Dane
12. 11. 2018

Prehľad zmien vyplývajúcich z novely zákona o sociálnom poistení

Jednou z najvýznamnejších zmien je bezpochyby zavedenie platenia poistného na sociálne poistenie formou preddavkov, ktoré sa následne zúčtovávajú v ročnom zúčtovaní. Cieľom tejto právnej úpravy má byť zamedzenie odvodovej optimalizácie subjektov v sociálnom poistení.

Martina Čižmariková

Novela zákona o sociálnom poistení (č. 461/2003 Z.z. ) bola schválená  23. októbra 2018. V súčasnosti čaká na vydanie v Zbierke zákonov. Jednou z najvýznamnejších zmien, ktoré novela prináša, je bezpochyby zavedenie platenia poistného na sociálne poistenie formou preddavkov, ktoré sa následne zúčtovávajú v ročnom zúčtovaní. Cieľom tejto právnej úpravy má byť zamedzenie odvodovej optimalizácie subjektov v sociálnom poistení.

Poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa upravuje nasledovne:

Preddavkami sa bude platiť poistné zamestnanca na poistné

  • na nemocenské poistenie,

  • na starobné poistenie,

  • na invalidné poistenie,

  • na poistenie v nezamestnanosti a

  • poistné do rezervného fondu solidarity.

Garančné poistenie a úrazové poistenie sa preddavkovo platiť nebudú, nebudú ani predmetom ročného zúčtovania.

Vďaka zavedeniu platenia poistného preddavkami sa zavádzajú aj zmeny v ustanoveniach o vymeriavacom základe zamestnanca. Maximálny mesačný vymeriavací základ zamestnanca a teda aj zamestnávateľa sa touto novelou ruší. Určený bude už len maximálny ročný vymeriavací základ zamestnanca a to vo výške 7-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. U zamestnávateľa naďalej nie je obmedzenie maximálnej výšky vymeriavacieho základu pre úrazové poistenie.

Keďže nie je určený maximálny mesačný vymeriavací základ, preddavok na sociálne poistenie zamestnanca/zamestnávateľa sa bude platiť mesačne z celej výšky vymeriavacieho základu. Ak v niektorom mesiaci dosiahne úhrn vymeriavacích základov zamestnanca od začiatku zúčtovacieho obdobia (ktorým je kalendárny rok) maximálny ročný vymeriavací základ, preddavky na poistné sa od ďalšieho mesiaca až do konca zúčtovacieho obdobia neplatia. Maximálny ročný vymeriavací základ sa bude pomerne znižovať v prípadoch, keď poistenie netrvalo celý kalendárny rok (napr. pri skončení zárobkovej činnosti pred skončením kalendárneho roka).

Ročné zúčtovanie poistného vykoná Sociálna poisťovňa do 30. septembra, prípadne do 31. októbra, ak má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Nedoplatok vyplývajúci z vykonaného ročného zúčtovania preddavkov na sociálne poistenie bude splatný do 45 dní od právoplatnosti rozhodnutia o výsledku ročného zúčtovania. Preplatok z ročného zúčtovania zdaní Sociálna poisťovňa pri výplate zrážkovou daňou. Ak bude suma preplatku alebo nedoplatku na poistnom nižšia ako 5 eur, povinnosť zaplatiť nedoplatok ani povinnosť vrátiť preplatok nevznikne.

Ročné zúčtovanie preddavkov na poistnom vykonáva príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

Ustanovenia o preddavkoch na poistnom a o ročnom zúčtovaní poistného nadobudnú účinnosť od 1. januára 2022. Sociálna poisťovňa tak vykoná ročné zúčtovanie prvýkrát v roku 2023 za zúčtovacie obdobie roka 2022.

Novela ďalej prináša zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky. Študenti pracujúci na dohodu o brigádnickej činnosti a dôchodcovia pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo o vykonaní pracovnej činnosti (ďalej len „dohoda“) mali doteraz výnimku z platenia odvodov na sociálne poistenie z príjmu z určenej dohody do výšky 200 eur mesačne. Podľa novely im bude vznikať sociálne poistenie od začiatku po skončenie trvania dohody, ale zároveň si budú pri určenej dohode môcť uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku pre sociálne poistenie. Ide vlastne o zníženie vymeriavacieho základu dohodára z ním určenej dohody až do výšky 200 eur mesačne.

Zdieľať článok
LinkedIn