Zo sveta
29. 5. 2017

OECD Mnohostranný dohovor a jeho plánované uplatňovanie Slovenskou republikou

Vláda Slovenskej republiky 10. mája 2017 schválila prijatie OECD Mnohostranného dohovoru

Zuzana Blažejová

Vláda Slovenskej republiky 10. mája 2017 schválila prijatie OECD Mnohostranného dohovoru (ďalej len „Multilaterálny inštrument“ alebo „MLI“). Na základe tohto rozhodnutia sa SR v júni v Paríži pridá k signatárom MLI. Slovensko plánuje implementovať MLI v súvislosti so 64 zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia, uzavretými s nasledujúcimi krajinami:

 Belgicko
 Cyprus
 Estónsko
 Írsko
 Malajzia
 Malta
 Holandsko
 Singapur
 Švajčiarsko
 Veľká Británia
 Rakúsko
 Maďarsko
 Švédsko
 Bulharsko
 Lotyšsko
 Litva
 Rumunsko
 Dánsko
 Luxemburg
 Brazília
 Austrália
 Kanada
 Čína
 Chorvátsko
 Česká republika
 Fínsko
 Francúzsko
 Gruzínsko
 Nemecko
 Grécko
 Island
 India
 Indonézia
 Izrael
 Taliansko
 Japonsko
 Kazachstan
 Južná Kórea
 Mexiko
 Moldavsko
 Nigéria
 Nórsko
 Poľsko
 Portugalsko
 Rusko
 Čierna Hora
 Srbsko
 Slovinsko

 Juhoafrická republika
 Španielsko
 Srí Lanka
 Tunisko
 Turecko
 Ukrajina
 USA
 Vietnam
 Bielorusko
 Bosna a Hercegovina
 Kuvajt
 Líbya
 Macedónsko
 Sýria
 Turkmenistan
 Uzbekistan

Vo všeobecnosti Slovensko plánuje aplikovať takmer všetky ustanovenia MLI v súvislosti s vybranými zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia.

Napríklad, vo veci metód na zamedzenie dvojitého zdanenia vymedzených MLI, plánujeme aplikovať metódu definovanú ako možnosť C, pričom sa zároveň prikláňame k aplikácii zjednodušenej klauzuly o obmedzení výhod vyplývajúcich zo zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

V súvislosti s ustanovením o spoločnostiach s významnými nehnuteľnosťami, Slovensko prijme článok 9 ods. 4 MLI. Ten definuje, že zisky, ktoré plynú rezidentovi jedného zmluvného štátu zo scudzenia akcií alebo porovnateľných podielov, ako sú napríklad podiely na osobnej obchodnej spoločnosti alebo na truste, môžu byť zdanené v druhom zmluvnom štáte, ak kedykoľvek počas obdobia 365 dní predchádzajúcich scudzeniu viac ako 50 percent hodnoty týchto akcií alebo porovnateľných podielov priamo alebo nepriamo vyplýva z nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v druhom zmluvnom štáte.

Zároveň plánujeme uplatňovať článok 14 ods. 1 MLI v súvislosti s rozdeľovaním zmlúv za účelom zamedzenia vzniku konštrukčnej stálej prevádzkarne. Vo všeobecnosti, kde aktivity podniku na konštrukčnom, inštalačnom alebo inom projekte definovanom vybranou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia v druhom zmluvnom štáte budú vykonávané počas jedného alebo viacerých období, ktoré v úhrne presiahnu 30 dní bez prekročenia obdobia definovaného v danej daňovej zmluve, a kde sú súvisiace aktivity vykonávané na rovnakej stavbe, konštrukčnom alebo inštalačnom projekte, alebo na inom mieste počas iných období, presahujúcich 30 dní, jedným alebo viacerými podnikmi prepojenými so zmieneným podnikom, tieto rôzne obdobia sa spočítajú za účelom určenia, počas akého obdobia podnik vykonával aktivity na danom projekte.

Slovensko sa zároveň rozhodlo neuplatňovať časť VI MLI – Arbitráž.

Otázkou zostáva, ktoré zmluvné štáty budú takto široko uplatňovať MLI a v ktorých prípadoch sa ustanovenia vybrané Slovenskom zhodnú s ustanoveniami vybranými inými krajinami.

Doposiaľ komunikované porozumenie záverečných ustanovení MLI predpokladá, že relevantné ustanovenia sa uplatnia iba v prípade zhody pozícií zvolených obidvomi zmluvnými štátmi. Avšak, zároveň sme porozumeli, že mnoho krajín plánuje prijať len minimálny štandard, teda ustanovenia o zneužívaní zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a riešenie sporov.

Vývoj v tejto oblasti budeme aj naďalej monitorovať.

 

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign