Právo
29. 5. 2017

Zákon o upomínacom konaní

Účelom zákona č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov („zákon“), je poskytnúť rýchlejšiu a jednoduchšiu alternatívu k uplatňovaniu a rozhodovaniu o peňažných nárokoch platobným rozkazom podľa Civilného sporového poriadku. Zákon nadobudol účinnosť 1. februára 2017.

Marian Dzuroška

Nová právna úprava prináša najmä nasledovné zmeny:

  • návrh na vydanie platobného rozkazu sa podáva výlučne elektronicky prostredníctvom určeného formulára a musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom;
  • príslušným súdom pre celé Slovensko je Okresný súd Banská Bystrica;
  • návrh na vydanie platobného rozkazu môže podať každý, koho nárok voči žalovanému možno dôvodne predpokladať, pričom postačuje, ak takýto nárok vyplýva zo skutočností uvedených žalobcom a z listín, ktoré žalobca pripojí k návrhu; 
  • ak je žalobca, ako aj žalovaný účtovnou jednotkou, postačuje pripojiť faktúru alebo výzvu na splnenie nároku a vyhlásenie, že žalobca tento nárok eviduje v účtovníctve;
  • ak je žalobca platiteľom DPH, postačuje, ak v návrhu vyhlási, že údaje o uplatňovanom nároku voči žalovanému uviedol v kontrolnom výkaze podľa osobitného predpisu;
  • návrh na vydanie platobného rozkazu nie je v niektorých prípadoch prípustný; napríklad ak:
  • (a) dohodnutá výška úroku z omeškania je o viac než päť percentuálnych bodov vyššia než zákonná výška úroku, (b) ak ide o nárok zo zmenky voči fyzickej osobe, alebo (c) ak ide o nároky vyplývajúce zo spotrebiteľských zmlúv.
  • súd vydá platobný rozkaz najneskôr do 10 pracovných dní od splnenia podmienok pre jeho vydanie a zaviaže žalovaného uhradiť žalobcovi uplatnenú sumu do 15 dní od doručenia platobného rozkazu.
Zdieľať článok
LinkedIn