Späť na články

Prehľad najzaujímavejších zmien, ktoré prináša novela daňového poriadku

V Zbierke zákonov bola zverejnená novela daňového poriadku. Cieľom novely je vytvoriť nové nástroje v boji proti daňovým podvodom a motivovať daňové subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností.

V zbierke zákonov bola dňa 12. novembra 2021 zverejnená novela zákona o správe daní (daňový poriadok) vrátane nepriamych noviel viacerých daňových zákonov. Novela prináša balíček opatrení zameraných na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Prinášame vám prehľad najzaujímavejších zmien:

  • Index daňovej spoľahlivosti – novela zákona mení inštitút indexu daňovej spoľahlivosti, ktorý sa stane verejným a bude sa uplatňovať pre podnikateľov registrovaných pre daň z príjmu. Index daňovej spoľahlivosti má mať predovšetkým motivačný charakter a nebude hodnotením rizikovosti daňového subjektu. Daňový subjekt dostane svoj prvý index daňovej spoľahlivosti najneskôr do konca mesiaca po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný na daň z príjmov. Kritéria pre učenie indexu daňovej spoľahlivosti budú stanovené vo Vyhláške MFSR. Vysoko spoľahlivé daňové subjekty budú mať napríklad lehotu v rámci daňovej kontroly nie kratšiu ako 15 dní a nespoľahlivé daňové subjekty 8 dní. Index daňovej spoľahlivosti bude prehodnocovaný na polročnej báze. V zmysle prechodných ustanovení dostanú daňové subjekty, ktorým bolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch, alebo ktoré boli registrované na daň z príjmov do 31.12.2019 oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti do 28.2.2022.
  • Diskvalifikácia fyzických osôb – v súvislosti s úpravou diskvalifikácie osôb v Obchodnom zákonníku, ako aj v zákone o súdoch sa do daňového poriadku dopĺňa ustanovenie, na základe ktorého môže správca dane po splnení zákonných podmienok rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby. Následkom takého rozhodnutia je, že vylúčená fyzická osoba, ktorá je u daňového subjektu v pozícii štatutára alebo člena štatutárneho orgánu, nesmie túto funkciu vykonávať. Správca dane môže rozhodnutím vylúčiť fyzickú osobu na obdobie 3 rokov od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
  • Zníženie poplatku za vydanie záväzného stanoviska – novelou zákona sa znižuje poplatok za vydanie záväzného stanoviska na jednotnú sumu 1 000 Eur. Zároveň bude platiť, že daňové subjekty klasifikované ako vysoko spoľahlivé budú mať poplatok ešte o polovicu nižší. V súčasnosti je výška poplatku viazaná na hodnotu predpokladaného obchodného prípadu a počet uplatňovaných právnych predpisov, pričom najnižší možný poplatok je 2 000 Eur.

Vyššie uvedené ustanovenia nadobúdajú účinnosť 1.1.2022.

Prekvapivou zmenou v rámci legislatívneho procesu bol poslanecký pozmeňovací návrh, ktorý bol predložený v druhom čítaní a novelizuje zákon o dani z príjmov. Táto novela prináša dve zaujímavé zmeny:

  • zníženie daňového zvýhodnenia pre daňovníkov, ktorí uplatňujú odpočet na výskum a vývoj. Novelou zákona sa s účinnosťou od 1.1.2022 mení výška odpočtu oprávnených výdavkov zo súčasných 200 % na 100 %.
  • zavádza sa nové ustanovenie o odpočte výdavkov na investície, ktorý má byť dočasným nástrojom na podporu investícii s vyššou pridanou hodnotou, t. j. produktívnych investícii s previazaním na priemysel 4.0. Forma podpory bude spočívať v dodatočnom odpočte výdavkov stanovených ako % z daňového odpisu tohto majetku. Výška odpočtu bude v rozmedzí 15% – 55% a bude závisieť od priemernej hodnoty investície a výšky preinvestovania. Základným dokumentom bude tzv. investičný plán, ktorý musí obsahovať zákonom stanovené informácie a vypracúva sa na obdobie 4 zdaňovacích období (v prípade daňovníkov s kalendárnym rokom to budú zdaňovacie obdobia 2022 – 2025).

Novelou daňového poriadku bol nepriamo novelizovaný aj zákon o DPH. Pripravili sme pre vás bližšie informácie k novej povinnosti pre platiteľov DPH s lehotou 30. november 2021.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok

Mohlo by vás zaujímať