Dane
14. 12. 2018

Parlament opätovne schválil novelu zákona o podpore cestovného ruchu

Parlament prelomil veto prezidenta a schválil novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá upravuje problematiku rekreácie zamestnancov, a okrem iného zavádza rekreačné poukazy ako nový nástroj financovania rozvoja cestovného ruchu.

Michal Šupej

Po tom, ako prezident vo svojom liste zo dňa 8.11.2018 návrh zákona vetoval a navrhoval celú úpravu v súvislosti s rekreačnými poukazmi vypustiť, NR SR opätovne návrh koncom novembra schválila v pôvodnom znení. Novela novelizuje viacero právnych predpisov, o.i. aj Zákonník práce, kde definuje podmienky poskytovania rekreačného príspevku. 

Základnými atribútmi rekreačného príspevku sú:

  • povinnosť poskytnúť rekreačný príspevok platí pre zamestnávateľov s viac ako 49 zamestnancami (berie sa do úvahy priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci rok) voči zamestnancom, ktorých pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov,

  •  zamestnávateľ zamestnávajúci menej ako 50 zamestnancov, má možnosť (nie povinnosť) rekreačný príspevok poskytnúť,

  • rekreačný príspevok sa poskytuje na žiadosť zamestnanca,

  • príspevok je vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne však 275 eur na rok u zamestnanca pracujúceho na plný pracovný úväzok (pri čiastočnom úväzku sa rekreačný príspevok pomerne kráti),

  • rekreačný príspevok môže byť poskytnutý formou rekreačného poukazu alebo aj bez neho - formou výplaty príspevku po preukázaní nároku a predložení dokladov (rekreačný poukaz je novo definovaný nástroj financovania cestovného ruchu – „osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu“),

  • poplatok za sprostredkovanie služieb prostredníctvom rekreačného poukazu je maximálne 3 % z hodnoty poukazu.

Daňové dôsledky rekreačného príspevku upravuje novela zákona o dani z príjmov, ktorá je tiež súčasťou novely zákona o podpore cestovného ruchu nasledovne:

  • rekreačný príspevok je v rukách zamestnanca oslobodený od dane (§ 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov),

  • ak zamestnanec uplatňuje nárok na „rekreačný príspevok“ tak, že by spôsob jeho rekreácie zakladal nárok na nezdaniteľnú časť základu dane z titulu kúpeľnej starostlivosti, tak potom na túto nezdaniteľnú časť nemá zamestnanec nárok (§ 11 ods. 14 zákona o dani z príjmov),

  • rekreačný príspevok poskytnutý v súlade s osobitným predpisom je u zamestnávateľa daňovým výdavkom (§ 19 ods. 2 písm. c) 5.bod zákona o dani z príjmov).

V rámci prechodného ustanovenia bolo stanovené, že novelizované ustanovenia zákona o dani z príjmov sa použijú na rekreácie, ktoré začínajú po 31.12.2018 (§ 52zt zákona o dani z príjmov).

Zdieľať článok
LinkedIn