Zo sveta
12. 4. 2017

Nové zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Zoznam krajín, s ktorými má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, sa rozšíril o Malajziu, Arménsko a najnovšie o Spojené arabské emiráty.

Daňové a právne oddelenie

Zoznam krajín, s ktorými má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, sa rozšíril o Malajziu, Arménsko a najnovšie o Spojené arabské emiráty.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia podliehajú schváleniu (ratifikácii) v súlade s právnymi postupmi oboch zmluvných štátov a nadobúdajú platnosť v stanovenej lehote po splnení vnútroštátnych právnych postupov.

Príslušné ustanovenia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia sú však v prípade daní vyberaných zrážkou pri zdroji účinné až vo vzťahu k príjmom, ktoré plynú od prvého dňa januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom zmluva nadobudla platnosť.

V prípade daní, ktoré sa ukladajú za zdaňovacie obdobie, sa ustanovenia zmluvy uplatnia až na zdaňovacie obdobia začínajúce v prvý deň januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom zmluva nadobudla platnosť.

V nadväznosti na vyššie uvedené sa ustanovenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a Malajziou uplatnia v prípade daní vyberanej zrážkou pri zdroji na príjmy vyplatené alebo pripísané daňovníkom od 1. januára 2017 a v prípade daní, ktoré sa ukladajú za zdaňovacie obdobie sa zmluva uplatní na zdaňovacie obdobia začínajúce od 1. januára 2017.

V prípade zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a Arménskom, resp. Spojenými arabskými emirátmi, hoci sú tieto v súčasnosti už platné, ich ustanovenia týkajúce sa daní vyberaných zrážkou pri zdroji sa uplatnia až na príjmy vyplatené alebo pripísané daňovníkom od 1. januára 2018. V prípade daní, ktoré sa ukladajú za zdaňovacie obdobie, sa ustanovenia týchto zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia uplatnia až na zdaňovacie obdobia začínajúce od 1. januára 2018.

Nižšie uvádzame prehľad sadzieb zrážkových daní pre jednotlivé druhy príjmov:

Druh príjmu / % zrážkovej dane  Malajzia  Arménsko  Spojené Arabské Emiráty
Dividendy  0% / 5%  5% / 10%  0%
Úroky  10%  10%  10%
Licenčné poplatky  10%  5%  10%
Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign