Späť na články

Zrušenie a opätovné vystavenie faktúry nemá vplyv na obdobie vrátenia DPH

Súdny dvor EÚ (SDEÚ) vydal rozsudok C‑80/20 Wilo Salmson France, ktorý sa zaoberal vplyvom zrušenia a opätovného vystavenia faktúry na odpočítanie DPH.

Predmet sporu

Francúzska spoločnosť Pompes Salmson SAS kúpila v roku 2012 nástroje nachádzajúce sa na území Rumunska a podala žiadosť o vrátenie DPH za rok 2012. Táto žiadosť bola rumunským daňovým úradom zamietnutá, keďže predložené faktúry boli neúplné. Pompes Salmson SAS sa proti rozhodnutiu neodvolala.

V roku 2015 dodávateľ pôvodné faktúry zrušil a vystavil nové. Na základe týchto nových faktúr spoločnosť Wilo Salmson France SAS (právny nástupca Pompes Salmson SAS) podala novú žiadosť o vrátenie DPH za rok 2015. Rumunský daňový úrad túto žiadosť zamietol z dôvodu, že táto DPH už bola žiadaná v roku 2012.

Rozsudok

Podľa SDEÚ:

  • právo odpočítať daň vzniká vtedy, keď vzniká daňová povinnosť v súvislosti s DPH, ktorá je odpočítateľná, pričom aby bolo možné uplatniť odpočítanie DPH (a vrátenie DPH), zdaniteľná osoba musí disponovať faktúrou vystavenou v súlade s DPH smernicou,
  • doklad nepredstavuje faktúru v zmysle DPH smernice, iba ak obsahuje také vady, ktoré vnútroštátnym daňovým orgánom neumožňujú získať údaje potrebné na odôvodnenie žiadosti o vrátenie dane – t. j. formálne neúplný doklad nemôže byť automaticky zamietnutý,
  • pre účely vrátenia DPH je rozhodujúci dátum, kedy zdaniteľná získala faktúru vystavenú v zmysle DPH smernice – žiadosť o vrátenie DPH za dané obdobie nemožno zamietnuť len z dôvodu, že daňová povinnosť vznikla v priebehu predchádzajúceho obdobia vrátenia dane, ale faktúra bola vystavená až v priebehu tohto daného obdobia,
  • pokiaľ pôvodné faktúry možno považovať za faktúry vystavené v súlade s DPH smernicou, ich zrušenie a nové vystavenie dodávateľom bez riadneho dôvodu po tom, čo daňový úrad zamietol žiadosť o vrátenie DPH na základe týchto faktúr, nemá vplyv na existenciu práva na vrátenie DPH, ktoré už bolo uplatnené, ani na obdobie, v ktorom ho treba uplatniť.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok