Zo sveta
26. 9. 2017

Zverejnili návrh aktualizácie vzorovej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Významné časti tejto aktualizácie už boli prijaté a zverejnené ako súčasť akčného plánu BEPS. Návrh bude predložený na schválenie Výborom a Radou OECD v druhej polovici roka 2017.

Martin Šiška

Výbor pre finančné záležitosti OECD zverejnil návrh aktualizácie vzorovej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Významné časti tejto aktualizácie už boli schválené a zverejnené ako súčasť akčného plánu BEPS. Návrh bude predložený na schválenie Výborom a Radou OECD v druhej polovici roka 2017, zverejnený návrh preto nemusí nutne odrážať konečné názory OECD a jeho členských štátov.
Odborná verejnosť už predložila komentáre týkajúce sa iba tých oblastí aktualizácie, ktoré neboli súčasťou akčného plánu BEPS. Ide o nasledovné zmeny:

  • Zmeny v odseku 13 komentára k článku 4 za účelom spresnenia významu pojmu „mať k dispozícii stály byt“ ako kritéria pre stanovenie rezidencie v článku 4(2) a). Návrh dopĺňa komentár o spresnenie, podľa ktorého byt nemožno považovať, že je k dispozícii pre jednotlivca, ak je prenajatý nespriaznenej osobe, takže jednotlivec nemôže v tomto byte zostať.
  • Zmeny v odseku 17 a 19 komentára a pridanie nového odseku 19.1 komentára k článku 4 za účelom spresnenia významu pojmu „obvykle sa zdržiavať“ ako kritéria pre stanovenie rezidencie v článku 4(2) b) a c). Návrh upresňuje, že rozhodujúce obdobie musí pokrývať dostatočne dlhý čas na zistenie frekvencie, trvania a pravidelnosti pobytov, ktoré sú súčasťou ustálenej rutiny života jednotlivca.
  • Doplnenie nového odseku 1.1 komentára k článku 5, kde sa upresňuje, že registrácia pre účely dane z pridanej hodnoty alebo inej obratovej dane sama o sebe nemá vplyv na uplatňovanie a interpretáciu definície stálej prevádzkarne.
  • Odstránenie slov v zátvorke „(iná ako osobná obchodná spoločnosť)“ v súvislosti so skutočným vlastníkom dividend z článku 10(2) a) za účelom zabezpečiť, že znížená sadzba zdanenia dividend pri zdroji sa uplatní v prípadoch, kde by sa uplatnil nový článok 1(2), podľa ktorého by sa dividenda platená transparentnej entite považovala za príjem rezidenta zmluvného štátu, pretože je zdanená buď na úrovni entity alebo na úrovni členov tejto entity.

Na záver pripomíname, že súčasťou aktualizácie v roku 2017 bude súbor zmien a dodatkov, ktoré už boli schválené v rámci akčného plánu BEPS. Predovšetkým to je neutralizácia dôsledkov hybridných nesúladov, opatrenia proti zneužívaniu zmlúv o dvojitom zdanení, vyhýbanie sa vzniku stálej prevádzkarne a vzájomná dohoda či arbitráž.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign