Právo
25. 9. 2018

Novela Občianskeho zákonníka zavádza osobitnú úpravu uplatňovania nárokov zo spotrebiteľských zmlúv a ich zabezpečenia

Podstata vládneho návrhu zákona spočíva v zavedení osobitného režimu uplatňovania nárokov zo spotrebiteľských zmlúv a ich zabezpečenia. Podľa Ústavného súdu predchádzajúca právna úprava vykazovala asymetriu v neprospech dodávateľov, a preto je v rozpore ústavným právom na súdnu ochranu a právom na prístup k súdu v spojení s princípom právnej istoty.

Marian Dzuroška

Vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník doplnením nového ustanovenia o premlčaní nárokov zo spotrebiteľských zmlúv. Uvedená zmena predstavuje reakciu na nález Ústavného súdu PL. ÚS 11/2016-60, ktorým sa vyslovil nesúlad § 5b Zákona o ochrane spotrebiteľa s Ústavou Slovenskej republiky, a zároveň ide o citeľný zásah do inštitútu premlčania v súkromnom práve.

V systematike Občianskeho zákonníka sa zaraďuje nový § 54a do rámca úpravy spotrebiteľských zmlúv.

Podľa návrhu zákona premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy nemožno vymáhať a ani ho platne zabezpečiť. Na rozdiel od dikcie zrušeného ustanovenia § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa, navrhované ustanovenie sa vzťahuje na obe strany spotrebiteľského vzťahu, a to tak na spotrebiteľa ako aj na dodávateľa.

Uvedené však nebude vplývať na výkon zabezpečenia v prípade, ak bolo právo zo spotrebiteľskej zmluvy zabezpečené pred uplynutím premlčacej doby. Zabezpečením v tomto prípade treba rozumieť všetky zabezpečovacie inštitúty upravené v § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka vrátane záložného práva. 

Podmienkou platnosti právneho úkonu o zmene obsahu premlčaného práva, jeho nahradenie novým právom prostredníctvom novácie, alebo obnovenie jeho vymáhateľnosti formou uznania dlhu je vedomosť dlžníka o premlčaní práva.

Podľa prechodných ustanovení vládneho návrhu zákona sa právna úprava nebude vzťahovať na súdne, exekučné alebo rozhodcovské konania o vymoženie práva zo spotrebiteľskej zmluvy začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

Účinnosť zákona má nastať súčasne s dňom jeho vyhlásenia. Návrh zákona bol prerokovaný v prvom čítaní na septembrovej schôdzi Národnej rady SR a preto možno očakávať že nadobudne účinnosť ešte pred koncom kalendárneho roka.

 

 

Zdieľať článok
LinkedIn