Dane
18. 1. 2021

Usmernenie OECD k dôsledkom pandémie COVID-19 na transferové oceňovanie

Usmernenie OECD sa zameriava na štyri prioritné oblasti, ktoré sa v spojitosti s COVID-19 považujú za najvýznamnejšie a poskytuje užitočnú diskusiu o rôznych faktoroch, ktoré by sa mali brať do úvahy pri stanovovaní cien v súlade s princípom nezávislého vzťahu za podmienok ovplyvnených COVID-19.

Martin Zima
Petra Bohovičová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Dôsledky pandémie koronavírusu (COVID-19) sa týkajú väčšiny spoločností v rámci skupín nadnárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj („OECD“) vydala usmernenie k uplatňovaniu princípu nezávislého vzťahu v kontexte COVID-19 s názvom Usmernenie k dôsledkom pandémie COVID-19 na transferové oceňovanie („Usmernenie”), ktoré ponúka praktické usmernenia pre spoločnosti postihnuté COVID-19 aj na Slovensku.

Špecifické ekonomické podmienky vyplývajúce z pandémie COVID-19 a vládnych reakcií na ňu vyústili do výziev s uplatňovaním princípu nezávislého vzťahu. S cieľom zvýšenia daňovej istoty zoči voči týmto výzvam sa Usmernenie pokúša objasniť a ilustrovať praktické uplatnenie princípu nezávislého vzťahu v kontexte pandémie COVID-19.

Usmernenie zdôrazňuje, že pri vykonávaní analýzy transferového oceňovania by sa naďalej malo spoliehať na Smernicu OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní z roku 2017 („Smernica OECD“), a to aj v prípade špecifických okolností vyvolaných pandémiou. Usmernenie sa preto zameriava na uplatňovanie princípu nezávislého vzťahu a Smernice OECD v situáciách, ktoré môžu vzniknúť alebo sa zhoršiť v kontexte COVID-19 a nie na vypracovanie špeciálneho usmernenia nad rámec Smernice OECD. Usmernenie predstavuje konsenzuálny názor 137 členov Inclusive Framework.

Usmernenie sa zameriava na viaceré z najnáročnejších výziev vyvolaných pandémiou COVID-19 v súvislosti analýzou transferového oceňovania. Spoločným prvkom Usmernenia je, že primerané uplatnenie princípu nezávislého vzťahu bude v akejkoľvek situácii záležať na skutočnostiach a okolnostiach konkrétnej transakcie. Nie je prekvapením, že vzhľadom na širokú škálu skutočností a okolností, s ktorými sa daňovníci stretávajú, ako aj na potrebu konsenzu 137 krajín poskytuje Usmernenie iba všeobecné zásady uplatnenia princípu nezávislého vzťahu bez poskytnutia konkrétnych riešení. Napriek tomu odborníci z oblasti daní považujú toto Usmernenie za nápomocné, nakoľko poskytuje užitočnú diskusiu o rôznych faktoroch, ktoré by sa mali brať do úvahy pri stanovovaní cien v súlade s princípom nezávislého vzťahu za podmienok ovplyvnených COVID-19. Navyše, Usmernenie podporujúce pragmatizmus a flexibilitu prináša vítané praktické riešenia niektorých náročných problémov transferového oceňovania. V nadchádzajúcom období uvidíme, ako začlenia rôzne daňové správy jednotlivých krajín (vrátane tej slovenskej) návrhy uvedené v Usmernení do praxe pri rokovaní s daňovníkmi.

Usmernenie sa zameriava na štyri prioritné oblasti, ktoré sa vzhľadom na ich problematiku v súvislosti s COVID-19 považujú za tie najvýznamnejšie.

      1. Analýza porovnateľnosti

Aké zdroje súčasných informácií možno použiť pri vypracovaní analýzy porovnateľnosti platnej pre rok 2020?

 • Je možné použiť plánované finančné informácie na podporu stanovenia nezávislých cien?
 • Za akých okolností sú problémy s načasovaním najvýraznejšie?
 • Aké praktické prístupy je možné použiť na riešenie nedostatku informácií?
 • Je možné použiť údaje z iných kríz na podporu stanovenia cien?
 • Ako by sa malo určiť časové obdobie údajov použitých na vyhodnotenie nezávislých cien pre podporu analýzy porovnateľnosti?
 • Boli by mechanizmy úpravy cien vhodné?
 • Aké kroky je možné podniknúť na vyhodnotenie použitia súboru porovnateľných spoločností alebo transakcií?
 • Je možné použiť porovnateľné spoločnosti dosahujúce straty?

       2. Straty a alokácia špecifických nákladov súvisiacich s COVID-19

 • Môžu spoločnosti pôsobiace v rámci dohôd s obmedzeným rizikom dosiahnuť stratu?
 • Za akých okolností môžu byť dohody zmenené tak, aby riešili následky COVID-19?
 • Ako by sa mali prevádzkové alebo mimoriadne náklady spojené s COVID-19 rozdeliť medzi závislé osoby?
 • Ako by mali byť zohľadnené mimoriadne náklady spojené s COVID-19 v analýze porovnateľnosti?
 • Ako môže vyššia moc ovplyvniť rozdelenie strát spôsobených pandémiou COVID-19?

      3. Štátne programy pomoci

 • Je príjem štátnej pomoci ekonomicky relevantnou charakteristikou?
 • Je usmernenie pre ostatné oblasti miestneho trhu relevantné pri analýze vplyvu štátnej pomoci na transferové oceňovanie?
 • Ovplyvňuje príjem štátnej pomoci cenu kontrolovaných transakcií?
 • Mení príjem štátnej pomoci rozdelenie rizika v kontrolovanej transakcii?
 • Ovplyvňuje príjem štátnej pomoci analýzu porovnateľnosti?

      4. Rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia (APA)

 • Aký vplyv má COVID-19 na rokovanie o vydaní APA?
 • Aký vplyv má COVID-19 na existujúce APA?
 • Sú daňovníci a daňové správy stále viazaní existujúcimi APA vzhľadom na zmeny ekonomických podmienok?
 • Predstavuje zmena ekonomických podmienok porušenie kľúčového predpokladu?
 • Ako by mali daňové správy reagovať na nesplnenie kľúčových predpokladov?
 • Kedy by mali daňovníci informovať daňové správy o nesplnení kľúčových predpokladov?
 • Ako by mali daňovníci dokumentovať nesplnenie kľúčových predpokladov?
 • Ako by mali daňové správy reagovať na nesúlad s existujúcou APA?

Uplatnenie Usmernenia a praktické dôsledky pandémie COVID-19 na transferové oceňovanie jednotlivých spoločností je potrebné zvážiť vzhľadom na konkrétny prípad a preto odporúčame analyzovať ekonomické vzťahy a kontrolované transakcie individuálne.

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás, prosím, neváhajte kontaktovať.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign