Zo sveta
19. 11. 2017

Európska komisia predložila návrh významnej reformy DPH systému v EÚ

Súčasný systém DPH pre cezhraničný obchod v EÚ, ktorý sa uplatňuje už takmer štvrťstoročie, mal byť len prechodným systémom. Tento dočasný systém je spojený s prekážkami pre efektívne fungovanie jednotného trhu a vytvára tiež priestor na podvody. Európska komisia v nadväznosti na akčný plán v oblasti DPH z roka 2016 preto v októbri 2017 predložila dlho očakávaný návrh zmien smernice o DPH smerujúci k vytvoreniu nového a konečného systému DPH v EÚ.

Elvíra Ungerová

Základné prvky definitívneho systému DPH

Návrh novely smernice o DPH zo 4. októbra 2017 predstavuje prvý legislatívny krok, ktorý prináša základné prvky konečného systému obchodovania medzi podnikmi v rámci EÚ:

  • Boj proti podvodom

    Podľa navrhovaného jednotného európskeho systému DPH by sa DPH mala uplatňovať nielen na vnútroštátne, ale aj na cezhraničné transakcie medzi podnikmi. V súčasnosti sú cezhraničné dodania tovarov medzi podnikmi oslobodené od dane. Navrhovaná zmena je odpoveďou na slabiny súčasného systému, medzi ktoré patrí najmä jeho náchylnosť na podvody. 

  • Jednotné kontaktné miesto

    Zjednodušenie plnenia povinností v oblasti DPH by malo priniesť zavedenie tzv. jednotného kontaktného miesta. Zámerom je umožniť podnikateľom priznať daň prostredníctvom jednotného internetového portálu a zamedziť tak povinnosti registrovať sa vo všetkých členských štátoch EÚ, v ktorých uskutočňujú zdaniteľné transakcie. Členské štáty EÚ si potom DPH priamo navzájom vyplatia, ako je to už v súčasnosti v prípade predaja digitálnych služieb konečným spotrebiteľom.

  • Väčšia konzistentnosť

    Konečný systém DPH pre cezhraničné obchodovanie v rámci EÚ má byť založený na zásade zdaňovania v členskom štáte určenia (principle of 'destination'), pri uplatnení sadzby dane členského štátu určenia.

  • Zníženie administratívnej záťaže

Navrhované zjednodušenie pravidiel fakturácie má umožniť dodávateľom vyhotovovať faktúry podľa pravidiel platných v ich „domovskej“ krajine aj pri cezhraničnom obchode.

Po zavedení nového systému DPH už podnikatelia nebudú musieť daňovému úradu podávať tzv. súhrnný výkaz – zoznam uskutočnených cezhraničných transakcií.

Ďalší legislatívny krok bude nasledovať v roku 2018, keď Európska komisia plánuje predstaviť podrobné technické ustanovenia pre účinné zavedenie a vykonávanie definitívneho systému DPH. Definitívny systém DPH by sa mal začať uplatňovať od roku 2022.

Rýchle riešenia

Súčasný návrh obsahuje aj tzv. 'rýchle riešenia' s cieľom zlepšiť súčasný systém DPH. Tieto zmeny, ktoré majú nadobudnúť účinnosť do roku 2019, sa týkajú sa nasledovných oblastí:

Identifikačné číslo pre DPH: Navrhuje sa doplniť požiadavku na platné identifikačné číslo pre DPH v inom členskom štáte EÚ ako hmotnoprávnu podmienku pre uplatnenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu EÚ. Túto podmienku už slovenský zákon o DPH obsahuje.

Reťazové obchody: Očakáva sa zavedenie jednotných kritérií a legislatívnych zlepšení s cieľom zvýšenia právnej istoty a harmonizácie pravidiel DPH pre posudzovanie reťazových obchodov.

Call-off-stock: Možnosť uplatňovať tzv. call-off-stock zjednodušenie by sa mala týkať iba transakcií, ktoré sa uskutočňujú medzi dvoma certifikovanými zdaniteľnými osobami.

Návrhom novely smernice o DPH sa zavádza pojem certifikovaná zdaniteľná osoba. Ide o kategóriu dôveryhodných podnikov, pre ktoré by mali platiť oveľa jednoduchšie a časovo menej náročné pravidlá. Na udeľovanie statusu certifikovanej zdaniteľnej osoby sa majú uplatňovať podobné kritériá ako na schválené hospodárske subjekty (AEO) podľa colných predpisov.

Očakávajú sa aj zmeny vo vykonávacom nariadení k smernici o DPH v súvislosti s preukazovaním splnenia podmienok na uplatnenie oslobodenia od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu EÚ listinnými dôkazmi.

Návrh novely smernice o DPH prináša významné zmeny pravidiel DPH v EÚ. Je preto potrebné im venovať pozornosť už teraz, v začiatkoch nastavovania budúceho definitívneho systému DPH.

 

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign