Späť na články

Európska smernica DAC7 v slovenskej legislatíve

Prinášame Vám prehľad novozavedených oznamovacích povinností pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem vyplývajúcich z európskej smernice DAC7. Informácie by mali pomôcť orgánom finančnej správy overiť zdaňovanie príjmov v digitálnej oblasti.

Národná rada SR dňa 15. júna 2022 schválila novelu zákona č. 442/2012 o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov, ktorá implementuje EU smernicu 2021/514 z 22. marca 2021, modifikujúcu smernicu 2011/16/EU o administratívnej spolupráci v oblasti daní. Novela, ktorá zavádza nové povinnosti pre operátorov digitálnych platforiem a ustanovenia týkajúce sa spoločných daňových kontrol, nadobúda účinnosť 1.1.2023 s výnimkou ustanovení o spoločnej kontrole, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.1.2024.

Spoločné kontroly budú daňové kontroly vykonávané správcami dane z dvoch alebo viacerých EÚ krajín. Novela definuje práva a povinnosti správcov dane z druhej krajiny a zároveň uvádza, že spoločná kontrola sa začína v deň uvedený v oznámení o spoločnej kontrole a končí dňom vypracovania záverečnej správy. Novela nestanovuje termín, dokedy musí byť spoločná kontrola ukončená. Slovenskí správcovia dane budú môcť výsledky spoločnej kontroly využiť pri lokálnej správe daní a pre účely konaní vo vecí zamedzenia dvojitého zdanenia.

Novela tiež zavádza notifikačnú povinnosť pre operátorov digitálnych platforiem. Definuje čo sa rozumie pod digitálnou platformou, jej operátormi a iné pojmy súvisiace s oznamovacou povinnosťou operátorov digitálnych platforiem. Napríklad stanovuje, že z povinnosti oznamovania sú vylúčení takí predajcovia, ktorí síce v súvislosti so svojou predajnou činnosťou využívajú digitálnu platformu, avšak ide o vládny subjekt, alebo subjekt, s ktorého akciami sa pravidelne obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi, ide o hotely a iné osoby, ktoré prenajímajú nehnuteľnosti ak počet ich transakcií cez platformu presiahol 2 000 za obdobie podliehajúce oznámeniu a osoby, pre ktoré operátor digitálnej platformy sprostredkoval menej ako 30 predajov tovaru v hodnote celkom neprevyšujúcej 2 000 eur.

Oznamovacia povinnosť musí byť splnená do 31. januára po roku, v ktorom bol predajca identifikovaný ako podliehajúci oznámeniu. Pokiaľ iný operátor digitálnej platformy oznámenie v súvislosti s tým istým predajcom už správcovi dane podal, bude postačovať elektronicky podať iba vyhlásenie, že iný operátor už splnil notifikačnú povinnosť. Vzory oznámení budú publikované na webstránkach Finančnej správy.

Operátor digitálnej platformy musí do 15 dní od nadobudnutia tohto statusu alebo zmien oproti už nahláseným údajom podať oznámenie správcovi dane, v ktorej krajine bude podávať notifikácie týkajúce sa predajcov. Pokiaľ si zahraničný operátor digitálnej platformy zvolí Slovensko, musí sa zaregistrovať na Finančnej správe do 15 dní od začiatku jeho aktivít.

Operátor musí do 31. decembra obdobia podliehajúceho oznámeniu vykonať previerku informácií o predajcoch a ich transakciách, ktoré treba oznámiť správcovi dane. V prípade predajcov registrovaných na platforme pred 1.1.2023 je potrebné vykonať previerku do 31. decembra 2024. Dáta musí operátor digitálnej platformy archivovať po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom mal podať takéto oznámenie.

Novela obsahuje aj ustanovenia o ochrane osobných údajov a postupe pri ich porušení, ako aj postupy pre previerku, ktorú majú vykonávať operátori digitálnych platforiem, rozsah informácií, ktoré bude potrebné oznamovať a ustanovenia k ich výmene.

Pokuty za nedodržiavanie povinností súvisiacich s oznamovaním alebo registráciou operátorov sa pohybujú medzi 3 000 eur a 10 000 eur a môžu byť uložené aj opakovane.

Viac informácií o nových pravidlách si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať