Dane
14. 12. 2018

Prehľad nových oslobodení v zdaňovaní fyzických osôb v roku 2018 a 2019

V zdaňovaní FO pribudli pre roky 2018 a 2019 viaceré oslobodenia, či daňové zvýhodnenia. Keďže boli v mnohých prípadoch schvaľované nepriamo novelami iných zákonov, pripravili sme pre vás stručné zhrnutie najdôležitejších z nich.

Ivana Soboličová

Pre rok 2018 je potrebné mať na pamäti tieto zmeny:

  • Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru: Pri splnení viacerých podmienok stanovených v par. 33a zákona o dani z príjmov je možné uplatniť daňový bonus na úroky z úveru na bývanie vo výške 50 % zaplatených úrokov, najviac však do výšky 400 eur ročne.

  • Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť:  Podľa par. 11 ods. 14 zákona o dani z príjmov možno nezdaniteľnú časť na zaplatené výdavky na kúpeľnú starostlivosť uplatniť na daňovníka, na manžela/ku a deti do výšky 50 eur na každého z nich.

  • 13./14. plat: So zavedením trinásteho a štrnásteho platu do Zákonníka práce pribudlo aj oslobodenie v par. 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov do výšky 500 EUR. Pokiaľ bol trinásty plat vyplatený zamestnávateľom už v júni 2018 (minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca) a k 31. októbru je zamestnanec zamestnaný u tohto zamestnávateľa nepretržite aspoň 48 mesiacov, na štrnásty plat vyplatený v decembri 2018 (minimálne vo výške priemerného mesačného zárobku) sa podľa prechodných ustanovení už uplatní oslobodenie do výšky 500 Eur. Na trinásty plat bude možné oslobodenie uplatniť prvýkrát až v júni 2019.

  • Ubytovanie zamestnancov vo viaczmennej prevádzke: 4. decembra 2018 bolo nepriamou novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice doplnené v par. 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov ďalšie oslobodenie. Nepeňažný príjem vo forme poskytnutého ubytovania zamestnancovi od zamestnávateľa, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke, bude možné oslobodiť do výšky 60 eur mesačne už pri vykonaní ročného zúčtovania za rok 2018 alebo v daňovom priznaní za rok 2018. Je však potrebné splniť určité podmienky, predovšetkým ubytovanie poskytnuté zamestnávateľom v budovách zatriedených do kódov Klasifikácie stavieb 112 a 113.

Pre rok 2019 k nim pribudnú ďalšie zmeny:

  • Oslobodenie na 13. plat spomínaný vyššie, ktoré sa prvýkrát uplatní od júna 2019.

  • Zmena v daňovom bonuse na dieťa: 4. decembra 2018 bola schválená novela zákona o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1. apríla 2019 upravuje daňový bonus na dieťa. Daňový bonus na dieťa do dosiahnutia šiestich rokov sa uplatní v dvojnásobnej výške. 

  • Rekreačné poukazy: Novelou zákona o podpore cestovného ruchu sa zavádza aj oslobodenie príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi, pokiaľ bude príspevok poskytnutý v súlade s podmienkami podľa Zákonníka práce. Tejto téme sa venujeme v samostatnom príspevku.

Zdieľať článok
LinkedIn