Späť na články

Od januára 2023 platia nové minimálne preddavky zamestnanca na zdravotné poistenie

Od roku 2023 bude každý zamestnanec, ako aj osoba pracujúca na zmluvu o výkone funkcie, povinný platiť minimálnu sumu poistného na zdravotné poistenie, ktorá je odvodená od výšky životného minima, platného k prvému dňu kalendárneho roka.

S účinnosťou odo dňa 1. januára 2023 nadobúda platnosť nový článok VII. zákona č. 518/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Podstatou novely zákona je zavedenie minimálneho poistného zamestnanca. To znamená, že od roku 2023 bude každý zamestnanec, ako aj osoba pracujúca na zmluvu o výkone funkcie, platiť minimálnu sumu poistného na zdravotné poistenie, ktorá je odvodená od výšky životného minima, platného k prvému dňu kalendárneho roka.

Koncom roka 2022 parlament schválil novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len „zákon“). Do zákona sa dopĺňajú nové ustanovenia § 13b a §16a, ktoré sa týkajú minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca.

Je dôležité poznamenať, že zákon nemení minimálny vymeriavací základ a minimálne preddavky na zdravotné poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby, dobrovoľne poistené osoby a samoplatiteľov. Výška minimálneho vymeriavacieho základu u týchto poistencov je pre rok 2023 suma 605,50 Eur a výška minimálnej sumy preddavku na mesačné zdravotné odvody pre rok 2023 je 84,77 Eur.

Podľa novelizovaného zákona minimálne poistné zamestnanca predstavuje súčet poistného zamestnanca a poistného zamestnávateľa zo sumy 12-násobku životného minima platného k prvému dňu v danom kalendárnom roku. Pre rok 2023 predstavuje minimálne poistné zamestnanca nasledovné sumy:

  • minimálne poistné zamestnanca: 4% zo sumy 12*234,42 Eur = 112,52 Eur ročne (alebo 9,37 Eur mesačne),
  • minimálne poistné zamestnávateľa: 10% zo sumy 12*234,42 Eur = 281,30 Eur ročne (alebo 23,44 Eur mesačne).

Minimálne poistné zamestnanca celkovo za rok 2023 teda dosiahne sumu 393,82 Eur a minimálny mesačný preddavok zamestnanca pre rok 2023 je vo výške 32,81 Eur. Keďže novela je účinná od 1.1.2023, minimálny preddavok sa nevzťahuje na príjem zamestnanca za mesiac december 2022, vyplácané spravidla v januári 2023, ale až na príjmy za mesiac január 2023.

Minimálne poistné zamestnanca sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých bol zamestnanec poistencom štátu, osobou so zdravotným postihnutím, bol vyhlásený za nezvestnú osobu alebo sa nepovažoval za zamestnanca.

Hlavným motívom novely zákona je eliminovať špekulatívne transakcie s nízkym hrubým príjmom zamestnanca alebo nízkou odmenou štatutára. Ak by v danom mesiaci dosiahli zdravotné odvody zamestnanca nižšiu hodnotu ako je výška minimálneho preddavku, zamestnanec je povinný rozdiel doplatiť. Zákon nestanovuje povinnosť pre zamestnávateľa navýšiť príjem tak, aby sa z takéhoto príjmu zaplatil minimálny preddavok. V konečnom dôsledku zákon stanovuje odvádzať za zamestnanca preddavok na zdravotné poistné najmenej vo výške minimálneho preddavku zamestnanca.

V tejto súvislosti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnilo na svojej webovej stránke nové formuláre pre mesačné výkazy na poistné na verejné zdravotné poistenie, v ktorých pribudli položky pre preddavok zamestnanca určený z vymeriavacieho základu, neuplatnenie minimálneho preddavku na poistné a dopočet do sumy minimálneho preddavku. Nový vzorový mesačný výkaz aj s poučením nájdete na tomto odkaze

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok