Dane
14. 12. 2018

Poslanci opätovne schválili zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov

Národná rada SR včera (13. decembra 2018) opätovne schválila nový návrh zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, ktorý bol vrátený prezidentom a  ktorý zavádza povinnosť platenia osobitného odvodu vo výške 2,5 % z čistého obratu obchodného reťazca.

Marianna Dávidová
Mária Gašparová

Podľa návrhu zákona by základom odvodu mal byť čistý obrat obchodného reťazca v zmysle zákona o účtovníctve, teda výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Sadzbu odvodu zákon stanovil na 2,5 %, pričom odvod sa vypočíta ako súčin základu odvodu a sadzby odvodu.

Obchodný reťazec by mal byť povinný doručiť správcovi odvodu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odvodovom období, písomné oznámenie o výške odvodu na predpísanom tlačive a v tejto lehote by mal byť povinný odvod aj zaplatiť.

V prípade, že výška odvodu nepresiahne sumu 5 000 eur, obchodný reťazec podľa návrhu zákona odvod neplatí.

Odvodovým obdobím, za ktoré by mal byť obchodný reťazec povinný zaplatiť odvod,  by mali byť tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace príslušného účtovného obdobia. Návrh zákona stanovuje tiež prvé a posledné odvodové obdobie obchodného reťazca za príslušné účtovné obdobie.

Schválené znenie zákona ďalej prináša definíciu obchodného reťazca, ktorým by sa malo  rozumieť zoskupenie obchodných prevádzkarní, ktoré používajú rovnaké alebo vzájomné zameniteľné označenie obchodným názvom a ktoré sú prevádzkované tým istým podnikateľom alebo vzájomne majetkovo alebo personálne prepojenými podnikateľmi, za predpokladu, že:

  • je prevádzkovateľom potravinárskeho priemyslu;

  • má prevádzky aspoň v 15 % všetkých okresov;

  • aspoň 25 % čistého obratu pochádza z predaja potravín;

  • prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity.

Naopak z definície obchodného reťazca boli vylúčené okrem iného malé a stredné podniky, reťazce, ktoré sú výrobcovia potravín, alebo sú majetkovo prepojení s výrobcom potravín, pričom 80 % ich čistého obratu pochádza z predaja vyrobených potravín a obchodné reťazce, u ktorých najmenej 80 % obratu pochádza z predaja potravín jednej triedy.

Zavedením osobitného odvodu obchodných reťazcov sa rozšíri definícia výdavkov zahrnovaných do základu dane daňovníkov až po zaplatení v zmysle zákona o dani z príjmov.

Vo svojich ďalších ustanoveniach návrh zákona upravuje taktiež spôsob vyrubenia a platenia odvodu, príslušnosť správcu odvodu a zodpovednosť za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona.

V zmysle spoločných, prechodných a záverečných ustanovení by obchodný reťazec mal mať povinnosť platiť odvod počnúc prvým odvodovým obdobím patriacim do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2018.

Nadobudnutie účinnosti tohto zákona sa predpokladá od 1. januára 2019. O ďalšom vývoji vás budeme informovať.

Zdieľať článok
LinkedIn