Právo
27. 3. 2018

Nové opatrenia proti praniu špinavých peňazí nadobudli účinnosť

V polovici marca nadobudla účinnosť novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ktorou sa transponuje tzv. IV. AML smernica.

Marian Dzuroška
Miroslav Kober

Novela prináša najmä nasledovné zmeny:

1. Povinná osoba – novela upresňuje podmienky, za ktorých sa na účely AML zákona považuje za povinnú osobu finančný agent, finančný poradca, poisťovňa, súdny exekútor, advokát alebo notár.

Zároveň znižuje finančný limit obchodov v hotovosti, pri vykonaní ktorých sa dotknutý subjekt považuje za povinnú osobu, a to z 15 000 eur na 10 000 eur.

2. Základná starostlivosť – v rámci základnej starostlivosti voči klientovi budú mať povinné osoby nové povinnosti,  napríklad:

  • povinne identifikovať konečného užívateľa výhod („KUV“);
  • prijať opatrenia na overenie jeho identifikácie a na zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry,
  • zisťovať, či klient alebo jeho KUV je politicky exponovanou alebo medzinárodne sankcionovanou osobou.

Limit príležitostných obchodov realizovaných mimo obchodného vzťahu, pri ktorých vzniká povinnosť vykonať základnú starostlivosť sa znižuje z 15 000 eur na 10 000 eur (2 000 eur pri prevádzkovaní hazardnej hry).

3. Uchovávanie údajov o KUV – právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy a účelové združenia majetku bez právnej subjektivity, sú povinné identifikovať svojho KUV, viesť a priebežne aktualizovať údaje o KUV – ak nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora.

4. Zápis KUV do registra – podmienkou zápisu vybraných právnických osôb (napr. obchodných spoločností, neinvestičných fondov, neziskových organizácií alebo nadácií) do príslušného registra bude aj uvedenie informácie o ich KUV. Tieto informácie ale nebudú verejne prístupné.

Novela oprávňuje povinnú osobu získať, na účely plnenia základnej starostlivosti voči klientovi, údaje o jeho KUV prostredníctvom Štatistického úradu SR.

Povinnosť zápisu údajov o KUV pri registrácii jednotlivých právnických osôb nadobudne účinnosť 1. novembra 2018. Právnické osoby zapísané do príslušného registra (napr. obchodného registra) do 31. októbra 2018 musia podať návrh na zápis údajov o KUV do registra do 31. decembra 2019.

Zápis KUV do príslušného registra nebude nahrádzať povinnosť identifikácie a zápisu KUV podľa zákona o registri partnerov verejného sektora.

5. Politicky exponovaná osoba – za politicky exponovanú osobu sa bude považovať fyzická osoba vo významnej verejnej funkcii, bez ohľadu na miesto jej trvalého pobytu. Podľa predošlej úpravy tvorili túto kategóriu len uvedené osoby s trvalým pobytom mimo územia Slovenska.

6. Zjednodušená starostlivosť – v prípadoch existencie nízkeho rizika legalizácie a financovania terorizmu bude povinná osoba vo vzťahu ku klientovi povinná vždy vykonať aspoň zjednodušenú starostlivosť. Do účinnosti novely sa v tomto prípade nevyžadovala žiadna starostlivosť.

7. Zvýšená starostlivosť – povinná osoba sa nevyhne zvýšenej starostlivosti ku klientovi ak táto potreba vyplynie z posúdenia rizík, vždy však pri:

  • cezhraničnom korešpondenčnom vzťahu banky a finančnej inštitúcie s partnerskou inštitúciou z tretieho štátu,
  • obchode s politicky exponovanou osobou, alebo
  • obchode s osobou usadenou v krajine, ktorú Európska komisia určila za vysokorizikovú.

8. Program vlastnej činnosti a hodnotenie rizík – povinné osoby musia zosúladiť program vlastnej činnosti s aktuálnou úpravou do 15. mája 2018. Zároveň, pri vykonávaní činnosti podľa AML zákona musia vykonať hodnotenie rizík, ktoré zohľadní, napríklad, druh obchodu, či rizikové faktory uvedené v AML zákone.

9. Správne delikty – novela upravuje podmienky ukladania pokút za správne delikty, zvyšuje hranice týchto pokút (v prípade podnikateľov do výšky 1 mil. eur a v prípade bánk a finančných inštitúcii až do 5 mil. eur za porušenie vybraných povinností) a predlžuje lehotu, v ktorej môže spravodajská uložiť pokutu z jedného roka od zistenia porušenia na tri roky.

 

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign