Dane
27. 4. 2022

Stručný prehľad zmien vyplývajúcich z novely zákona o sociálnom poistení

Novelou zákona sa okrem iného ruší ročné zúčtovanie preddavkov na sociálne poistenie.

Martina Čižmariková

Dňa 13. apríla 2022 bol v Zbierke zákonov uverejnený zákon č. 125/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a niektoré iné zákony (ďalej len „novela“ alebo „novela zákona o sociálnom poistení“). Jednou zo zmien, ktoré táto novela prináša, je zrušenie ročného zúčtovania preddavkov na sociálne poistenie, o ktorého plánovanom zavedení sme Vás informovali v našich Daňovkách koncom roka 2018.

V roku 2022 sa mali platby poistného na sociálne poistenie realizovať preddavkovo a ročné zúčtovanie preddavkov sa malo prvýkrát vykonávať v roku 2023 za rok 2022. Ustanovenia zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktoré súviseli so zavedením ročného zúčtovania preddavkov na sociálne poistenie teda nikdy nenadobudli účinnosť. V súvislosti so zrušením ročného zúčtovania preddavkov na sociálne poistenie novela prináša návrat viacerých pôvodných ustanovení zákona o sociálnom poistení tak, aby zodpovedali situácii, kedy sa ročné zúčtovanie preddavkov na sociálne poistenie nevykonáva, napríklad:

  • Ustanovenia o dennom vymeriavacom základe na určenie sumy úrazových dávok pri dohodách študentov a dôchodcov
  • Ustanovenia o maximálnom mesačnom vymeriavacom základe (maximálny ročný vymeriavací základ viac v zákone nie je ošetrený)
  • Ustanovenia o poradí platenia poistného pri súbežnom výkone viacerých zárobkových činností a pod.

Z ďalších zmien, ktoré novela prináša spomenieme:

  • zaznamenávanie práceneschopnosti lekárom v systéme elektronického zdravotníctva
  • rozšírenie 8-mesačnej ochrannej lehoty pre vznik nároku na nemocenské dávky pre poistenkyne, ktoré otehotnejú v lehote 180 dní po zániku posledného nemocenského poistenia (do novely táto lehota bola 7 dní).
Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign