Späť na články

Dotácie na úhradu nájomného

Dňa 9.decembra 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 349/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky („Novela“). 

Cieľom Novely je riešiť pretrvávajúce negatívne následky obmedzení súvisiacich s opatreniami prijatými v rámci tzv. druhej vlny pandémie  nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 na podnikateľské subjekty v SR.

Zmeny 
Dotáciu podľa schválenej Novely bude možné poskytnúť na nájomné vyplývajúce z nájomného vzťahu, na základe ktorého vzniklo právo užívania predmetu nájmu najneskôr od 1. augusta 2020.
Na zmeny nájomnej zmluvy, ku ktorým došlo po 31. auguste 2020 sa na účely dotácie nebude prihliadať, pričom počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. augustom 2020.

Na vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom týkajúce sa neuhradeného nájomného za obdobie sťaženého užívania, na ktoré bola poskytnutá dotácia do 30. novembra 2020, ako aj na vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom týkajúce sa neuhradeného nájomného za obdobie sťaženého užívania, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného do 30. novembra 2020, sa budú vzťahovať predpisy účinné do 30. novembra 2020.

V ostatnom sa postupuje obdobne ako pri dotáciách na úhradu nájomného počas tzv. prvej vlny pandémie, viď náš predchádzajúci článok pod názvom Národná rada schválila poskytovanie dotácií na úhradu nájomného.

Ďalšie informácie k tejto téme nájdete aj v našich januárových účtovných aktualitách. 

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať