Späť na články

Vedeli ste, že index daňovej spoľahlivosti funguje na princípe bodovania daňovníkov?

Novela daňového poriadku od 1.1.2022 zaviedla tzv. index daňovej spoľahlivosti, ktorý by mal predstavovať objektívne a nezávislé hodnotenie daňového subjektu z pohľadu správcu dane. S pozitívnym hodnotením sú následne spojené určité benefity. Viete však, ktoré kritériá ovplyvňujú zaradenie daňovníka do príslušnej kategórie?

Po pilotnom zasielaní oznámení o určení indexu daňovej spoľahlivosti sa klasifikácia subjektu prehodnocuje každého pol roka, pričom daňovníkom sú nové oznámenia zasielané iba v prípade zmeny indexu. Index daňovej spoľahlivosti sa vyhodnocuje iba pre podnikateľov registrovaných na daň z príjmov, pričom ich zaraďuje do jednej z troch „kategórií spoľahlivosti“: vysoko spoľahlivý, spoľahlivý alebo menej spoľahlivý subjekt.

Subjekty sú klasifikované podľa dosiahnutého počtu bodov (v tomto prípade sú však body udeľované za neplnenie povinností) a tiež splnenia resp. nesplnenia podmienky ekonomického ukazovateľa (zohľadňuje efektívnu daňovú sadzbu a jej hraničnú hodnotu). Daňovníci s dosiahnutým počtom bodov do 10 (vrátane), ktorí zároveň splnia ekonomickú podmienku sú hodnotení ako vysoko spoľahliví. So stúpajúcim počtom bodov sa následne hodnotenie subjektu zhoršuje, pričom najmenej atraktívna klasifikácia prislúcha daňovníkovi nad 25 bodov.

„Negatívne“ body sú prideľované v rámci viacerých kategórií povinností, napr.:

  • nepodanie daňového priznania k dani z príjmov / DPH priznania / kontrolného výkazu / súhrnného výkazu / ďalších dokumentov v lehote,
  • neuvedenie dane v správnej výške v daňovom priznaní – hodnotené na základe právoplatných rozhodnutí vydaných vo vyrubovacom konaní (počet pridelených bodov sa odvíja od výšky dorubenej dane),
  • úhrada dane, colného dlhu a iných peňažných plnení po lehote splatnosti (počet pridelených bodov závisí od výšky nedoplatkov),
  • neplnenie povinností umožniť vykonanie daňovej kontroly a preukázať skutočnosti potrebné na správne zistenie dane, čo má za následok určenie dane podľa pomôcok,
  • neplnenie povinností vo vzťahu k používaniu ERP,
  • neplnenie povinností účtovných jednotiek – porušenie zákona o účtovníctve,
  • porušenie povinností a udelenie pokuty v súvislosti so spotrebnými daňami,
  • neumožnenie vykonania daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH, ktoré má za následok zánik nároku.

Hodnoteným obdobím je obdobie 3, prípadne 5 rokov, v závislosti od kategórie deliktu. Úplný zoznam kritérií, ako aj metodiku prideľovania bodov nájdete tu.

V prípade nezrovnalostí alebo pochybností o správnosti určenia indexu má daňovník možnosť voči doručenému oznámeniu podať námietku, a to do 15 dní odo dňa doručenia. Námietka musí byť odôvodnená a jej podanie má odkladný účinok.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok