Zo sveta
21. 6. 2018

Zásadné zmeny pravidiel EÚ v oblasti DPH už majú podobu návrhu technických opatrení

Európska komisia 25. mája 2018 zverejnila podrobný návrh technických zmien pravidiel EÚ v oblasti dane z pridanej hodnoty. Cieľom týchto zmien je vytvorenie budúceho systému EÚ pre DPH, odolného voči podvodom. Ich zavedenie by si malo vyžiadať prispôsobenie približne 200 zo 408 článkov smernice o dani z pridanej hodnoty.

Elvíra Ungerová

Opatrenia z májového balíka nadväzujú na návrh základných prvkov konečného systému obchodovania medzi podnikmi v rámci EÚ z októbra 2017 (viac v článku „Európska komisia predložila návrh významnej reformy DPH systému v EÚ“).

Uvedenie týchto základných prvkov konečného systému DPH do praxe si vyžiada podstatné zmeny smernice o DPH, ktorých cieľom je priniesť:

  • Jednoduchšie zdaňovanie cezhraničných tovarových transakcií

V rámci súčasného systému DPH sa pri obchode s tovarom medzi podnikateľskými subjektmi rozlišujú dve transakcie:

  1. dodanie tovaru v členskom štáte EÚ, kde sa jeho odoslanie alebo preprava začína uskutočňovať, oslobodené od DPH, po ktorom nasleduje

  2. zdaniteľné nadobudnutie tovaru v inom členskom štáte EÚ, kde sa tento tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy k nadobúdateľovi.

Keď sa dosiahne dohoda o pozmeňujúcich návrhoch pravidiel DPH, malo by dôjsť k vymedzeniu cezhraničného obchodu s tovarom ako jediného zdaniteľného dodania, ktoré by podliehalo DPH v členskom štáte ukončenia prepravy tovaru. Cieľom tohto navrhovaného opatrenia je významne obmedziť podvody na DPH.

  • Jednotné kontaktné miesto (One Stop Shop)

Navrhuje sa zaviesť ustanovenia potrebné na zriadenie tzv. jednotného kontaktného miesta pre všetkých obchodníkov v EÚ, ktorí vstupujú do obchodných vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi. Pôjde o internetový portál, prostredníctvom ktorého si budú môcť plniť svoje povinnosti súvisiace s DPH. Podrobnosti oznámila Európska komisia v návrhu reformy DPH systému v EÚ v októbri 2017.

Toto jednotné kontaktné miesto má byť dostupné aj pre spoločnosti z krajín mimo EÚ, ktoré chcú predávať iným podnikom v rámci EÚ a ktoré by sa inak museli registrovať na účely DPH v príslušných členských štátoch EÚ. Keď sa systém začne uplatňovať, tieto podniky by mali na plnenie svojich DPH povinností vymenovať len jedného „sprostredkovateľa“ usadeného v EÚ.

  • Zníženie administratívnej záťaže

Opatrenia na zamedzenie podvodom v oblasti DPH by mali viesť k zníženiu administratívnej záťaže, ktorej musia v súčasnosti podniky čeliť pri predaji podnikateľským subjektom v iných členských štátoch EÚ. Podávanie súhrnných výkazov, ktoré vyžaduje súčasný systém DPH, už pri cezhraničnom obchodovaní s tovarom v EÚ nebude potrebné.

Fakturácia pri obchodovaní v rámci EÚ by mala byť upravená pravidlami členského štátu predávajúceho.

  • Za vysporiadanie daňovej povinnosti k DPH má obvykle zodpovedať predajca

Návrh smernice z mája 2018 objasňuje, že DPH splatnú z predaja tovaru zákazníkovi v inom členskom štáte EÚ má vysporiadať predávajúci, pričom použije sadzbu dane členského štátu určenia.

Iba ak je odberateľ certifikovanou zdaniteľnou osobou (t. j. daňová správa ho uznala za spoľahlivého daňovníka) a dodávateľ nie je usadený v členskom štáte zdanenia, podľa nových pravidiel bude nadobúdateľ tovaru povinný vysporiadať DPH. Koncept certifikovanej zdaniteľnej osoby Európska komisia predstavila v návrhu reformy DPH systému v EÚ v októbri 2017.

Navrhuje sa, aby nové pravidlá nadobudli účinnosť 1. júla 2022.                            

Európska komisia tiež znovu potvrdila svoj zámer prijať  tzv. „rýchle riešenia“ s cieľom zlepšiť súčasný systém DPH. Navrhuje, aby nadobudli účinnosť čo najskôr pred prijatím navrhovaných technických zmien DPH pravidiel v EÚ (do roku 2019). Ich stručné zhrnutie nájdete v novembrovom vydaní Daňových a právnych aktualít.

Keďže navrhované opatrenia obsahujú významné zmeny pravidiel DPH v EÚ, podnikatelia by mali zvážiť čo najskôr začať sledovať ich vplyv na svoju obchodnú činnosť a monitorovať vývoj pri ich prijímaní.

Predĺženie uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a mechanizmu rýchlej reakcie na boj proti podvodom v oblasti DPH

Súčasťou májového balíka je aj návrh zmeny smernice o DPH s cieľom predĺžiť členským štátom EÚ možnosť:

  • uplatňovať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti pri dodaniach tovaru a poskytnutí služieb náchylných na podvod, ktoré sú vymenované v článku 199a ods. 1 smernice o DPH,

  • používať tzv. „mechanizmus rýchlej reakcie“, ktorého účelom je umožniť členským štátom rýchlejšie a efektívnejšie reagovať na podvody v oblasti DPH.

Podľa súčasného znenia smernice o DPH uplynie platnosť týchto dočasných a cielených opatrení 31. decembra 2018.  Keďže by členské štáty následne prišli o efektívny nástroj v boji proti podvodom, Európska komisia považuje za primerané predĺžiť platnosť týchto opatrení do 30. júna 2022, t. j. do dátumu, keď by mal podľa súčasných plánov nadobudnúť účinnosť definitívny režim DPH.

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign