Dane
19. 12. 2017

Desať hlavných zmien, ktoré prináša novela zákona o DPH

Prezident 19. decembra podpísal novelu zákona o DPH, ktorú Národná rada Slovenskej republiky schválila začiatkom decembra.

Zuzana Šidlová

K hlavným zmenám, ktoré novela prináša, patria:

  • zmena podmienok na uplatňovanie trojstranného obchodu týkajúca sa postavenia prvého odberateľa,

  • zavedenie povinnosti pre platiteľov DPH, ktorí sa rozhodnú zdaniť dodanie nehnuteľnosti, písomne oznámiť túto skutočnosť príjemcovi najneskôr v lehote na vystavenie príslušnej faktúry,

  • rozšírenie povinnosti upraviť odpočítanú daň pri investičnom majetku na všetky stavby, nielen budovy,

  • zrušenie limitu – základu dane vo faktúre vo výške 5 000 eur a viac – na uplatňovanie tzv. „tuzemského samozdanenia“ pri dodaní konkrétnych druhov poľnohospodárskych plodín a kovov,

  • zavedenie povinnosti vrátiť odpočítanú daň z platby zaplatenej pred dodaním v prípade, že ku dňu deregistrácie neboli tovar alebo služba dodané,

  • rozšírenie inštitútu daňového zástupcu pre zahraničnú osobu, ktorá nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu na účely jeho intrakomunitárneho dodania, vývozu alebo dodania formou zásielkového predaja, ak je miestom tohto predaja iný členský štát,

  • zavedenie možnosti vystaviť súhrnnú faktúru za nájom a dodanie elektriny, plynu, vody alebo tepla za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov, ak odberateľ nie je usadený v SR,

  • rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku pri DPH registrácii v prípade, ak žiadateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá ma nedoplatok na dani 1 000 eur a viac alebo ktorej bola zrušená DPH registrácia z dôvodu opakovaného porušovania povinností administratívnej povahy,

  • zavedenie povinnosti podávať súhrnný výkaz pre osoby registrované podľa § 7 a 7a zákona o DPH v prípade, že sa zúčastnia na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ,

  • zmena v uplatňovaní osobitnej úpravy uplatňovania DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie, v dôsledku ktorej si kupujúci, platiteľ DPH, nebude môcť uplatniť odpočítanie DPH zo služieb cestovného ruchu.

O ďalšom vývoji legislatívneho procesu vás budeme informovať.

Zdieľať článok
LinkedIn