Späť na články

Európska komisia navrhla opatrenia v boji proti zneužívaniu prázdnych „schránkových“ spoločností

Dňa 22. decembra 2021 zverejnila Európska komisia návrh smernice Unshell, ktorá určuje pravidlá zamerané na boj proti zneužívaniu schránkových spoločností na daňové účely. Očakáva sa, že nové opatrenia zavedú transparentnejší systém pri odhaľovaní a nahlasovaní prázdnych fiktívnych subjektov v EÚ. Cieľom iniciatívy je zabrániť využívať daňové výhody spoločnostiam, ktoré nevykonávajú žiadnu (alebo len minimálnu) hospodársku činnosť.

Ako sme Vás už informovali v našom predchádzajúcom článku, jedným z kľúčových opatrení medzinárodnej daňovej reformy, ktoré predstavila Európska komisia, je vyriešiť otázku prázdnych schránkových spoločností. Smernica známa aj ako „ATAD 3“ (Anti-Tax Avoidance Directive) prináša sedemstupňový balík viacerých ukazovateľov na identifikovanie spoločností bez ekonomickej podstaty (tzv. shell companies) v rámci EÚ.

Krok 1: Vstupné kritériá na určenie skutočnej ekonomickej aktivity

Nový mechanizmus umožní zachytiť rizikové subjekty prostredníctvom troch vstupných kritérií:

  • Tvoria väčšinu príjmov spoločnosti pasívne druhy príjmov (dividendy, úroky z dlhopisov, licenčné poplatky)? - viac ako 75 % príjmov, ktoré dosiahla spoločnosť v predchádzajúcich dvoch zdaňovacích obdobiach sú pasívne príjmy alebo ak viac ako 75 % jej aktív tvoria nehnuteľnosti, či iný súkromný majetok v hodnote nad 1 mil. EUR;
  • Je väčšina transakcií cezhraničného charakteru? - prevažná časť príjmov plynie zo zdrojov z cezhraničných transakcií, alebo spoločnosť väčšinu príjmov odvádza do zahraničia;
  • Je vedenie a administratíva spoločnosti zastrešená externe? – na riadenie každodennej prevádzky využíva spoločnosť outsourcingové služby;

V prípade, že spoločnosť spadá do všetkých troch okruhov súčasne, bude v zmysle ATAD 3 podliehať oznamovacej povinnosti.

Krok 2: Oznamovacia povinnosť

Ak spoločnosť splní všetky tri predpoklady bude povinná každoročne oznamovať daňovému úradu dodatočné informácie v rámci daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb (vlastné priestory, aktívne bankové účty v EÚ, údaje o daňovej rezidencii jej riaditeľov a počet zamestnancov). Tieto tri indikátory sú v smernici vymedzené ako minimálne ukazovatele, ktoré dokazujú ekonomickú činnosť daňovníkov. Zároveň je potrebné tieto informácie dostatočne preukázať a poskytnúť daňovým úradom príslušnú dokumentáciu.

Krok 3: Predpoklad minimálnej ekonomickej podstaty

Spoločnosť, ktorá po posúdení predložených informácií nespĺňa jeden alebo viacero parametrov minimálnej ekonomickej podstaty sa bude považovať za účelový schránkový subjekt.

Krok 4: Vyvrátenie domnienky

Smernica oprávňuje spoločnosti požiadať o individuálne preskúmanie ich obchodnej činnosti a tým vyvrátiť domnienku o založení spoločnosti z dôvodu vyhýbania sa daňovým povinnostiam. Správca dane dôkladne preverí konkrétne dôkazy a okolnosti (podrobné informácie o zamestnancoch, znášanie podnikateľského rizika, kontrola nad obchodnými činnosťami, generovanie príjmu).

Krok 5: Výnimky

Výnimku tvoria regulované finančné subjekty, spoločnosti kótované na burze cenných papierov, holdingové spoločnosti s akcionármi alebo spoločnosti s minimálne 5 zamestnancami na plný úväzok, na ktoré sa budú vzťahovať špeciálne podmienky. Zároveň môže správca dane udeliť výnimku spoločnostiam, u ktorých sa napriek splneným prvkom ohlasovacej povinnosti v predchádzajúcich krokoch nepotvrdí uplatnenie žiadnych daňových zvýhodnení pre konečných užívateľov.

Krok 6: Daňové dôsledky

Pokiaľ sa spoločnosti na základe stanovených ukazovateľov definujú ako schránkové subjekty a nebudú schopné tento predpoklad vyvrátiť, budú im odopreté určité daňové úľavy a výhody vyplývajúce zo zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a európskych smerníc. Členské štáty nevystavia takýmto subjektom potvrdenie o mieste ich daňovej rezidencie, čím môžu platby (úroky, dividendy) podliehať zrážkovej dani.

Krok 7: Výmena informácií

Automatická výmena informácii o každom podniku medzi členskými štátmi prispeje k transparentnosti a zabráni zakladať spoločnosti existujúce len na papieri. Výsledkom bude vytvorenie novej centrálnej databázy EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní. Vykazované údaje subjektmi by mohli podliehať daňovým kontrolám.

Sankcie

Členské štáty si budú môcť stanoviť výšku sankcií za nedodržiavanie pravidiel, pričom sa odporúča zaviesť pokutu vo výške najmenej 5% z obratu spoločnosti.

 

Návrh smernice v súčasnosti pripomienkujú jednotlivé členské štáty, preto nie sú vylúčené prípadné zmeny a doplnenia. Vzhľadom k účinnosti od 1. januára 2024 musia byť pravidlá premietnuté do vnútroštátnych právnych predpisov do 30. júna 2023.

Európska komisia navyše avizovala, že v priebehu roka 2022 navrhne ďalšie nariadenia v súvislosti s účelovými schránkovými spoločnosťami mimo EÚ.

Aktuálny vývoj meniacich sa medzinárodných pravidiel budeme aj naďalej pozorne sledovať.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať