Dane
15. 4. 2020

Sedem najčastejších otázok v súvislosti s Lex Corona

AKTUALIZÁCIA: 25. apríla 2020 vyšla v Zbierke zákonov novela zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 („novela zákona“). Nižšie uvádzame aktualizáciu odpovedí na otázky, s ktorými sa najčastejšie stretávame.

Branislav Ďurajka
Marianna Dávidová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

1. Podali sme daňové priznanie za rok 2019 v zákonnej lehote 31. marec 2020 a výsledkom daňového priznania je preplatok na dani. Kedy nám bude vrátený?

Daňový poriadok v § 79 stanovuje lehotu na vrátenie preplatku na dani z príjmov, a to 40 dní od lehoty na podanie daňového priznania. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 bola zákonom o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti predlžená na koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Na základe súčasného právneho stavu by bol preplatok na dani vrátený až približne 2 mesiace (1 kalendárny mesiac do lehoty na podanie daňového priznania a ďalších 40 dní na vrátenie preplatku) po skončení obdobia pandémie.

Ministerstvo financií SR už však avizovalo prípravu legislatívneho opatrenia, na základe ktorého by Finančná správa vrátila preplatky na dani z príjmov daňovníkom, ktorí podali daňové priznanie do 31. marca najneskôr do 10. mája 2020. V uvedenom prípade by tak mal byť preplatok vrátený do 10. mája 2020.

Aktualizácia po novele zákona:

Podľa § 10a zákona správca dane vráti preplatok na dani z príjmov do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo podané daňové priznanie k dani z príjmov. V prípade daňových priznaní podaných v období od 1. januára 2020 do začatia obdobia pandémie vráti správca dane preplatok do 40 dní od 31. marca 2020.

Pri vyššie uvedenom prípade by mal byť preplatok vrátený do 11. mája 2020 (10. máj 2020 je nedeľa).

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 sme podali do 31.marca 2020, avšak daň vyplývajúcu z daňového priznania sme nezaplatili. Bude nezaplatenie dane sankcionované správcom dane?

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 a zaplatenie príslušnej dane bola v súlade s § 21 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti predĺžená na koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Ak bude daň vyplývajúca z daňového priznania zaplatená do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, bude zaplatená v zákonnej lehote, bez sankcií zo strany správcu dane.

Aktualizácia po novele zákona:

Bez zmeny.

3. Lehotu na podanie daňového priznania sme si 18. marca 2020 predĺžili do 30. júna 2020. Ak v tejto lehote podáme daňové priznanie, kedy nám začína nové preddavkové obdobie?

Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti stanovuje novú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie príslušnej dane. Všetky ďalšie povinnosti určené pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane zostávajú platné, tak ako sú upravené zákone o dani z príjmov. Nové preddavkové obdobie tak v zmysle § 42 zákona o dani z príjmov začína dňom nasledujúcom po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Keďže lehota na podanie daňového priznania bola oznámením správcovi dane predĺžená na 30. jún 2020, pre stanovenie nového preddavkového obdobia bude rozhodujúci dátum ukončenia obdobia pandémie.

Ak totiž lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uvedená v oznámení (30. jún 2020) uplynie počas obdobia pandémie, podáva sa daňové priznanie k dani z príjmov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a nové preddavkové obdobie začne dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Aktualizácia po novele zákona:

Bez zmeny.

4. Z finančných dôvodov nie sme schopní platiť preddavky na daň z príjmov právnickej osoby vo výške, ktorá vyplýva zo zákona o dani z príjmov. Môžeme požiadať správcu dane o určenie platenia preddavkov inak?

Rozhodovanie o stanovení platenia preddavkov inak je daňovým konaním v zmysle príslušných ustanovení Daňového poriadku.

Vo všeobecnosti daňové konania, ktoré začali počas obdobia pandémie, sú v zmysle § 8 ods. 2 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti prerušené odo dňa nasledujúceho po dni ich začatia.

Neprerušujú sa len daňové konania, v ktorých sa rozhoduje o vrátení daňového preplatku alebo uplatnenom nároku. Ak je však v takomto konaní potrebná účasť inej osoby, ktorá so svojou účasťou v čase pandémie nesúhlasí daňové konanie sa preruší do ukončenia obdobia pandémie.

Na základe vyššie uvedeného je síce možné požiadať správcu dane o stanovenie platenia preddavkov inak, toto daňové konania by však malo byť deň po jeho začatí prerušené a správca dane by v ňom nemal vydať rozhodnutie. Je však možné, že MF SR vykoná ďalšie opatrenia, aby správcovia dane mohli o takýchto žiadostiach rozhodovať.

Aktualizácia po novele zákona:

Podľa § 8 zákona v znení od 25. 4.2020 budú daňové konania, ktoré začali počas obdobia pandémie, prerušené len na žiadosť daňového subjektu. Daňové konania, ktoré boli zo zákona prerušené bez žiadosti daňovníka, budú pokračovať, pokiaľ daňovník nepožiada o ich prerušenie. Lehoty na vykonanie úkonov začnú plynúť odznova.

Zmena ustanovenia o prerušení daňového konania umožňuje správcom dane pokračovať v daňových konaniach a rozhodovať, okrem iného, v prípade žiadostí o stanovenie platenia preddavkov inak.

5. Bude možné poukázať podiel zaplatenej dane (tzv. 2 % dane) aj keď nebolo daňové priznanie podané do 31. marca 2020 a predĺženie lehoty nebolo oznámené správcovi dane?

Poukázanie podielu zaplatenej dane bude možné aj v prípade, že daňové priznanie nebolo podané do 31. marca 2020.

V súlade s Lex Corona bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov, prostredníctvom ktorého bude možné tiež poukázať podiel zaplatenej dane. Zákon tiež predlžuje lehotu na podanie Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane pre tie fyzické osoby, ktoré nepodávajú daňové priznania, a to na koniec druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Aktualizácia po novele zákona:

Bez zmeny.

6. Je možné umoriť v daňovom priznaní za rok 2019 jednorazovo daňové straty za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, vrátane zdaňovacieho obdobia 2014?

Pravidlá na umorovanie daňových strát neboli doposiaľ v súvislosti s pandémiou novelizované. Daňové straty je možné v daňovom priznaní za rok 2019 započítať v súlade s § 30 zákona o dani z príjmov rovnomerne počas štyroch po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.

Aktualizácia po novele zákona:

Novelou zákona sa zavádza možnosť jednorazového odpočtu daňovej straty. V daňovom priznaní, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie počas roka 2020, bude možné uplatniť odpočet neuplatnenej daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobia 2015 – 2018 v úhrnnej výške najviac 1 mil. eur.

Navrhovanú možnosť budú môcť využiť daňovníci v daňovom priznaní za rok 2019 a daňovníci s hospodárskym rokom, ktorých zdaňovacie obdobie skončilo najskôr 31. októbra 2019 (a lehota na podanie uplynula v januári 2020).

Daňové straty za zdaňovacie obdobie 2014, ktoré už nemožno odpočítať podľa ustanovení zákona o dani z príjmov, nebude možné odpočítať ani podľa nového ustanovenia zákona.

7. Máme prebiehajúcu daňovú kontrolu a problémy s predkladaním požadovaných dokladov (personálne aj materiálne). Je možné daňovú kontrolu prerušiť?

Možnosti prerušenia daňovej kontroly závisia od toho, či daňová kontrola začala pred obdobím pandémie, t.j. pred 12. marcom 2020, alebo počas obdobia pandémie.

Daňové kontroly, ktoré začali pred obdobím pandémie, je možné podľa §6 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti prerušiť na základe žiadosti daňovníka. Daňové kontroly, ktoré začali počas obdobia pandémie, sú prerušené automaticky.

Výnimkou z vyššie uvedených pravidiel je daňová kontrola oprávnenosti nadmerného odpočtu, keď správca dane môže vydať čiastkový protokol. Vydaním čiastkového protokolu sa daňová kontrola prerušuje.

Ak teda daňová kontrola začala pred obdobím pandémie a jej predmetom nie je kontrola oprávnenosti nadmerného odpočtu, je možné o jej prerušenie požiadať. V prípade, že daňová kontrola začala v období pandémie (a rovnako nejedná sa o kontrolu oprávnenosti nadmerného odpočtu), prerušuje sa automaticky.

Aktualizácia po novele zákona:

V súlade s § 6 zákona budú daňové kontroly, ktoré začali počas obdobia pandémie, prerušené len na žiadosť daňového subjektu. Daňové kontroly, ktoré boli automaticky prerušené bez žiadosti daňovníka, budú pokračovať, lehoty plynú odznova pokiaľ daňovník nepožiada o ich prerušenie. Zároveň, ak daňovník o prerušenie nepožiada, nebude možné uplatniť ustanovenie o zmeškaní lehôt.

                                                                          ***

Odpovede sme vypracovali na základe aktuálne platného právneho stavu. Upozorňujeme, že príslušná legislatíva, ako aj jej interpretácie sa dynamicky menia. Aktuálnu situáciu neustále monitorujeme o ďalšom vývoji a prípadných zmenách vás budeme priebežne informovať.

 

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign