Zo sveta
26. 5. 2022

Aktuálny prehľad o vývoji globálnej minimálnej dane

Nová medzinárodná smernica EÚ o minimálnej úrovni zdaňovania nadnárodných spoločností sa pravdepodobne odkladá na rok 2024. Pôvodne stanovený termín implementácie do roku 2023 zabrzdili diskusie o dolaďovaní technických detailov. Súčasné francúzske predsedníctvo sa aj naďalej snaží presadiť jednotnú podporu všetkých členských štátov. V nasledujúcom článku Vám prinášame krátky súhrn aktuálneho vývoja na európskej úrovni.

Marianna Dávidová
Soňa Vojteková

O plánovaných zmenách medzinárodného daňového systému Vás priebežne informujeme v rámci série našich článkov.

Aktuálny prehľad o vývoji a implementácii

Október 2021

Po dlhoročných rokovaniach schválili v októbri 2021 členovia OECD/G20 dvojpilierovú dohodu:

  • Prvý pilier stanovuje, že vybrané nadnárodné spoločnosti s ročným obratom vyšším ako 20 miliárd EUR a ziskovosťou nad 10% budú platiť dane v krajinách, v ktorých sa nachádzajú ich koncoví klienti.
  • Druhý pilier zavádza povinnosť zdaňovať firmy s ročným obratom nad 750 miliónov EUR minimálnou sadzbou vo výške 15%.

December 2021

Európska komisia publikovala dňa 22. decembra 2021 návrh smernice EÚ na zavedenie Piliera 2 vo všetkých členských štátoch. Poskytuje usmernenia v nadväznosti na zverejnené modelové pravidlá OECD (známe ako „GloBE Rules“), ktoré sú založené na pravidle zahrnutia príjmu (IIR)pravidle o nedostatočne zdanených transakciách (UTPR).

Marec 2022

OECD vydala dňa 14. marca 2022 podrobný komentár k modelovým GloBE pravidlám vrátane samostatného dokumentu s názornými príkladmi k ich celkovému mechanizmu. Zároveň začalo aj verejné pripomienkovanie o implementačnom rámci GloBE, v ktorom OECD zohľadňovalo vyše 500-stranové pripomienky.

Pred rokovaním Rady ECOFIN dňa 15. marca 2022 sa ministri financií vyjadrili k novému kompromisnému zneniu smernice s nasledovnými zmenami:

  • časový rámec implementácie - predĺženie termínu na transpozíciu pravidiel do 31.decembra 2023 a možnosť odkladu uplatnenia IIR do 31.12.2023 a UTPR pravidiel do 31.12.2024,
  • zavedenie Piliera 2 pre krajiny s malým počtom konečných materských spoločností – štáty s menej ako 10 entitami sa môžu rozhodnúť neuplatňovať smernicu po dobu 5 rokov,
  • paralelné prepojenie prvého a druhého piliera.

Štyri členské štáty (Poľsko, Švédsko, Malta a Estónsko) nepodporili prijatie smernice v tomto štádiu, čím sa diskusia presunula na ďalšie zasadnutie Rady ECOFIN.

Apríl 2022

Očakávalo sa, že sa členské štáty na zasadnutí ECOFIN dňa 5.apríla 2022 dohodnú na upravenej verzii s ohľadom na výhrady Poľska (Švédsko, Estónsko a Malta akceptovali pozmeňujúce návrhy).

Nový kompromis predĺžil obdobie uplatnenia odkladu IIR a UTPR pravidiel z 5 na 6 rokov a rozsah pôsobnosti smernice pozmenil z 10 na 12 konečných materských spoločností. Navrhované pravidlá sa opakovane nepodarilo schváliť.

Máj 2022

Členské štáty sa aj naďalej snažia jednomyseľne dohodnúť na finálnom znení návrhu smernice EÚ, ktorému chýba podpora Poľska. Na základe ich pretrvávajúcich námietok vo veci zosúladenia oboch pilierov bol tento bod z programu zasadnutia dňa 24.mája 2022 nakoniec stiahnutý. Vývoj schvaľovacieho procesu by sa mohol uzavrieť na najbližšom stretnutí ministrov 17. júna 2022.

V súčasnosti Európska komisia vypracovala len návrh „Piliera 2“ globálnej dohody. Bližšie podrobnosti o Pilieri 1 sú predmetom rokovaní na OECD úrovni, pričom návrh na jeho implementáciu sa očakáva v lete 2022.

O výsledku rokovaní Vás budeme informovať.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign