Späť na články

Zamestnávatelia: sú známe nové sumy stravného, pozor tiež na novú Evidenciu analytických údajov zamestnancov

V Zbierke zákonov bolo uverejnené opatrenie z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR („MPSVR SR“), ktoré zvyšuje sumy stravného. Výška stravného sa upravuje tretíkrát v priebehu roka 2022, tento raz s účinnosťou od 1. januára 2023. K tomuto dátumu tiež nadobúda účinnosť novela zákona o sociálnom poistení.

Dňa 7. decembra 2022 bolo v Zbierke zákonov zverejnené Opatrenie MPSVR SR o zvýšených sumách stravného (opatrenie č. 432/2022 Z. z.). Od 1. januára 2023 platia teda upravené sumy stravného pri pracovných cestách v nasledovných výškach:

  • 6,80 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 10,10 eur pre časové pásmo nad 12 až 18 hodín,
  • 15,30 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.

Táto zmena má vplyv aj na výšku stravného zabezpečovaného zamestnancom na pracovisku formou stravných lístkov alebo finančného príspevku. Výška finančného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov má predstavovať minimálne 55 % ceny jedla a maximálne 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, čo od 1.1.2023 predstavuje minimálny príspevok v sume 2,81 eur a maximálny príspevok v sume 3,74 eur. Ak zamestnávateľ zabezpečí pre svojich zamestnancov stravovanie formou stravovacích poukážok, hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 a 12 hodín, teda od 1.1.2023 minimálne 5,10 eur.

K 1. januáru 2023 okrem vyššie uvedeného nadobúda účinnosť taktiež novela Zákona o sociálnom poistení (prostredníctvom zákona č. 317/2018 Z.z.). Novela okrem iného zavádza zamestnávateľom povinnosť viesť novú evidenciu analytických údajov zamestnanca. Podľa dôvodovej správy je účelom tejto rozšírenej evidencie získavanie tzv. „big data“ pre štatistiku a počnúc dátumom účinnosti sa má viesť jednak za nových ako aj „starých“ zamestnancov. Zber dát má nastať prostredníctvom registračných listov (pri novo nastupujúcich zamestnancoch) ako aj prostredníctvom mesačných výkazov podávaných Sociálnej poisťovni a jedná sa o nasledovné dáta:

  • číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, okresov a obcí,
  • dohodnutý rozsah pracovného času,
  • počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu zúčtovanému na výplatu za mesiac,
  • číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce.

Evidencia takýchto analytických údajov bude mať za následok zvýšenie administratívneho zaťaženia zamestnávateľov, pričom chýbajúca metodika a špecifikácia aktuálne otvára otázky, ako ku evidencii správne pristupovať. Rozumieme však, že Sociálna poisťovňa aktuálne pracuje na sprístupnení nových formulárov ako aj dodatočných informácií. Situáciu priebežne sledujeme a budeme Vás o nej informovať.

 

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať