Právo
29. 5. 2017

Novela exekučného poriadku

Dňa 1.4.2017 nadobudla účinnosť rozsiahla novela Exekučného poriadku (zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších právnych predpisov) („Novela“).

Marian Dzuroška

Dňa 1.4.2017 nadobudla účinnosť rozsiahla novela Exekučného poriadku (zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších právnych predpisov) („Novela“).

Nová právna úprava zavádza najmä nasledovné zmeny:

  • jediný exekučný súd s pôsobnosťou pre celé Slovensko, ktorým je Okresný súd Banská Bystrica;
  • prideľovanie súdnych exekútorov súdom; exekučný súd pridelí oprávnenému exekútora náhodným výberom spomedzi exekútorov vykonávajúcich činnosť v obvode Krajského súdu, v ktorom má povinný trvalé bydlisko (resp. sídlo v prípade právnických osôb), alebo sa tam nachádza orgán oprávnený konať za štát, ak je povinným štát; 
  • návrh na vykonanie exekúcie je možné podať už len elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. V prípade, ak oprávnený nedisponuje zaručeným elektronickým podpisom, môže návrh podať súdu prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora, pričom tomuto exekútorov bude patriť za podanie návrhu odmena. Podanie návrhu na výkon exekúcie prostredníctvom konkrétneho exekútora neznamená, že vec bude tomuto exekútorovi pridelená;
  • katalóg povinností exekútora zastaviť exekúciu sa rozšíril o ďalšie dôvody; exekútor zastaví exekúciu aj v prípade, ak:
    • (a) do 5 rokov od začatia exekúcie na majetok fyzickej osoby (do 30 mesiacov v prípade právnickej osoby), sa exekútorovi nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a boli v takej výške, aby postačovala na úhradu trov exekútora; 
  • fyzická osoba – povinný, má právo splácať svoj dlh v splátkach aj bez súhlasu oprávneného, ak spĺňa zákonom stanovené podmienky.

Exekučné konania začaté pred účinnosťou novely sa dokončia podľa doterajšej úpravy.

Zdieľať článok
LinkedIn