Dane
22. 4. 2020

Plnenie povinností v oblasti DPH počas obdobia pandémie koronavírusu

V súvislosti s termínmi na podanie daňového priznania k DPH, kontrolných výkazov a súhrnných výkazov a na zaplatenie dane prinášame zhrnutie súčasného stavu po prijatí zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Elvíra Ungerová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Ohľadom otázok, ktoré si podnikatelia môžu položiť v záujme zlepšenia cash flow v oblasti DPH nielen v súčasnej situácii, odkazujeme na predchádzajúci príspevok.

Lehoty na podanie daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov a súhrnných výkazov

Zákon neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu. Prijaté opatrenie týkajúce sa odpustenia zmeškania lehoty zo zákona sa nevzťahuje na podávanie daňových priznaní a podľa schválených spresnení ani na podávanie kontrolných výkazov a súhrnných výkazov.

Ak sa podnikatelia stretnú s ťažkosťami, ktoré im neumožnia urobiť podania včas, na zváženie je prípadné podanie žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty podľa § 29 daňového poriadku. Podľa tohto ustanovenia správca dane zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon (podá daňové priznanie a súvisiace výkazy). Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok.

Žiadosť podaná na základe ustanovení daňového poriadku (mimo rámca mimoriadnych opatrení prijatých na obdobie pandémie) musí byť odôvodnená konkrétnym závažným dôvodom zmeškania lehoty. Finančné riaditeľstvo SR v dokumente „KORONA OPATRENIA – najčastejšie otázky a odpovede v oblasti dane z pridanej hodnoty“ upozorňuje, že v žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty na podanie daňového priznania na DPH je potrebné uviesť konkrétny závažný dôvod (napr. PN, hospitalizácia), pre ktorý daňový subjekt nemohol podať daňové priznanie k DPH v zákonom stanovenej lehote, t. j. každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne. 

Samotné vyhlásenie mimoriadnej situácie, resp. obdobie pandémie nie je automaticky dôvodom na odpustenie zmeškania lehoty. Na odpustenie zmeškanej lehoty nie je právny nárok, je na posúdení správcu dane a jeho zvážení, či žiadosti vyhovie.

Daňový nedoplatok 

Lehota splatnosti dane uvedená v zákone o DPH zostáva zachovaná. Ak lehota splatnosti DPH uplynie počas obdobia pandémie a platiteľ nemá dostatok finančných prostriedkov na jej zaplatenie v stanovenej lehote, podľa prijatých opatrení sa dlžná suma dane nepovažuje za daňový nedoplatok, ak ju daňový subjekt zaplatí a odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Na daňový subjekt, ktorému síce daňový nedoplatok počas obdobia pandémie vznikol, pretože nemal ako daň zaplatiť, sa hľadí, ako keby tento daňový nedoplatok nemal, ak ho následne v náhradnej lehote zaplatí. To znamená, že správca dane nebude počas tohto obdobia dlžnú sumu dane vymáhať.

Ak však daňový subjekt túto daň nezaplatí ani v náhradnej lehote, bude sa znovu považovať za daňový nedoplatok, a to odo dňa nasledujúceho po uplynutí tejto náhradnej lehoty na jeho zaplatenie. 

Ukladanie sankcií za nesplnenie povinnosti zaplatiť daň načas, nie je týmto opatrením dotknuté.

Sankcie za oneskorené podanie daňového priznania k DPH a súvisiacich výkazov a za nezaplatenie dane v zákonnej lehote

Za nepodanie daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu v ustanovenej lehote daňový úrad vyrubí pokutu podľa daňového poriadku a v prípade nezaplatenia DPH v lehote splatnosti uplatní úrok z omeškania. 

Uloženiu sankcie za nepodanie daňového priznania a súvisiacich výkazov v ustanovenej lehote by platiteľ dane nemusel čeliť v prípade odpustenia zmeškania lehoty zo závažných dôvodov na základe podanej žiadosti. Zároveň by v takom prípade nemuselo dôjsť ani k vyrubeniu úroku z omeškania, ak by s podaním daňového priznania spolu so žiadosťou došlo aj k zaplateniu DPH.

Odklad platenia dane a povolenie splátok

Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo povoliť platenie dane v splátkach. Povolenie odkladu platenia dane alebo povolenie splátok je však viazané na splnenie podmienok uvedených v § 57 daňového poriadku. 

Za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach tiež zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Uplatní sa však nižšia úroková sadzba ako v prípade úroku z omeškania pri nezaplatení dane v ustanovenej lehote.


Finančná správa o. i. k tejto téme zverejňuje informácie vo forme odpovedí na často kladené otázky na svojom webovom portáli. Zverejňované informácie sú predmetom pravidelnej aktualizácie v nadväznosti na usmernenia zo strany Ministerstva financií SR k prijímaným opatreniam. 

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign