Právo
14. 5. 2020

Šesť najčastejších otázok v súvislosti s opatreniami prijatými v oblasti pracovného práva a podpory zamestnanosti

Naši klienti sa na nás obracajú ohľadom detailov opatrení v oblasti podpory zamestnanosti, ktoré boli prijaté v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19. Zosumarizovali sme pre vás odpovede na šesť otázok, ktoré sa vyskytujú najčastejšie.

Milina Schifferdeckerová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

1. Môže o príspevok v rámci opatrení na podporu zamestnanosti žiadať aj zamestnávateľ, ktorý je podnikom v ťažkostiach?

Áno, je to možné. V súčasnosti sa pre účely čerpania podpory v rámci Opatrenia 1 a Opatrenia 3 podmienka „podniku v ťažkostiach“ neaplikuje.

Splnenie podmienky „podniku v ťažkostiach“ sa však stále uplatňuje pre účely čerpania podpory v rámci Opatrenia 2 a 4, ktoré sú určené pre SZČO.

2. Dokedy možno podať žiadosť o poskytnutie podpory?

Žiadosť o podporu za mesiac marec možno podať do 15. 5. 2020.

Podporu za mesiac apríl a máj možno podať do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí príslušného obdobia, za ktoré sa podpora žiada.

V súčasnosti je však možné žiadať len o podporu za marec 2020. Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke https://www.pomahameludom.sk bude možné požiadať o podporu za mesiac apríl až od 16. mája 2020. Pre tento účel budú zverejnené nové výkazy.

V prípade, ak už niektorí zamestnávatelia podali žiadosť o podporu za mesiac apríl, odporúčame sledovať zmeny podmienok a výkazov uverejnených po 16. máji a prípadne potreby podať žiadosť resp. nový výkaz opätovne.

3. Môže právnická osoba v rámci oprávneného obdobia kombinovať jednotlivé podpory v rámci Opatrenia 1 a/alebo Opatrenia 3?

Podľa aktuálne platných podmienok si môže zamestnávateľ vybrať len jednu z možností v rámci Opatrenia 3 počas celého obdobia čerpania podpory.

Znamená to, že zamestnávateľ nemôže napríklad za mesiac marec požiadať o podporu v rámci Opatrenia 3A (kompenzácia mzdových nákladov na náhradu mzdy zamestnancov počas prekážok na strane zamestnávateľa v maximálnej výške 80 % priemernej mzdy zamestnanca nie však viac ako 880 eur) a nasledujúci mesiac podporu podľa Opatrenia 3B (paušálny príspevok na mzdy všetkých zamestnancov vo výške v závislosti od poklesu tržieb).

Kombinácia Opatrenia 1 a Opatrenia 3 však nie je vylúčená. Znamená to teda, že zamestnávateľ, ktorý bol povinne zatvorený alebo jeho prevádzka bola obmedzená na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, môže jeden mesiac uplatniť podporu v rámci Opatrenia 1 (kompenzácia mzdových nákladov na náhradu mzdy zamestnancov počas prekážok na strane zamestnávateľa v maximálnej výške 80 % priemernej mzdy zamestnanca nie však viac ako 1100 (880) eur) a ďalší mesiac podporu podľa Opatrenia 3B (paušálny príspevok na mzdy všetkých zamestnancov vo výške v závislosti od poklesu tržieb). Tento výklad bol potvrdený zo strany úradu práce.

4. Je možné čerpať podporu i na zamestnanca pracujúceho u zamestnávateľa na skrátený pracovný úväzok?

V zmysle podmienok čerpania podpory sa za cieľovú skupinu podpory považuje zamestnanec v pracovnom pomere, ktorého pracovný pomer vznikol najneskôr 1. marca 2020. Podmienky čerpania podpory nestanovujú žiadne iné obmedzenia vo vzťahu k dĺžke trvania pracovného pomeru ani rozsahu dohodnutého pracovného času zamestnanca.

5. Platí podmienka zákazu ukončenia pracovného pomeru pri čerpaní podpory zamestnanosti na všetkých zamestnancov?

Podmienkou čerpania podpory v rámci projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti je záväzok zamestnávateľa, že dva kalendárne mesiace nasledujúce po kalendárnom mesiaci, za ktorý čerpá príspevok, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Táto podmienka sa viaže len na tých zamestnancov, na ktorých zamestnávateľ čerpaná podporu, teda neplatí všeobecne na všetkých zamestnancov zamestnaných dotknutým zamestnávateľom.

6. Považuje sa za porušenie podmienok čerpania podpory zamestnanosti, ak je pracovný pomer ukončený zo strany zamestnanca?

Podmienkou čerpania podpory zamestnanosti je udržanie pracovného miesta zamestnávateľom. Vôľa zamestnanca ukončiť pracovný pomer so zamestnávateľom je mimo kontroly zamestnávateľa, a preto by ukončenie pracovného pomeru zamestnancom nemalo spôsobovať porušenie podmienok čerpania podpory zamestnanosti. Tento názor bol potvrdený i zo strany úradu práce.

Vychádzame z informácií uvedených na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: https://www.pomahameludom.sk a poskytnutých prostredníctvom call centra.

 

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign