sa týka len exekučných konaní, ktoré sa začali po 12. marci 2020 (vrátane). Súčasťou žiadosti povinného o odklad exekúcie je vyhlásenie, že v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 prechodne (i) poklesli jeho príjmy a (ii) neodkladná exekúcia by mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky.

Na žiadosť povinného o odklad exekúcie súdny exekútor neprihliadne v zákonom stanovených prípadoch, ak napr. povinnému už bolo povolené splácať vymáhaný nárok v splátkach, ide o vymoženie pohľadávky na výživnom, či uspokojenie práva na nepeňažné plnenie.

Odklad exekúcie bude trvať šesť mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie však do 1. decembra 2020. Počas odkladu môže súdny exekútor naďalej vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii.

2. Zákaz jednostranného ukončenia nájmu pre omeškanie

Podľa schválenej novely prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020. Podmienkou je, že omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení ochorenia COVID-19. Nájomca bude musieť tento dôvod vzniku omeškania dostatočne osvedčiť. Iné dôvody pre ukončenie nájmu však nie sú dotknuté. K zániku nároku prenajímateľa na nájomné a nárokov zo zodpovednosti za omeškanie tým nedochádza.

3. Predĺženie zákazu výkonu záložného práva a dražieb

Novelou sa predĺžilo obdobie pozastavenia výkonu záložného práva a vykonania dražby, a to do 31. mája 2020 (pôvodne 30. apríla 2020). Súčasne je súdny exekútor v čase do 31. mája 2020 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.

4. Dočasná ochrana podnikateľov

Účelom dočasnej ochrany je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu riešenia negatívnych následkov šírenia ochorenia COVID-19 na podnikateľov.

Dôvodom na podanie žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany je značné zvýšenie počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značný pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzku podniku žiadateľa.

a)     Oprávnený žiadateľ 

O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený požiadať podnikateľ:
-    so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
-    ktorého oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020. 

b)    Podmienky na vyhlásenie dočasnej ochrany 

O nariadenie dočasnej ochrany môže požiadať podnikateľ, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

 • značné zvýšenie počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značný pokles tržieb s porovnateľným obdobím roku 2019, ktoré ohrozuje prevádzkovanie podniku žiadateľa,
 • k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,
 • nie sú u neho dôvody na zrušenie, nepôsobia vo vzťahu k nemu účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
 • k 12. marcu 2020 voči nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti a nebol začatý výkon záložného práva,
 • v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje a okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia ochorenia COVID-19 neuskutočnil iné opatrenie ohrozujúce jeho stabilitu (alebo následky týchto úkonov odstránil),
 • riadne vedie účtovníctvo a neporušuje povinnosť uloženia účtovnej závierky do zbierky listín podľa § 40 ods. 2 Obchodné zákonníka.

c)    Ako požiadať o dočasnú ochranu

O dočasnú ochranu možno požiadať na príslušnom súde prostredníctvom formulára, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Ak žiadosť spĺňa všetky formálne náležitosti, súd podnikateľovi bezodkladne poskytne dočasnú ochranu vydaním potvrdenia o jej poskytnutí. Splnenie podmienok na vyhlásenie dočasnej ochrany sa preukazuje len čestným vyhlásením žiadateľa. O žiadosti bude rozhodovať vyšší súdny úradník. Až v prípadnom konaní o námietkach (v odvolacom konaní) bude rozhodovať sudca.

Účinky dočasnej ochrany nastanú nasledujúci deň po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku.

d)    Účinky poskytnutia dočasnej ochrany

Dočasná ochrana podnikateľa má najmä nasledovné účinky:

 • prerušujú sa tzv. veriteľské konkurzné konania podané veriteľom po 12. marci 2020;
 • podnikateľ nie je počas trvania dočasnej ochrany povinný podať tzv. dlžnícky návrh na      vyhlásenie konkurzu na svoj majetok;
 • po dobu trvania dočasnej ochrany sa prerušujú exekučné konania začaté voči podnikateľovi po 12. marci 2020;
 • je zakázaný výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku;
 • proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať skoršiu pohľadávku spriaznenej osoby;
 • lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi, vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú;
 • vypovedanie zmluvy, odstúpenie od zmluvy alebo odopretie plnenia zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa s plnením, ktoré vzniklo v čase od 12. marca 2020 do účinnosti novely, je neúčinné, ak príčinou omeškania boli následky šírenia COVID-19 (s výnimkou, ak by tým druhá zmluvná strana ohrozila prevádzku svojho podniku);
 • po dobru trvania dočasnej ochrany môže podnikateľ prednostne uhrádzať nové záväzky súvisiace so zachovaním prevádzky svojho podniku, pred skôr splatnými záväzkami;
 • ustanovenia (i) Obchodného zákonníka o kríze a (ii) konkurzného práva o uspokojovaní pohľadávok v poradí ako podriadené sa neaplikujú na úvery a obdobné plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedajú (ak boli podnikateľovi poskytnuté spriaznenou osobou bezhotovostne počas trvania dočasnej ochrany a bezprostredne súvisia so zachovaním prevádzky jeho podniku).

e)    Povinnosti podnikateľa počas dočasnej ochrany

Nová právna úprava obsahuje len vágnu úpravu povinností podnikateľa počas dočasnej ochrany ako povinnosť vynaložiť úprimnú snahu o uspokojenie veriteľov v čo najvyššej miere a povinnosť uprednostniť záujmy veriteľov pred vlastnými záujmami. 

Počas dočasnej ochrany podnikateľ nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a musí sa zdržať nakladania s majetkovou podstatou podniku a majetkom, ktorý do nej môže patriť. Úkon urobený v rozpore s touto zákonnou úpravou, by sa v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok podnikateľa považoval za neúčinný voči veriteľom.

f)    Zánik dočasnej ochrany

Dočasná ochrana zaniká (i) 1. októbra 2020, ak vláda nerozhodne o jej predĺžení (najdlhšie však do 31. decembra 2020), (ii) na žiadosť podnikateľa pod dočasnou ochranou, alebo (iii) rozhodnutím súdu o jej zrušení.

Veriteľ sa môže voči dočasnej ochrane svojho dlžníka brániť na základe tzv. kvalifikovaného podnetu. V prípade, ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany, súd rozhodne o zrušení dočasnej ochrany bez pojednávania, na základe predložených listín.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign