Dane
28. 1. 2020

Pravidlá pre oslobodenie zisku z predaja obchodných podielov na Slovensku a v Rakúsku pre právnické osoby

Novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2018 zaviedla pravidlá pre oslobodenie zisku z predaja obchodných podielov a akcií od dane z príjmov aj do slovenskej daňovej legislatívy. Z dôvodu prechodných ustanovení, slovenskí daňoví rezidenti – právnické osoby a zahraničné právnické osoby so stálou prevádzkarňou na Slovensku – môžu z týchto zmien benefitovať po prvýkrát v roku 2020. V spolupráci s rakúskym KPMG vám prinášame aj prehľad pravidiel uplatňovaných v susednom Rakúsku a porovnanie prístupu v oboch krajinách.

Zuzana Blažejová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

Slovensko

Podmienky pre uplatnenie pravidiel pre oslobodenie zisku z predaja obchodných podielov pre právnické osoby na Slovensku sú nasledovné:

 1. príjem z predaja akcií akcionárom akciovej spoločnosti, kmeňových akcií alebo akcií s osobitnými právami akcionárom jednoduchej spoločnosti na akcie a predaja obchodného podielu plynie najskôr po uplynutí 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia priameho podielu najmenej 10 % na základnom imaní obchodnej spoločnosti a
 2. predávajúci na území Slovenskej republiky vykonáva podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom finančnej investíce, pričom disponuje potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií a
 3. predávajúci určuje svoj základ dane vychádzajúc z podvojného účtovníctva alebo IFRS štandardov.

Ak sú tieto podmienky splnené, príjem z predaja obchodných podielov a akcií je oslobodený dane z príjmov na Slovensku. Brokeri a obchodníci s cennými papiermi uvedené oslobodenie príjmov od dane nemôžu využiť.

Dané oslobodenie príjmu od dane sa nemôže uplatniť, ak:

 • spoločnosť, ktorej obchodný podiel alebo akcie sa predávajú, je v likvidácii, konkurze alebo reštrukturalizáci,
 • predávajúci je v likvidácii;
 • predávajú sa vlastné akcie spoločnosti danou spoločnosťou.

Za účelom oslobodenia od dane bol deň nadobudnutia priameho podielu na základnom imaní spoločnosti určený nasledovne:

 • deň úplného splatenia peňažného vkladu, ktorý nesmie byť skorší ako deň zápisu do obchodného registra,
 • deň splatenia nepeňažného vkladu, ktorý nesmie byť skorší ako deň zápisu do Obchodného registra; rovnako sa postupuje u prijímateľa nepeňažného vkladu, ak predáva akcie alebo obchodný podiel, ktoré nadobudol ako individuálne vložený finančný majetok alebo ako súčasť vkladu podniku alebo jeho časti,
 • deň ukončenia obstarávania, ktorým je
  • deň zaregistrovania akcií v evidencii centrálneho depozitára alebo člena centrálneho depozitára,
  • deň prevodu rubopisom a odovzdania listinnej akcie,
  • deň účinnosti písomnej zmluvy o prevode podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditnej spoločnosti,
 • deň zápisu do obchodného registra, ktorým nastávajú účinky zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností u právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie, ak predáva akcie alebo obchodný podiel, ktoré nadobudol daňovník zrušený bez likvidácie; rovnako sa postupuje u daňovníka, ktorý zrušením daňovníka bez likvidácie nadobúda akcie alebo obchodný podiel u právneho nástupcu,
 • deň zápisu do Obchodného registra pri premiestnení sídla spoločnosti na územie Slovenskej republiky.

Uzatvorenie zmluvy, na základe ktorej dochádza k prevodu akcií alebo obchodného podielu v budúcnosti alebo po splnení dohodnutých iných odkladacích podmienok, alebo uzatvorenie inej obdobnej dohody alebo zmluvy, kúpa opcie, alebo získanie predkupného práva na podiel, sa nepovažujú za nadobudnutie priameho podielu v spoločnosti.

Na základe prechodných ustanovení sa pravidlá pre oslobodenie príjmu z predaja obchodných podielov a akcií môžu po prvýkrát použiť s účinnosťou od 1. januára 2020, pokiaľ boli splnené podmienky na ich uplatnenie a predávajúci predávanú finančnú investíciu držal aspon 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred jej predajom. Pokiaľ má predávajúci zdaňovacie obdobie odlišné od kalendárneho roka, oslobodenie sa môže po prvý krát použiť po uplynutí 24 kalendárnych mesiacov od prvého dňa zdaňovacieho obdobia, ktoré začalo po 31. decembri 2017.

Rakúsko

V Rakúsku je potrebné rozlišovať medzi predajom obchodného podielu na spoločnosti so sídlom v Rakúsku a na zahraničnej spoločnosti:

Zisk z predaja obchodného podielu na spoločnosti so sídlom v Rakúsku realizovaný spoločnosťou s daňovou rezidenciou v Rakúsku predstavuje zdaniteľný príjem a podlieha všeobecnej sadzbe dane z príjmov (25 %). V súvislosti s obchodnými podielmi na lokálnych spoločnostiach sa oslobodenie od dane vzťahuje iba na dividendy, avšak nezahŕňa zisky z predaja obchodných podielov.

Naopak, podľa medzinárodného oslobodenia ziskov z predaja obchodných podielov od dane z príjmov sú dividendy aj zisky z predaja obchodných podielov oslobodené od dane z príjmov právnických osôb. Pre uplatnenie oslobodenia pri ziskoch z predaja obchodných podielov musia byť splnené nasledujúce podmienky:

 • priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní vo výške minimálne 10 %
 • podiel musí byť neprerušovane vo vlastníctve predávajúceho minimálne jeden rok pred jeho predajom

Pokiaľ sú tieto podmienky splnené, výška predávaného obchodného podielu pre účely oslobodenia nie je relevantná. Avšak pokiaľ obchodný podiel v dôsledku predchádzajúceho predaja klesne pod 10%, na zvyšnú časť obchodného podielu sa oslobodenie zisku z predaja obchodných podielov nevzťahuje.

Iba subjekty, ktoré sú z dôvodu ich právnej formy povinné viesť účtovníctvo podľa obchodnoprávnych predpisov (napríklad akciová spoločnosť (AG), spoločnosť s ručením obmedzeným (GmbH), Societas Europaea (SE), niektoré družstvá, Societas Cooperativa Europaea (SCE)) môžu benefitovať z tohto oslobodenia. Zároveň, zahraničné spoločnosti, ktoré podliehajú neobmedzenej daňovej povinnosti, môžu oslobodenie využiť, pokiaľ majú právnu formu porovnateľnú s kvalifikujúcimi sa lokálnymi spoločnosťami.

Obchodný podiel musí byť na spoločnosti bez daňovej rezidencie v Rakúsku porovnateľnej s lokálnymi spoločnosťami, respektíve na spoločnosti uvedenej v EÚ Smernici o zdaňovaní materských a dcérskych spoločností. Navyše, podiel na zahraničnej spoločnosti nesmie byť vlastnený na nízko zdaňovanej spoločnosti, ktorá dosahuje predovšetkým pasívny príjem, pretože v opačnom prípade bude oslobodenie od dane nahradené metódou zápočtu dane.

Daňová neutralita medzinárodného oslobodenia ziskov z predaja obchodných podielov od dane sa vzťahuje aj na opravné položky. Preto kapitálové straty vyplývajce z odpisov ako aj predajov podielov sa pri zdaňovaní neuplatnia. Avšak pokiaľ skutočné a konečné straty zostanú pri konkurze alebo likvidácii, môžu sa pri výpočte dane odpočítať.

Podľa pravidiel pre medzinárodné oslobodenie ziskov z predaja obchodných podielov od dane z prímov sa materská spoločnosť môže rozhodnúť podať daňové priznanie za rok nadobudnutia obchodného podielu alebo za rok, v ktorom sa oslobodenie mohlo uplatniť po prvý krát. Tento nezvrátiteľný krok vedie k strate daňovej neutrality obchodného podielu. Následne sa odpisy ako aj daňové straty z predaja obchodného podielu môžu uplatniť (rozložené počas 7 rokov), pričom zisk z predaja obchodného podielu a zvýšenie jeho hodnoty zvyšuje zdaniteľný príjem spoločnosti.

Pokiaľ slovenská spoločnosť predá svoj obchodný podiel na rakúskej spoločnosti, právo zdaniť zisk z predaja tohto podielu bude v zmysle článku 13 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Rakúskom a Slovenskom prisúdený Slovensku.

Podmienky Slovensko Rakúsko
Požadovaný minimálny podiel na základnom imaní 10% 10%
Minimálne obdobie držby obchodného podielu a akcií 24 mesiacov 12 mesiacov
Personálne a materiálne vybavenie na spravovanie finančnej investície áno a podstatné funkcie vykonávané na území Slovenska všeobecné zásady
Kvalifikujúce sa obchodné podiely a cenné papiere akcie na akciovej spoločnosti, kmeňové akcie alebo akcie s osobitnými právami na jednoduchej spoločnosti na akcie, obchodný podiel na spoločnosti s ručením obmedzeným a podiel komanditistu na komanditnej spoločnosti, alebo podobné podiely na obdobnej spoločnosti v zahraničí všetky formy kvalifikujúcich sa podielov (napríklad vrátane podielov na akciových spoločnostiach, spoločnostiach s ručením obmedzeným a kvalifikujúcich sa družstvách)
Kto môže oslobodenie využiť právnické osoby s daňovou rezidenciu na Slovensku a zahraničné právnické osoby so stálou prevádzkarňou na Slovensku spoločnosti, ktoré podliehajú neobmedzenej daňovej povinnosti a sú povinné viesť účtovníctvo podľa obchodnoprávnych predpisov
Možnosť prvého využitia 1.1.2020 n/a

 

Text sme pripravili v spolupráci s kolegom Rainerom Goetzom z KPMG Rakúsko a publikovaný aj v ročenke Rakúsko-slovenskej obchodnej komory.
 

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn