Späť na články

Rada EÚ prijala smernicu o minimálnej dani

Nová smernica o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v Európskej únii (známa aj ako Pilier 2) sa má transponovať do právnych predpisov členských štátov do konca roka 2023.

Dňa 14. decembra 2022 sa Rada EÚ dohodla na zavedení smernice o globálnej minimálnej dani (Smernica Rady (EÚ) 2022/2523) v doplnenom znení z 25. novembra 2022. K dohode dospela po vyriešení výhrad Poľska a politického sporu s Maďarskom.

Smernica EÚ o minimálnej dani prináša spoločné opatrenia pre minimálne efektívne zdanenie (minimálna efektívna sadzba dane z príjmov právnických osôb vo výške 15%) veľkých nadnárodných skupín podnikov („MNE“) a veľkých vnútroštátnych skupín, ktoré sú založené na:

pravidle zahrnutia príjmu (IIR), v súlade s ktorým sa materskému subjektu nadnárodného podniku alebo veľkej vnútroštátnej skupine ukladá „dorovnávacia daň“, ktorá sa má uplatniť na nedostatočne zdanené zisky subjektu v skupine s nízkym zdanením. Znamená to, že skupina bude musieť spravodlivo vykázať efektívnu sadzbu dane zaplatenú v každej jurisdikcii, v ktorej pôsobí.

pravidle o nedostatočne zdanených transakciách (UTPR), v súlade s ktorým základnému subjektu nadnárodnej skupiny podnikov vznikajú dodatočné hotovostné náklady na daň rovnajúce sa jeho podielu na dorovnávacej dani, ktorá nebola uložená podľa pravidla zahrnutia príjmov (IIR) vo vzťahu k nízko zdaneným základným subjektom skupiny.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť uplatňovať kvalifikovanú vnútroštátnu dorovnávaciu daň, v súlade s ktorou sa dorovnávacia daň vypočítava a platí z nadmerného zisku všetkých nízko zdanených základných subjektov nachádzajúcich sa v ich jurisdikcii podľa tejto smernice.

Vzhľadom k splneniu požiadaviek Poľska bolo k záveru Rady EÚ pripojené vyhlásenie o odhodlaní Európskej únie zosúladiť Pilier 1 (zdaňovanie digitálnej ekonomiky) aj Pilier 2 (vyplývajúci zo smernice EÚ o globálnej minimálnej dani). V tomto oznámení sa zároveň vyžaduje, aby Európska komisia predložila návrh súboru pravidiel pre Pilier 1 do konca roka 2023, ak nedôjde k medzinárodnej dohode o jeho riešení.

Odsúhlasené znenie z 25. novembra 2022 obsahuje v porovnaní s verziou z júna 2022 predovšetkým jazykové a štrukturálne zmeny a naďalej zostáva úzko prepojené s modelovými pravidlami OECD GloBE. Aby sa zabezpečila zásada slobody usadiť sa, implementácia Piliera 2 EÚ sa líši od modelových pravidiel OECD najmä takto:

• netýka sa len cezhraničných situácií, vzťahuje sa aj na vnútroštátne skupiny, a

• vyžaduje uplatnenie pravidla zahrnutia príjmov (IIR) na úrovni materského subjektu v EÚ, ktorý sa nachádza v jurisdikcii s nízkou úrovňou zdanenia, a to nielen vo vzťahu k jeho zahraničným dcérskym spoločnostiam s nízkym zdanením, ale aj vo vzťahu ku všetkým subjektom s nízkym zdanením, ktoré sú rezidentmi toho istého členského štátu materskej spoločnosti.

Členské štáty musia transponovať pravidlá do právnych predpisov do 31. decembra 2023 a začať uplatňovať pravidlo zahrnutia príjmov (IIR) na finančné roky začínajúce 31. decembra 2023 alebo neskôr. Na finančné roky sa bude uplatňovať pravidlo o nedostatočne zdanených transakciách (UTPR) od 31. decembra 2024 alebo neskôr. Dohodnuté kompromisné znenie však umožňuje členským štátom zaviesť kvalifikovanú vnútroštátnu dodatočnú daň (QDMTT) a odložiť uplatnenie IIR a UTPR pravidiel do 31. decembra 2029 za predpokladu, že sa v danom členskom štáte EÚ nenachádza viac než 12 konečných materských spoločností (UPE) s konsolidovaným obratom minimálne 750 miliónov eur počas aspoň dvoch zo štyroch rokov predchádzajúcich analyzovanému obdobiu.

Ak sa hlavný materský subjekt nadnárodnej skupiny podnikov nachádza v členskom štáte, ktorý sa rozhodol odložiť uplatňovanie IIR a UTPR pravidiel do 31. decembra 2029, tak iné členské štáty ako ten, v ktorom sa nachádza konečný materský subjekt zabezpečia, aby základné subjekty tejto nadnárodnej skupiny podnikov podliehali v danom členskom štáte uplatneniu dorovnávacej dane podľa UTPR pravidla pridelenej tomuto členskému štátu na finančné roky začínajúce už od 31. decembra 2023. Percentuálny podiel určený podľa UTPR pravidla pre členský štát, ktorý sa rozhodol odložiť uplatňovanie IIR a UTPR pravidiel do 31. decembra 2029, sa v danom finančnom období považuje za nulový.

Budú sa na Slovensku od 1. januára 2024 uplatňovať pravidlá Piliera 2? Využije Slovensko odklad na 1. január 2030, aj keď príde o príslušný percentuálny podiel podľa UTPR pravidla až do uplatnenia IIR a UTPR pravidiel? Ministerstvo financií SR predložilo predbežnú informáciu k návrhu zákona, ktorým sa smernica o minimálnej dani premietne do právneho poriadku SR. Očakáva sa, že konkrétny legislatívny návrh pripraví ministerstvo v máji tohto roka. 

Tému transpozície tejto smernice do našej legislatívy budeme sledovať aj naďalej.

 

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok