Právo
21. 9. 2020

Nové povinnosti pre online sprostredkovateľské služby

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (ďalej len „nariadenie“) nadobudlo účinnosť dňa 12. júla 2020. Prinášame vám najvýznamnejšie zmeny a povinnosti pre poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb (ďalej len „poskytovateľ“), ktoré prináša uplatňovanie nariadenia.

Marian Dzuroška
Alžbeta Špitová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

1. Obchodné podmienky

Nariadenie kladie veľký dôraz na úpravu a dostupnosť obchodných podmienok poskytovateľa. Obchodné podmienky poskytovateľa musia byť podľa nariadenia vypracované v jednoduchom a zrozumiteľnom jazyku a taktiež musia byť ľahko a kedykoľvek dostupné pre všetkých používateľov.

Podľa nariadenia je poskytovateľ povinný oznámiť používateľom zmeny vo svojich obchodných podmienkach najmenej 15 dní pred ich účinnosťou na trvanlivom nosiči. Trvanlivý nosič je podľa nariadenia akýkoľvek nástroj, ktorý používateľom umožňuje uchovávať informácie, ktoré sú určené im osobne, a to tak, že tieto informácie sú prístupné počas určeného času, a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu týchto informácií.

Zmeny obchodných podmienok online sprostredkovateľskej služby so spätnou účinnosťou sú zakázané.

V prípade zmeny obchodných podmienok poskytovateľa má každý používateľ právo vypovedať s ním zmluvu, a to pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

Nedodržanie týchto povinností vyplývajúcich z nariadenia má za následok čiastočnú a v určitých prípadoch aj celkovú neplatnosť obchodných podmienok.

2. Pozastavenie alebo obmedzenie poskytovania služieb komerčnému používateľovi

V súvislosti s pozastavením alebo zastavením poskytovania služieb komerčným používateľom je podľa nariadenia poskytovateľ povinný:

 • uviesť vo svojich obchodných podmienkach dôvody pre úplné/čiastočné pozastavenie alebo ukončenie služieb komerčným používateľom,
 • odôvodniť rozhodnutie o pozastavení alebo ukončení poskytovania služieb komerčnému používateľovi vo vzťahu k jednotlivým tovarom/službám pred alebo v momente nadobudnutia účinnosti rozhodnutia,
 • odôvodniť rozhodnutie ukončenia všetkých služieb komerčnému používateľovi najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia,
 • v prípade obmedzenia, pozastavenia alebo ukončenia služieb komerčnému používateľovi má poskytovateľ povinnosť umožniť komerčnému používateľovi obhájiť skutočnosti a okolnosti na základe ktorých došlo k prerušeniu online sprostredkovateľských služieb v rámci vnútorného postupu vybavovania sťažností,
 • uviesť v obchodných podmienkach okolnosti, za akých môže používateľ ukončiť zmluvný vzťah s poskytovateľom.

3. Zobrazovanie produktov a služieb a rozdielne zaobchádzanie

Podľa nariadenia je poskytovateľ povinný upraviť vo svojich obchodných podmienkach:

 • hlavné parametre určujúce poradie tovarov a služieb ponúkaných spotrebiteľom a dôvody relatívnej dôležitosti uvedených hlavných parametrov v porovnaní s inými parametrami. Ak je možné za odplatu poskytovateľovi ovplyvniť poradie tovarov a služieb, v obchodných podmienkach musí poskytovateľ opísať uvedené možnosti a vplyv odplaty na poradie.
 • opis akéhokoľvek rozdielneho zaobchádzania voči spotrebiteľom alebo komerčným používateľom, ktoré poskytovateľ uplatňuje alebo by mohol uplatňovať v súvislosti s tovarom alebo službami.

4. Povinnosti vo vzťahu k zhromažďovaným údajom

Nariadenie zavádza poskytovateľom viacero nových povinností vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov alebo iných údajov, ktoré používatelia poskytujú na účely využívania dotknutých online sprostredkovateľských služieb, alebo ktoré sa vytvárajú pri poskytovaní týchto služieb.

5. Vnútorný systém vybavovania sťažností a mediácia

Nariadenie ukladá poskytovateľovi, ktorý nie je mikro-podnik alebo malý podnik (čiže má aspoň 50 zamestnancov a ročný obrat vo výške aspoň 10 miliónov eur), aj nasledovné povinnosti:

A) Povinnosť zaviesť vnútorný systém vybavovania sťažností komerčných používateľov  Vnútorný systém vybavovania sťažností musí:

 • byť pre komerčných používateľov ľahko prístupný a bezplatný,
 • zabezpečiť vybavenie sťažnosti v primeranej lehote,
 • byť založený na zásadách transparentnosti a rovnakého zaobchádzania v rovnakých situáciách, a
 • vybavovať sťažnosti spôsobom, ktorý je primeraný ich významu a zložitosti.

B) Povinnosť zabezpečiť riešenie sporov mediáciou.                                                                          V prípade mediácie musia poskytovatelia uviesť v obchodný podmienkach aspoň dvoch mediátorov, ktorí sú ochotní napomôcť mimosúdnemu riešeniu akýchkoľvek sporov medzi poskytovateľom a komerčným používateľom.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign