Právo
29. 4. 2019

Administratívne zaťaženie pri prevode poľnohospodárskych pozemkov sa zmiernilo

Striktná regulácia právnej úpravy nakladania s poľnohospodárskymi pozemkami dostala po takmer 4 rokoch odbornej polemiky o jej legalite napokon definitívny stop zo strany Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“). V praxi sa tento nález odzrkadlí najmä odstránením obligatórneho administratívneho konania pri zamýšľanom prevode poľnohospodárskeho pozemku niektorým subjektom.

Milina Schifferdeckerová
Ladislav Šimko

Predmet a rozsah regulácie

Postup pri nakladaní s poľnohospodárskymi pozemkami je upravený osobitným zákonom č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov (ďalej len „Zákon“), ktorý obsahuje striktnú reguláciu podmienok pri nadobúdaní vlastníckeho práva poľnohospodárskych pozemkov. Táto právna úprava bola už od svojho prijatia predmetom ostrej kritiky zo strany odbornej verejnosti. K predmetnej úprave sa vyjadril aj Ústavný súd, ktorý svojím nálezom rozhodol, že predmetná regulácia nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Nález bol vyhlásený v Zbierke zákonov dňa 11. februára 2019 a týmto dňom ustanovenia § 4, § 5 a § 6 Zákona stratili účinnosť.

Pred vyhlásením nálezu Ústavného súdu Zákon upravoval osobitný právny režim nadobúdania vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku, a to predovšetkým z hľadiska určenia okruhu subjektov, na ktoré možno vlastnícke právo k poľnohospodárskemu pozemku previesť. Bez akýchkoľvek obmedzení mohol vlastník poľnohospodárskeho pozemku previesť svoje vlastnícke právo nasledovným subjektom:

 • osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej 3 roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza, alebo

 • spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, ak ide o spoluvlastnícky podiel podľa osobitných predpisov, alebo

 • blízkej osobe.

Mimo okruhu týchto subjektov vlastník poľnohospodárskeho pozemku smel previesť vlastníctvo len s určitými obmedzeniami a to spôsobom upraveným v zrušených ustanoveniach § 4, § 5 a § 6 Zákona.

Nadobúdanie vlastníckeho práva k poľnohospodárskemu pozemku “po novom”

Spomínaný nález Ústavného súdu konkrétne prináša zrušenie predovšetkým nasledovných povinností obsiahnutých v dotknutých ustanoveniach § 4, § 5 a § 6 Zákona:

 1. Povinnosť zverejniť ponuku na odpredaj pozemku – v osobitnom registri najmenej na 15 dní, a zároveň musí túto ponuku zverejniť v rovnakom čase aj na úradnej tabuli v obci, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza.

 2. Povinnosť uprednostniť záujemcu z obce alebo susednej obce – aj po zverejnení ponuky mal prevodca povinnosť uprednostniť nadobúdateľa prijímajúceho ponuku na odpredaj z obce, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza  a pri viacerých záujemcoch mal prednosť nadobúdateľ zo susednej obce pred nadobúdateľom z inej obce.

 3. Povinnosť požiadať Okresný úrad, obec a SPPK o overenie a preukázanie zákonných podmienok – povinnosť záujemcu preukazovať skutočnosť, že najmenej 3 roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku vykonával poľnohospodársku výrobu ako podnikanie v obci susediacej s obcou, v ktorej sa prevádzaný pozemok nachádzal, resp. aj mimo tohto miesta.

 4. Niektoré povinné náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku – povinnosť zmluvných strán pre povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností pripojiť ako povinné prílohy k zmluve listiny preukazujúce splnenie vyššie uvedených povinností.

  Ďalší vývoj legislatívy

  Aj keď citovaný nález vo svojom dôsledku znižuje administratívnu a časovú náročnosť prevodu vlastníckeho práva k poľnohospodárskeho pozemku nemožno vylúčiť, že predmetná regulácia bude čoskoro podliehať ďalším legislatívnym zmenám.

  Pre úplnosť dodávame, že citovaný nález sa nedotýka obmedzení, ktoré spočívajú v recipročnom zákaze nadobúdania vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku. Tieto obmedzenia sa vzťahujú na tie subjekty, ktoré podliehajú právnemu poriadku takého štátu, ktorý neumožňuje slovenským subjektom nadobúdať vlastníctvo k poľnohospodárskemu pozemku v danom štáte.

Zdieľať článok
LinkedIn