Dane
26. 9. 2018

Účtovanie a zdaňovanie virtuálnych mien má už svoj legislatívny základ

V Zbierke zákonov bol pod číslom 213/2018 publikovaný zákon o dani z poistenia, ktorý, okrem iného, nepriamou novelou účtovnej a daňovej legislatívy prináša očakávané pravidlá účtovania a zdaňovania virtuálnych mien.

Ivana Soboličová

Publikovaný zákon o dani z poistenia rieši zdaňovanie virtuálnych mien v dvoch samostatných článkoch upravujúcich zákon o účtovníctve a zákon o dani z príjmov. Nové ustanovenia týkajúce sa zákona o účtovníctve sa prvýkrát použijú na ocenenie majetku a záväzkov pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí k 1. októbru 2018. Nové ustanovenia zákona o dani z príjmov sa použijú už pri podaní daňového priznania po 30. septembri 2018.

Znenie zákona neprináša zmeny oproti jeho návrhu z apríla. Ako sme už spomínali v apríli, predaj virtuálnej meny zahŕňa okrem odplatného prevodu virtuálnej meny aj výmenu za majetok, výmenu za inú virtuálnu menu, alebo tiež za poskytnutie služby. Príjem z predaja virtuálnej meny sa zahrnie do základu dane v období, v ktorom dochádza k takémuto „predaju“, t.j. vrátane výmeny virtuálnej meny za inú virtuálnu menu (napriek tomu, že hodnota tejto druhej virtuálnej meny môže v budúcnosti klesať).

Pri výmene virtuálnej meny za majetok, službu alebo inú virtuálnu menu sa vymieňaná virtuálna mena ocení reálnou hodnotou ku dňu výmeny. Reálnou hodnotou sa podľa zákona o účtovníctve rozumie trhová cena zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou. V prípade nadobudnutia virtuálnej meny kúpou, vstupnou cenou je obstarávacia cena, pričom v prípade nadobudnutia takejto meny výmenou je vstupnou cenou jej reálna hodnota. Úhrn vstupných cien virtuálnych mien bude možné zahrnúť len do výšky úhrnu príjmov z ich predaja.

Príjem z predaja virtuálnej meny je u fyzických osôb považovaný za ostatný príjem podľa paragrafu 8 zákona o dani z príjmov, ktorý je aj predmetom zdravotného poistenia.

 

Zdieľať článok
LinkedIn