Späť na články

DAC7 – Nové povinnosti pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem

Európska únia rieši rôzne formy daňových únikov a vyhýbanie sa daňovej povinnosti. Jedným zo zistených spôsobov bolo využívanie digitálnych platforiem predajcami bez priznávania príjmu z predaja. S cieľom vyriešiť tento problém budú musieť prevádzkovatelia digitálnych platforiem oznamovať rôzne informácie o predajcoch, ktorí používajú ich platformy.

Dňa 22. marca 2021 bola schválená Smernica (EU) 2021/514 (nazývaná DAC7), ktorá mení Smernicu 2011/16/EU a prináša riešenie tohto problému a dňa 25. marca 2021 bola zverejnená v úradnom vestníku EÚ. Platnosť nadobudla 14. apríla 2021. Členské štáty majú čas do 31. decembra 2022 na transponovanie novej legislatívy do ich národného práva.

Medzi reportovateľné aktivity (lokálne aj zahraničné) cez digitálne platformy patrí prenájom nehnuteľností, osobné služby, predaj tovaru a prenájom akejkoľvek formy dopravy.

Oznamovacia povinnosť sa týka predajcov s daňovou rezidenciou v EÚ alebo tých, ktorí prenajímajú nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v EÚ. Predajcami nepodliehajúcimi oznamovacej povinnosti sú vládne subjekty, subjekty kótované na burze vrátane ich spriaznených subjektov, veľké hotelové reťazce (s viac ako 2000 službami na nehnuteľnosť) a rovnako aj predajcovia, ktorí predávajú tovar a uskutočnia menej ako 30 predajov s tržbami v úhrne nepresahujúcimi 2000 Eur počas sledovaného obdobia.

Prevádzkovatelia platforiem budú musieť daňovým úradom nahlasovať tržby predajcu, provízie platformy a informácie spojené s previerkou predajcu ako sú napríklad identifikačné údaje prevádzkovateľa platformy (ako aj obchodné meno digitálnej platformy, za ktorú sa podáva správa a tiež aj webovú stránku platformy) a rovnako aj každého predajcu (vrátane počtu činností každého predávajúceho na platforme a napríklad aj list vlastníctva), číslo účtu predávajúceho, výšku vyplatenej a pripísanej odmeny na účet, prípadné poplatky, provízie a dane, doby nájmu, adresu nehnuteľností, číslo katastra nehnuteľností a iné.

Od prevádzkovateľov platforiem sa očakáva, že budú nielen zhromažďovať informácie, ale rovnako aj overovať údaje prijaté od predajcov. Práve z tohto dôvodu budú potrebovať od predajcov určité informácie a dokumentáciu. Nové ustanovenia požadujú, aby v prípade ak predávajúci neposkytne požadované informácie a dokumenty prevádzkovateľovi platformy ani po druhej upomienke, prevádzkovateľ platformy účet predávajúceho na platforme zablokoval, a to do 60 dní od termínu, kedy mal predávajúci po prvýkrát poskytnúť potrebné údaje. Okrem toho musí prevádzkovateľ platformy zabrániť opätovnej registrácii predávajúcim na platforme. Ak predávajúci zabezpečí relevantné dáta neskôr, prevádzkovateľ platformy môže po uplynutí doby blokácie odblokovať jeho účet. Vzhľadom na povinnosť prevádzkovateľa platformy zhromažďovať a verifikovať údaje, vzniká určité napätie medzi sankciami a vzťahmi so zákazníkmi. Napríklad, predávajúci nesmie byť za žiadnych okolností nespravodlivo zablokovaný.

Nové opatrenia pokrývajúce prevádzkovateľov digitálnych platforiem nadobudnú účinnosť 1. januára 2023. Nebudú sa však uplatňovať retrospektívne, to znamená, že sa nebude vyžadovať reportovanie za obdobia predchádzajúce roku 2023. Prvú správu budú mať prevádzkovatelia platforiem povinnosť vyhotoviť do 31. januára 2024 za rok 2023. Pre predávajúcich, ktorí budú registrovaní na platforme k 1. januáru 2023, budú prevádzkovatelia platforiem povinní vykonať previerku do 31. decembra 2024.

Operátori digitálnych platforiem majú na aktualizáciu svojich interných systémov a zmluvných vzťahov s predávajúcimi čas do konca roka 2022, aby boli schopní zbierať požadované údaje.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať