Právo
25. 9. 2019

Hlavné zmeny v zákone o Registri partnerov verejného sektora

Spoločná a nerozdielna zodpovednosť členov štatutárneho orgánu partnera verejného sektora, nové kritériá určenia hodnoty plnenia zo zmluvy alebo aj overenie konečného užívateľa výhod kedykoľvek, aj bez splnenia špecifických podmienok, to je stručný prehľad zmien, ktoré prináša novela zákona o registri partnerov verejného sektora. Cieľom zmien je najmä zníženie administratívnej záťaže spojenej so zápisom v registri.

Milina Schifferdeckerová
Alžbeta Špitová

Novela zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (RPVS) je účinná od 1. septembra 2019 (sčasti od 1. novembra 2019).

Partneri_VS_Sk

Prinášame vám prehľad najpodstatnejších zmien:

1. Nové kritéria určenia hodnoty plnenia zo zmluvy

Nová právna úprava mení spôsob posudzovania hodnoty plnenia zo zmluvy, ktoré zakladajú povinnosť zápisu v RPVS. Kalendárny rok už nie je sledovaným obdobím pri posudzovaní dosiahnutia finančných limitov opakujúceho sa plnenia zo zmluvy.

Podľa novely tak spoločnosť splní finančný limit a musí sa zapísať do RPVS, ak jej majú byť poskytnuté plnenia zo zmluvy prevyšujúce sumu 250 tisíc eur v úhrne, teda počas celého trvania zmluvy, nie len za kalendárny rok.

Plnenia z jednotlivých zmlúv (ak má partner verejného sektora uzatvorených viacero zmlúv s verejným sektorom) sa rovnako ako doteraz nesčítavajú.

Novela taktiež zavádza pravidlá pre určovanie hodnoty plnenia zmluvy (špecifikované v § 2 ods. 4 zákona o RPVS), čím zákonodarca zjednodušil posudzovanie naplnenia finančných limitov a tým aj vzniku povinnosti registrácie do RPVS. Spoločnosti od 1. septembra 2019 nebudú do plnenia zo zmluvy uzatvorenej s verejným sektorom započítavať napr. DPH ani zmluvnú pokutu.

2. Spoločná a nerozdielna zodpovednosť členov štatutárneho orgánu partnera verejného sektora

Nová právna úprava zavádza solidárnu zodpovednosť členov štatutárneho orgánu partnera verejného sektora za porušenie zákonných povinností. V prípade, ak sa ako koneční užívatelia výhod zapisujú do RPVS členovia štatutárneho orgánu, registrujúci orgán môže týmto členom štatutárneho orgánu uložiť za nesplnenie povinností pokutu do výšky 100 tisíc eur, a to všetkým členom štatutárneho orgánu spoločne a nerozdielne.

Podľa doterajšej právnej úpravy bolo možné túto pokutu uložiť každému členovi štatutárneho orgánu samostatne.

3. Spoločnosti výlučne vlastnené emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Do účinnosti novely sa v prípade spoločností výlučne vlastnených emitentom cenných papierov do RPVS zapisovali členovia vrcholového manažmentu, ak oprávnená osoba neidentifikovala osobu, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania spoločnosti.

Po novom sa ako koneční užívatelia výhod spoločností výlučne ovládaných emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu budú zapisovať namiesto konečných užívateľov výhod členovia štatutárneho orgánu, čím sa zužuje pojem „člen vrcholového manažmentu“. V prípade týchto spoločností už nebude potrebné skúmať podiel na hospodárskom prospechu partnera verejného sektora. Verifikačný dokument však musí vždy preukazovať, že partner verejného sektora je výlučne vlastnený emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Partner verejného sektora je povinný zabezpečiť zosúladenie údajov o členoch štatutárneho orgánu zapísaných namiesto konečného užívateľa výhod najneskôr do 29. februára 2020.

4. Adresa pobytu člena štatutárneho orgánu/konečného užívateľa výhod spoločnosti výlučne vlastnenej emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Podľa novely bude môcť oprávnená osoba uviesť namiesto údajov o trvalom pobyte člena štatutárneho orgánu sídlo partnera verejného sektora. Možnosť nezverejnenia adresy trvalého pobytu sa bude vzťahovať aj na identifikovaných konečných užívateľov výhod v prípade, ak by zverejnenie ich adresy mohlo ohroziť bezpečnosť alebo zasiahnuť do ich práv na ochranu osobnosti a ich rodiny.

5. Nemožnosť zápisu spoločnosti do RPVS počas 2 rokov od výmazu z RPVS nariadeného súdom

V prípade, ak súd uloží partnerovi verejného sektora za uvedenie nesprávnych údajov do registra trest vo forme výmazu z RPVS, takýto subjekt môže byť opätovne zapísaný do RPVS až po uplynutí dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o výmaze.

6. Overenie konečného užívateľa výhod kedykoľvek

S účinnosťou od 1. novembra 2019 bude môcť oprávnená osoba vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod kedykoľvek, nie len v súvislosti s plnením/uzatvorením/zmenou a podobne.

Pre bližšie informácie týkajúce sa registra partnerov verejného sektora nás neváhajte kontaktovať.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn