Právo
25. 3. 2019

Obeh verejných listín v EÚ sa zjednodušil

Legislatívne zmeny, ktoré zjednodušia preukazovanie pravosti verejných listín ako sú rodný, sobášny či úmrtný list, nadobudli účinnosť. Po novom nie je potrebná apostilácia a ani úradný preklad.

Marian Dzuroška
Alžbeta Špitová

Dňa 16. februára 2019 vstúpilo do účinnosti Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/1191 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 („Nariadenie o verejných listinách“). Účelom Nariadenia o verejných listinách je zjednodušenie obehu verejných listín v členských štátoch EÚ.

Podstatou Nariadenia o verejných listinách je upustenie od požiadavky apostilácie a úradného prekladu taxatívne vymedzených verejných listín, ku ktorým na vyžiadanie priloží orgán verejnej moci viacjazyčný štandardný formulár.

Nariadenie sa týka listín vydaných orgánom členského štátu EÚ, ktorými sa preukazujú nasledovné skutočnosti v inom členskom štáte EÚ:

  1. skutočnosti týkajúce sa statusu fyzických osôb: narodenie; že osoba žije; úmrtie; meno; bydlisko a/alebo pobyt; štátnu príslušnosť;

  2. skutočnosti týkajúce sa rodinnoprávnych vecí: manželstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť manželstvo a osobný stav; rozvod, rozluku alebo vyhlásenie manželstva za neplatné; registrované partnerstvo vrátane spôsobilosti uzavrieť registrované partnerstvo a štatút registrovaného partnerstva; zrušenie registrovaného partnerstva, jeho rozluku alebo vyhlásenie za neplatné; rodičovstvo; osvojenie;

  3. neexistencia záznamu v registri trestov za predpokladu, že verejné listiny týkajúce sa tejto skutočnosti vydávajú pre občana Únie orgány členského štátu, ktorého je občan štátnym príslušníkom.

Príklady:

Originál výpisu z nemeckého registra trestov (alebo ktoréhokoľvek iného registra trestov členskej krajiny EÚ, ktorej je žiadateľ občanom), ktorý sa predkladá orgánu na Slovensku (alebo v ktorejkoľvek inej členskej krajine EÚ):

A/ ak osoba nemá záznam v registri:

- nepotrebuje osvedčenie apostilom (čl. 1 ods.1,písm. a) a čl. 2 ods.1, písm. m) Nariadenia);

- na žiadosť osoby register vystaví viacjazyčný štandardný formulár s rubrikami  v slovenčine a nemčine, ktorý sa pripojí k originálu listiny. Nie je potrebný preklad (čl. 7 a nasl. Nariadenia).

B/ ak osoba má záznam v registri:

- potrebuje osvedčenie apostilom na výpis z registra trestov (pozitívny záznam nepatrí do rozsahu Nariadenia – čl. 2 ods.1, písm. m));

- potrebuje úradný preklad do slovenčiny vyhotovený súdnym prekladateľom.

Originál rodného listu vystavený matrikou v Taliansku (alebo matrikou ktoréhokoľvek iného členského štátu), ktorý sa predkladá orgánu na Slovensku (alebo orgánu v ktorejkoľvek inej členskej krajine EÚ):

- nepotrebuje osvedčenie apostilom (čl. 1 ods.1, písm. a)  a čl. 2 ods.1, písm. a) Nariadenia);

- na žiadosť osoby matrika vystaví viacjazyčný štandardný formulár s rubrikami v slovenčine a taliančine, ktorý sa pripojí k originálu listiny. Dokument nepotrebuje úradný preklad (čl.7 a nasl. Nariadenia).

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign