Späť na články

Čo prinesie nová reforma zdaňovania podnikov na európskej úrovni

Európska komisia vydala dňa 18. mája 2021 „Oznámenie o zdaňovaní podnikov v 21. storočí“. Dokument nadväzuje na aktuálne diskusie o medzinárodných daňových pravidlách a zároveň predstavuje vlastnú daňovú agendu, cieľom ktorej je pokračovať v boji proti presúvaniu ziskov a pomôcť s obnovou Európy.

Téma reformy medzinárodného rámca dane z príjmov právnických osôb je stále aktuálna. OECD pracuje na novom globálnom riešení reformy v dvoch širokých okruhoch – pilieroch. Prvý pilier sa zameriava na pridelenie práv zdanenia prostredníctvom nového rozdelenia ziskov. Druhý pilier sa zaoberá opatreniami na zabezpečenie minimálnej úrovne zdaňovania bez ohľadu na sídlo.

Vypracované plány na zavedenie spoľahlivého, efektívneho a spravodlivého systému zdaňovania podnikov a podporu obnovy Európy predkladá komisia v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Vymedzuje zároveň širší program daňovej reformy EÚ s 5 kľúčovými opatreniami na najbližšie dva roky:

Krátkodobé opatrenia

1. Zvýšenie verejnej transparentnosti daní – určité nadnárodné spoločnosti podnikajúce v EÚ budú povinné uverejniť skutočnú efektívnu sadzbu dane z príjmov právnických osôb.

2. Boj proti zneužívaniu schránkových spoločností – Európska komisia sa zameria na nové opatrenia (Anti-Tax Avoidance Directive ATAD 3) voči právnickým osobám bez skutočnej ekonomickej činnosti. Návrh sa má zamerať na informácie, ktoré pomôžu odhaliť schránkovú spoločnosť a ktoré budú povinne oznamované daňovým správam a nastaviť pravidlá, ktoré zabránia takýmto spoločnostiam využívať daňovo výhodné režimy.

3. Spätné umorovanie daňových strát – v rámci zmiernenia dôsledkov pandémie a podpory malých a stredných podnikov sa odporúča členským štátom, aby spoločnostiam umožnili spätné uplatnenie daňových strát. Podniky, ktoré boli ziskové v zdaňovacích obdobiach pred rokom 2020, by mohli uplatniť svoje straty z rokov 2020 a 2021 oproti už zdaneným ziskom z predchádzajúcich rokov. Hranica uplatnenej straty by nemala presiahnuť výšku 3 mil. EUR za jedno zdaňovacie obdobie.

4. Daňové zvýhodnenie pre spoločnosti financované vlastným kapitálom (Debt Equity Bias Reduction Allowance - DEBRA) – komisia predloží návrh smernice, ktorá by mala zaviesť daňové zvýhodnenie v prípade financovania vlastnými zdrojmi. Cieľom takého zvýhodnenia je z daňového hľadiska zrovnoprávniť dlhové financovanie s financovaním vlastnými zdrojmi.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Dlhodobé opatrenia

5. Zavedenie BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation) – ako dlhodobý plán predloží Európska komisia návrh smerujúci k spoločnému súboru daňových pravidiel. Nahradí tým neúspešný CCCTB (spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb), ktorý bol navrhnutý už v roku 2011. Zdaňovanie príjmov nadnárodných podnikov by bolo založené na prvkoch spoločného základu dane, ktorý bude následne prerozdelený medzi jednotlivé členské štáty pomocou určitého vzorca. Takýto prepočet by v budúcnosti nahradil súčasné pravidlá transferového oceňovania.

Podľa oznámenia sa zvažujú aj ďalšie budúce „zelené reformy“, medzi ktoré patrí mechanizmus kompenzácie uhlíkových hraníc (CBAM) a revízia systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS).

Európska komisia navyše 14. júla 2021 zverejní a prerokuje návrh digitálnej dane ako nezávislej iniciatívy. Očakáva sa, že bude mať relatívne nízku sadzbu a bude slúžiť ako vlastný rozpočtový zdroj EÚ.

Termín prijatia finálnej daňovej reformy zostáva nejasný, navyše je otázne, či jej vyjadrí jednomyseľnú podporu všetkých 27 členských štátov. Európska komisia sa však odvoláva na prebiehajúce trendy (pandémia COVID-19, starnutie obyvateľstva, klimatické zmeny, globalizácia), ktoré si do budúcna vyžadujú zabezpečiť primerané verejné príjmy.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať