Dane
22. 4. 2020

NR SR schválila ďalšiu novelu Lex Corona

Parlament včera schválil avizovanú, už druhú novelu zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, tzv. „Lex Corona“. Schválený návrh prináša viaceré spresnenia aktuálneho právneho stavu a  upravuje doposiaľ neriešené témy. Prinášame vám prehľad hlavných zmien.

Branislav Ďurajka
Marianna Dávidová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

1. Zmeškanie lehoty - novelou zákona sa upresňuje ustanovenie, ktoré sa týka zmeškania lehôt. V súčasnosti sa ustanovenie o zmeškaní lehôt týkalo všetkých úkonov s výnimkou podania daňového priznania a zaplatenia dane. Novelou zákona sa výnimka rozširuje o podávanie kontrolných výkazov, súhrnných výkazov a platenie preddavkov na daň.

2. Daňové kontroly a daňové konania – podľa schváleného znenia novely zákona budú daňové kontroly a daňové konania, ktoré začali počas obdobia pandémie, prerušené len na žiadosť daňového subjektu. Daňové kontroly a daňové konania, ktoré boli automaticky prerušené na základe súčasného právneho stavu bez žiadosti daňovníka, budú pokračovať, pokiaľ daňovník nepožiada o ich prerušenie. Zároveň, ak daňovník o prerušenie nepožiada, nebude možné uplatniť ustanovenie o zmeškaní lehôt.

Zmena ustanovenia o prerušení daňového konania umožní správcom dane pokračovať v daňových konaniach a rozhodovať, napríklad v prípade žiadostí o stanovenie platenia preddavkov inak.

3. Daňové straty – novelou zákona sa zavádza dlho avizovaná možnosť jednorazového odpočtu daňovej straty. V daňovom priznaní, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie počas roka 2020, bude možné uplatniť odpočet neuplatnenej daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobia 2015 – 2018 v úhrnnej výške najviac 1 mil. eur.

Navrhovanú možnosť budú môcť využiť daňovníci v daňovom priznaní za rok 2019 a daňovníci s hospodárskym rokom, ktorých zdaňovacie obdobie skončilo najskôr 31. októbra 2019 (a lehota na podanie uplynula v januári 2020).

Daňové straty za zdaňovacie obdobie 2014, ktoré už nemožno odpočítať podľa ustanovení zákona o dani z príjmov, nebude možné odpočítať ani podľa nového ustanovenia Lex Corona.

4. Preddavky na daň - doterajšie znenie zákona neobsahovalo ustanovenie, na základe ktorého by mohli právnické osoby v dôsledku pandémie neplatiť preddavky na daň z príjmov.

Novela zákona zavádza pravidlo, podľa ktorého preddavky na daň z príjmov FO vypočítané podľa § 34 zákona o dani z príjmov a preddavky na daň z príjmov PO podľa § 42 zákona o dani z príjmov nemusí platiť daňovník za to obdobie, ktoré bezprostredne nasleduje po období, za ktoré vykáže zníženie svojich tržieb najmenej o 40 %. Základňou pre zistenie poklesu tržieb je rovnaké obdobie roka 2019.

Navrhovaný spôsob platenia preddavkov sa prvýkrát použije pri preddavkoch splatných v máji 2020 a môžu ho využiť aj daňovníci, ktorých preddavky sú určené rozhodnutím správcu dane o platení preddavkov inak.

5. Preplatok na dani - problematika vrátenia preplatku na dani z príjmov v nadväznosti na novú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov v prípade daňovníkov, ktorí daňové priznanie podali v pôvodnej lehote, bola predmetom intenzívnych diskusií a MF SR avizovalo legislatívne opatrenie, ktoré umožní vrátiť preplatky na dani v „pôvodnom“ termíne do 10. mája 2020.

Podľa schváleného znenia novely zákona správca dane vráti preplatok na dani z príjmov do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo podané daňové priznanie k dani z príjmov. V prípade daňových priznaní podaných v období od 1. januára 2020 do začatia obdobia pandémie vráti správca dane preplatok do 40 dní od 31. marca 2020.

V nadväznosti na ustanovenia o vrátení preplatku na dani sa zavádza pokuta pre daňovníkov, ktorí uvedú v daňovom priznaní vyšší daňový preplatok ako vyplynie následne z daňovej kontroly, podania opravného alebo dodatočného daňového priznania. Týmto daňovníkom bude uložená pokuta vo výške 100 % z uvedeného rozdielu, pričom daňový subjekt je povinný vrátiť správcovi dane aj tento rozdiel. Pokuta sa neuloží ak daňovník podá opravné alebo dodatočné daňové priznanie ešte pred vrátením daňového preplatku.

6. DPH - Vládny návrh zákona prináša aj prvé opatrenia v oblasti dane z pridanej hodnoty. Nedochádza však k zmene termínov na podanie daňových priznaní a zaplatenie dane, alebo k odpusteniu sankcií za neskoré platby.

Navrhuje sa nezverejňovať na stránke Finančného riaditeľstva SR platiteľov, pri ktorých by z dôvodu opakovaného nepodania daňového priznania, kontrolného výkazu a nezaplatenia dane mohlo dôjsť k zrušeniu registrácie. K zverejneniu takých platiteľov dôjde, ak uvedené povinnosti nesplnia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie.

Druhým opatrením je zmiernenie podmienok pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu. Pre účely posúdenia podmienok sa nebude brať do úvahy colný nedoplatok alebo nedoplatok na povinných odvodoch poistného splatných počas obdobia pandémie, ak ich daňovník zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

7. Iné - Novelou zákona sa okrem iného mení lehota na splnenie oznamovacích povinností v zmysle zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice na koniec kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Dopĺňajú sa aj opatrenia v ďalších oblastiach, napr. v oblasti vnútorného auditu, vládneho auditu a finančnej kontroly, či v oblasti miestnych daní.

Novelu zákona ešte musí podpísať prezidentka SR, účinnosť nadobudne vyhlásením v Zbierke zákonov. O ďalšom vývoji vás budeme informovať.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign