Späť na články

Dočasná ochrana podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Kto môže žiadať o poskytnutie dočasnej ochrany, na ako dlho možno túto ochranu poskytnúť, aké sú právne účinky a povinnosti pre žiadateľa a ako vyzerá proces podávania žiadosti. Odpovede na všetky tieto otázky nájdete v našom článku.

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Pretrvávajúca pandemická situácia spôsobila nemalé finančné ťažkosti mnohým podnikateľom, ktorým sa zákonodarca snaží poskytnúť ochranu prostredníctvom inštitútu dočasnej ochrany upravenej v novom zákone č. 421/2020 Z.z. o dočasnej právnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach („zákon č. 421/2020 Z.z.“). Zákon č. 421/2020 Z.z. nadobudol účinnosť od 1. januára 2021 a nadväzuje na časovo obmedzenú právnu úpravu dočasnej ochrany podnikateľov prijatú počas prvej vlny pandémie v zákone č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Cieľom dočasnej ochrany podľa § 1 zákona č. 421/2020 Z.z. je vytvorenie časovo obmedzeného rámca na ochranu pred veriteľmi a nástrojov na podporu podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktoré im majú umožniť pokračovať v podnikaní a zabrániť tak najmä strate pracovných miest, know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov.

V našom článku sme pre vás pripravili zhrnutie novej právnej úpravy so zameraním najmä na oprávnené subjekty dočasnej ochrany, jej dĺžku, právne účinky a práva a povinnosti podnikateľov pod dočasnou ochranou.

Oprávnený žiadateľ

O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať podnikateľ, ktorý má sídlo podnikania alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky. V porovnaní s prechádzajúcou právnou úpravou zákon nestanovuje iné kvalitatívne predpoklady žiadateľa (napr. vznik oprávnenia na podnikanie).

Dĺžka trvania dočasnej ochrany a jej predĺženie

Dočasná ochrana sa poskytuje na obdobie troch mesiacov, pričom podnikateľ môže podať žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany na ďalšie tri mesiace.

Právne účinky dočasnej ochrany podnikateľov

Dočasná ochrana poskytuje podnikateľovi nasledujúce výhody:

 • nemožno voči nemu rozhodnúť o začatí konkurzného konania v dôsledku platobnej neschopnosti, tzv. veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu;
 • nie je povinný podať tzv. dlžnícky návrh na vyhlásenie konkurzu (vrátane ostatných povinných);
 • nemožno pre pohľadávku vzniknutú pred dočasnou ochranou postihnúť jeho podnik, vec, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace do podniku;
 • nemožno voči nemu začať výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku; a ani takéto zabezpečovacie právo vykonať (to platí aj pre tretiu osobu, ktorá nie je veriteľom);
 • nemožno voči nemu započítať spriaznenú pohľadávku vzniknutú pred dočasnou ochranu proti pohľadávke vzniknutej podnikateľovi po poskytnutí dočasnej ochrany;
 • druhá zmluvná strana nemôže pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, vzniknuté pred jej poskytnutím, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy; a
 • neplynú voči nemu lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany.

Povinnosti podnikateľa pod dočasnou ochranou

Podnikateľ pod dočasnou ochranou má najmä nasledovné povinnosti:

 • má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora počas jej trvania;
 • záväzky bezprostredne súvisiace s bežnou podnikateľskou činnosťou a s plneniami, ktoré sú potrebné na zachovanie prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, má povinnosť uhrádzať pred skôr splatnými záväzkami a prednostne veriteľom, ktorí nie sú spriaznenými osobami;
 • má povinnosť uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk, iné vlastné zdroje, alebo vrátiť úver alebo obdobné plnenie, ktoré úveru hospodársky zodpovedá, na ktoré sa spriaznenej osobe zaviazal pred poskytnutím dočasnej ochrany;
 • musí sa zdržať nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, ak by išlo o podstatnú zmenu v skladbe, využití alebo určení tohto majetku, alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie alebo ak by išlo o úkon mimo rámca bežnej podnikateľskej činnosti;
 • musí presadzovať vyššie uvedené povinnosti aj v ním ovládaných osobách; a
 • povinnosti v predchádzajúcich bodoch má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a platia od okamihu, kedy žiadateľ začal s veriteľmi rokovanie o súhlase s poskytnutím dočasnej ochrany.

Príslušnosť súdov

Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany sa určuje podľa sídla alebo miesta podnikania podnikateľa v čase podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany.

Na poskytnutie dočasnej ochrany je príslušný:

 • Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave;
 • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne;
 • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre; a
 • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Proces podávania žiadosti

O poskytnutie dočasnej ochrany môže požiadať oprávnený žiadateľ prostredníctvom elektronického formulára do elektronickej schránky príslušného súdu.

K žiadosti musia byť pripojené nasledujúce prílohy:

 • písomný súhlas veriteľov nie starší ako 30 dní pred podaním žiadosti;
 • zoznam majetku podnikateľa spolu s označením tiarch na takomto majetku;
 • zoznam záväzkov podnikateľa spolu s označením veriteľov spriaznených pohľadávok a s označením zabezpečených veriteľov;
 • zoznam spriaznených osôb podnikateľa; a
 • priebežná účtovná závierka.

Podnikateľ je v tejto žiadosti povinný vyhlásiť, že:

 • je oprávnený podať žiadosť a sleduje účel ustanovený v § 1 zákona č. 421/2020 Z.z.;
 • s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina jeho veriteľov;
 • mu nie sú známe dôvody na jeho zrušenie, ak je žiadateľom právnická osoba;
 • v čase podania žiadosti nemá povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu;
 • vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky začatia konkurzného konania, vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie;
 • vo vzťahu k nemu neprebieha exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie pre uspokojenie nároku z prevádzky podniku;
 • vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol začatý výkon záložného práva;
 • v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje;
 • v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti neurobil opatrenia ohrozujúce finančnú stabilitu jeho podniku;
 • vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 Obchodného zákonníka;
 • v posledných 48 mesiacoch nebol v dočasnej ochrane; a
 • je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je žiadateľom právnická osoba.

Zrušenie dočasnej ochrany

Súd, ktorý rozhodol o poskytnutí dočasnej ochrany, môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu rozhodnúť o zrušení dočasnej ochrany.

Kvalifikovaný podnet môže podať každý (napr. veriteľ), ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.

Zánik dočasnej ochrany

Právne účinky dočasnej ochrany podnikateľov zanikajú deň nasledujúci po dni zverejnenia informácie o jej ukončení v Obchodnom vestníku.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať