Dane
15. 3. 2023

Poznáte daňový režim príspevku za poskytnutie ubytovania odídencom?

S blížiacou sa lehotou na podanie daňového priznania každoročne pribúdajú praktické otázky daňovníkov. Jednou z nich je tento rok otázka zdaniteľnosti príspevku za poskytovanie ubytovania ukrajinským odídencom. Predstavuje tento príspevok zdaniteľný príjem ?

Martin Sileš

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na Ukrajine sa na Slovensku počas roka 2022 ocitlo množstvo cudzincov, ktorí prijali štatút dočasného útočiska na území Slovenskej republiky. Mnoho Slovákov poskytlo týmto odídencom ubytovanie vo svojich nehnuteľnostiach. Vláda Slovenskej republiky zaviedla v nadväznosti na vzniknutú situáciu príspevok za poskytnutie ubytovania odídencom, ktorý má kompenzovať náklady vznikajúce s takýmto ubytovaním jeho poskytovateľom.

V týchto dňoch, kedy ostáva posledných pár týždňov do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022, sa daňovníci často pýtajú, či príspevky, ktoré im štát poskytoval, podliehajú zdaneniu.

V tejto súvislosti zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR Usmernenie k zdaňovaniu príspevkov za ubytovanie. Dôležitým faktorom pri zdanení je, kto predmetný príspevok poskytuje:

  • príspevok za ubytovanie odídenca podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle poskytuje obec a
  • príspevok za ubytovanie podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu poskytuje Ministerstvo dopravy.

Obce vyplácajú príspevok za ubytovanie fyzickým osobám, ktoré vlastnia nehnuteľnosti na bývanie v danej obci. Príspevok obec vypláca na základe zmluvy o ubytovaní s odídencom a počtu nocí ubytovania.

Ministerstvo dopravy vypláca príspevok za ubytovanie osobám, ktoré poskytujú ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa zákona o živnostenskom podnikaní. Podmienkou je zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie uzatvorená s Ministerstvom dopravy.

Oslobodenie príspevkov zo štátneho rozpočtu od dane

Podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmov sú (okrem iného) podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov vrátane nepeňažného plnenia oslobodené od dane. Netýka sa to však platieb prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 a 6 zákona o dani z príjmov.

Príspevok podľa zákona o azyle aj príspevok podľa zákona o cestovnom ruchu je poskytovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Pri oboch teda v prvom kroku vzniká nárok na oslobodenie od dane. Je však potrebné ďalej skúmať, či tieto príspevky neplynú v súvislosti s výkonom činností, z ktorých daňovník dosahuje príjmy podľa § 5 (zo závislej činnosti) a § 6 (zo živnosti, prenájmu a iné) zákona o dani z príjmov.

Príspevok za ubytovanie odídenca podľa zákona o azyle

U fyzickej osoby, ktorej je poskytnutý príspevok za ubytovanie podľa zákona o azyle, závisí zdaniteľnosť príspevku od toho, či bol príspevok poskytnutý v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorej má príjmy z podnikania, z prenájmu, či inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Príspevok bude podliehať dani z príjmov najmä v situáciách, kedy priestory, kde fyzická osoba ubytováva odídencov, bežne poskytuje na ubytovanie, alebo ich prenajíma. Ďalšou indíciou môže byť, že má danú nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku.

Naopak v prípade, ak ubytovanie vo svojej nehnuteľnosti poskytuje osoba, ktorá má príjmy iba zo zamestnania (nepodnikateľ), príspevok, ktorý jej obec poskytne, zdaňovať nemusí.

Príspevok za ubytovanie podľa zákona o podpore cestovného ruchu

Fyzická osoba, ktorej je poskytnutý príspevok za ubytovanie podľa zákona o podpore cestovného ruchu, poskytuje ubytovanie a s ním spojené služby v ubytovacom zariadení podľa živnostenského zákona. To znamená, že predmetný príspevok je jej vždy poskytovaný v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorej plynú príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov. V súlade s § 9 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmov tento príspevok nie je príjmom oslobodeným od dane z príjmov fyzickej osoby.

Uplatnenie výdavkov

V prípade, ak príspevok podlieha v konkrétnej situácii zdaneniu, daňovníci majú nárok na uplatnenie výdavkov vynaložených v súvislosti s poskytnutím ubytovania, napr. prevádzkové výdavky na služby a výdavky na energie, bez obmedzení (v súlade so zákonom o dani z príjmov).

Daňovník zahŕňa príspevky a súvisiace výdavky do základu dane v závislosti od toho, akým spôsobom daňovník vedie svoje účtovníctvo / daňovú evidenciu.

Neváhajte nás kontaktovať, ak vás téma zaujala a máte akékoľvek otázky.

 

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign