Dane
19. 12. 2017

Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov

Poslanci NR SR schválili 7. decembra 2017 vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon o dani z príjmov. Druhé čítanie v parlamente prinieslo viaceré významné zmeny, ktoré sa týkajú napríklad oslobodenia príjmov z predaja akcií a obchodných podielov.

Branislav Ďurajka
Marianna Dávidová

V porovnaní s návrhom zákona, ktorý bol v parlamente schválený v prvom čítaní, a o ktorom sme vás informovali v našom septembrovom vydaní Tax&Legal News, prinieslo Uznesenie Výboru NR SR pre financie a rozpočet pred druhým čítaním viacero významných zmien.

Oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov – novela zákona zavádza oslobodenie od dane z príjmov právnickej osoby príjem z predaja akcií a obchodných podielov. Podobnú úpravu (tzv. „Participation Exemption“) s malými rozdielmi v podmienkach oslobodenia uplatňuje väčšina členských štátov EÚ. Slovenský zákon ustanovuje nasledovné podmienky pre oslobodenie príjmov z predaja účastí, ktoré musia byť splnené súčasne:

  • minimálna účasť na základnom imaní vo výške 10 %
  • držba minimálne 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
  • spoločnosť, ktorá účasti predáva musí vykonávať ekonomickú činnosť na území SR, vykonávať podstatné funkcie, znášať a riadiť riziká spojené s investíciou a musí mať na to potrebné personálne a materiálne vybavenie (tzv. test ekonomickej podstaty)

Oslobodenie príjmu z predaja účastí si môže uplatniť iba právnická osoba a bude možné uplatniť ho aj na akcie a obchodné podiely obchodnej spoločnosti nadobudnuté do 31.12.2017, avšak podmienka časového testu začína plynúť od 1.1.2018.

Skrátenie doby odpisovania budov, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť na polovicu doby odpisovania pre odpisovú skupinu 6, pri použití rovnomerného spôsobu odpisovania, t.j. 20 rokov namiesto 40.

Zdaňovanie dopravy do zamestnania – s účinnosťou od 1.1.2018 sa definujú jednoznačné podmienky pri zabezpečovaní dopravy na miesto výkonu práce zamestnancov, ak takéto plnenie poskytuje zamestnávateľ.

Na účely oslobodenia nepeňažného príjmu zamestnanca od dane musia byť splnené nasledovné podmienky:

  • preukázateľnosť, že neexistuje iná forma pravidelnej verejnej hromadnej dopravy, ktorá by umožnila prepravu do zamestnania podľa potrieb a požiadaviek zamestnávateľa; 
  • participácia zamestnancov na úhrade zamestnávateľom preukázateľne vynaložených nákladov v úhrne vo výške najmenej 60 %, v prípade viaczmennej prevádzky vo výške najmenej 30 % za predpokladu, že tento spôsob prepravy využíva aspoň 30 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov.

Ak úhrada za dopravu od všetkých zamestnancov nedosiahne ustanovenú sumu, rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 60 % resp. 30 % zo sumy výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom a úhradou od všetkých zamestnancov, pripadajúci na zamestnanca, sa zahrnie do čiastkového základu dane zamestnanca.

CFC pravidlá pre fyzické osoby neboli schválené – Výbor NR SR pre financie a rozpočet navrhoval zavedenie pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti aj pre fyzické osoby. Tento návrh však napokon nebol parlamentom schválený.

Ďalším krokom legislatívneho procesu je podpis prezidentom SR. O ďalšom vývoji vás budeme informovať.   

Zdieľať článok
LinkedIn