Späť na články

Digitálne euro: základ stability peňazí v digitálnom veku?

Digitálne euro nemá nahradiť klasickú fyzickú formu peňazí, ale má byť dostupné popri hotovosti. Má slúžiť len ako doplnkový a dobrovoľný spôsob platenia, kdekoľvek v eurozóne, kedykoľvek a bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Dňa 28. júna 2023 Európska Komisia predstavila Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení digitálneho eura („Návrh nariadenia o digitálnom eure“), a zároveň aj Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní služieb v digitálnom eure poskytovateľmi platobných služieb zaregistrovanými v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, a o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1230 („Návrh nariadenia o poskytovaní služieb v digitálnom eure“). Jedná sa len o návrhy nariadení EÚ, v tejto chvíli ešte nedokážeme určiť, kedy presne bude zavedené digitálne euro. Európska centrálna banka predpokladá, že to nebude skôr ako v roku 2025.

Ľudia čoraz častejšie využívajú súkromné digitálne platobné prostriedky a zvyšujú objem vykonaných online platieb, čo z pohľadu Európskej komisie ohrozuje žiadúcu vyváženosť medzi peniazmi Európskej centrálnej banky („ECB“) a súkromnými digitálnymi platobnými prostriedkami. Zmenu by malo priniesť zavedenie digitálneho eura – retailovej digitálnej meny technologicky prispôsobenej digitálnemu veku, ktoré by bolo rovnako ako klasická hotovosť zákonným platidlom (oficiálnou formou peňazí) vydaných ECB, ku ktorej bude mať prístup široká verejnosť.

Digitálne euro

Digitálne euro nemá nahradiť klasickú fyzickú formu peňazí, ale má byť dostupné popri hotovosti. Má slúžiť len ako doplnkový a dobrovoľný spôsob platenia, kdekoľvek v eurozóne, kedykoľvek a bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. ECB bude oprávnená emitovať digitálne euro, prípadne národné centrálne banky členských štátov EÚ, ktorých menou je euro, ak im bude emisia povolená zo strany ECB.

O tom, že cieľom digitálneho eura nie je nahradiť klasickú hotovosť tak, ako ju poznáme, svedčí aj ďalší Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o eurobankovkách a eurominciach ako zákonnom platidle, ktorý má posilniť štatút eurobankoviek a euromincí, čo vyvracia obavy zo znižovania dostupnosti hotovosti alebo jej nahrádzania digitálnym eurom.

Návrh nariadenia o digitálnom eure

S cieľom prispôsobiť euro technologickým zmenám a zabezpečiť jeho používanie ako jednotnej meny sa týmto nariadením zavedie digitálne euro a stanovia sa v ňom pravidlá týkajúce sa najmä jeho postavenia zákonného platidla, distribúcie, používania a základných technických vlastností. Návrh nariadenia o digitálnom eure upravuje štatút digitálneho eura ako formu jednotnej meny s postavením zákonného platidla a spôsob distribúcie. Ďalej tiež stanovuje kompetencie príslušných orgánov a obmedzenia jeho používania s cieľom zachovať stabilitu finančných trhov.

Povinnosť prijímať platby v digitálnom eure

Vzhľadom na postavenie digitálneho eura ako zákonného platidla, Návrh nariadenia o digitálnom eure stanoví povinnosť jeho prijímania za jeho úplnú nominálnu hodnotu. Príjemcovia platieb nebudú môcť:

  • vo svojich obchodných (zmluvných) podmienkach jednostranne vylúčiť prijímanie digitálneho eura, ani
  • využívať obchodné praktiky, ktoré by vylučovali alebo obmedzovali použitie digitálneho eura.

Vylúčiť prijímanie digitálneho eura bude možné len na základe individuálnej dohody zmluvných strán. Prijímanie platby digitálneho eura nebude povinné vo vybraných prípadoch, ako napríklad:

  • ak je príjemca platby podnikom, ktorý zamestnáva menej ako desať osôb, alebo ktorého ročný obrat alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 milióny EUR, alebo je neziskovým právnym subjektom, pokiaľ neprijíma porovnateľné digitálne platobné prostriedky;
  • ak je platba odmietnutá v dobrej viere, na základe legitímnych a dočasných dôvodov v súlade so zásadou proporcionality a z dôvodov mimo kontroly príjemcu platby; alebo
  • ak je príjemca platby fyzickou osobou konajúcou v rámci výlučne osobnej alebo domácej činnosti.

Povinnosť neúčtovať poplatky za platby v digitálnom eure

Návrh nariadenia o digitálnom eure zakazuje prijímateľom platieb v digitálnom eure pridávať fyzickým osobám usadeným v členských štátoch akékoľvek poplatky len z dôvodu, že sa platba vykonáva v digitálnom eure.

Návrh nariadenia o digitálnom eure zakazuje prijímateľom platieb v digitálnom eure, aby používateľom digitálneho eura boli účtované akékoľvek poplatky za základné platobné služby v digitálnom eure, transakčné poplatky alebo iné skryté poplatky.

Ďalšie informácie o digitálnom eure

ECB si uvedomuje, že proces zavedenia digitálneho eura do praxe nebude jednoduchý. Kľúčové pre jeho prijatie zo strany verejnosti bude, aby bolo používanie digitálneho eura skutočne jednoduché, nízko nákladové, rýchle, bezpečné a aby prispievalo k zvyšovaniu ochrany spotrebiteľa. Z praktického hľadiska by bola platba digitálnym eurom možná napríklad kartou, telefónom alebo smart hodinkami. ECB má v pláne zriadiť bezplatnú podporu a prístup k službám digitálneho eura pre všetky osoby, pre ktoré by mohlo používanie digitálneho eura byť problematické.

Návrh nariadenia o poskytovaní služieb v digitálnom eure

Návrh nariadenia o poskytovaní služieb v digitálnom eure bude určené poskytovateľom platobných služieb, ktorí sú zaregistrovaní v členských štátoch EÚ, ktorých menou nie je euro.

Cieľom tohto nariadenia je zabezpečiť, aby poskytovanie služieb v digitálnom eure poskytovateľmi platobných služieb zaregistrovanými v členskom štáte v eurozóne, ktorých menou nie je euro („Poskytovatelia“), podliehalo primeranému dohľadu príslušných orgánov daného členského štátu EÚ. Návrh nariadenia o poskytovaní služieb v digitálnom eure upravuje najmä osobitné povinnosti pre Poskytovateľov a takisto upravuje dohľad nad ich činnosťou a dodržiavaním stanovených povinností.

Vývoj legislatívy v oblasti digitálneho eura budeme naďalej sledovať a včas Vás budeme informovať o novinkách v súvislosti s digitálnym eurom.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok