Dane
1. 4. 2020

Parlament dal zelenú mimoriadnym opatreniam vo finančnej oblasti

NRSR schválila viaceré opatrenia vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom (COVID-19). Opatrenia sa týkajú daňovej, colnej, účtovnej oblasti a finančného trhu.

Branislav Ďurajka
Marianna Dávidová

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

NRSR na svojom včerajšom rokovaní (2. apríl 2020) schválila Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Predmetom zákona sú opatrenia, prijaté v oblastiach, ktoré sú spravované Ministerstvom financií Slovenskej republiky a budú uplatňované od 12. marca 2020 až do konca toho kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda Slovenskej republiky odvolá mimoriadnu situáciu („obdobie pandémie“).

Navrhované opatrenia sú rozdelené do nasledovných oblastí:

Opatrenia v daňovej, colnej a účtovnej oblasti

1. Opatrenia v správe daní

  • Zmeškanie lehôt – v prípade zmeškania lehôt počas obdobia pandémie bude zmeškanie daňovníkovi odpustené za podmienky, že predmetný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Odpustenie zmeškania sa však nevzťahuje na úkony, ktorými sú podávanie daňových priznaní a platenie jednotlivých daní.
  • Daňové kontroly – navrhovaným opatrením sa prerušujú lehoty na vykonanie daňových kontrol, okrem prípadov, keď je predmetom daňovej kontroly kontrola oprávnenosti nadmerného odpočtu. V takom prípade môže správca dane vydať čiastkový protokol k čiastke, ktorá daňovníkovi s určitosťou patrí.
  • V zmysle návrhu zákona sa za daňový nedoplatok nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

2. Oslobodenie tovaru od dovozného cla a od dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru na podporu obetí živelnej pohromy

V rámci mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti sa navrhuje aj oslobodenie tovaru od dovozného cla a od DPH pri dovoze tovaru na podporu obetí živelnej pohromy. Priznávanie oslobodenia podlieha rozhodnutiu Európskej komisie, ktorá koná na základe žiadosti členského štátu v súlade s postupom pri mimoriadnych udalostiach v stave núdze. Z tohto dôvodu colný úrad až do oznámenia rozhodnutia Európskej komisie pozastaví platenie dovozného cla a dane z pridanej hodnoty pri takomto tovare za podmienky, že sa dovážajúca organizácia zaviaže zaplatiť clo pre prípad, že žiadosti SR Európska komisia nevyhovie.

3. Oslobodenie od správnych poplatkov

Návrh zákona stanovuje podmienky odpustenia správnych poplatkov, ktoré musia byť kumulatívne splnené – podanie je uskutočnené počas obdobia pandémie a účel podania je zmiernenie negatívnych následkov pandémie.

4. Opatrenia v oblasti dane z príjmov

Vládny návrh zákona mení aj termíny na podanie daňových priznaní k dani z príjmov. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa posúva na koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote musí daňovník daň z príjmov aj zaplatiť.

Návrh zákona ponecháva daňovníkom, ktorých posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadne na obdobie pandémie, možnosť predĺženia lehoty v zmysle príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov (o 3 resp. 6 kalendárnych mesiacov). Ak lehota na podanie daňového priznania uvedená v oznámení o predĺžení uplynie počas trvania pandémie, uplatní sa vyššie uvedená lehota konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Návrhom zákona sa ustanovuje výlučne špeciálna lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane. Všetky ďalšie povinnosti určené pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane, spôsob podania daňového priznania, osoby povinné podávať daňové priznanie a pod., zostávajú platné, tak ako sú upravené zákone o dani z príjmov (napr. dňom nasledujúcom po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania určenej týmto ustanovením, začína nové preddavkové obdobie).

Z návrhu zákona nie je jednoznačné, v akej výške sa budú platiť preddavky na daň z príjmov najmä u daňovníkov, ktorí priznanie už podali v riadnej lehote do 31. marca 2020. Vzhľadom na retroaktívny posun lehoty na podanie daňového priznania, keďže nový zákon k 31. 3. 2020 ešte nebol schválený, nie je jasné, či títo daňovníci majú naďalej počítať preddavky z daňovej povinnosti roka 2018, alebo počnúc aprílom ich majú platiť vo výške podľa daňovej povinnosti roka 2019. Predpokladáme, že tieto a iné nejasnosti sa ešte budú upresňovať. V prípade, že sa Vás to týka, kontaktujte nás a budeme Vás informovať o aktuálnom stave.

Medializované opatrenie k jednorazovému odpočtu neuplatnených daňových strát nie je predmetom tohto vládneho návrhu zákona.

5. Zmena zákonných lehôt

Navrhované opatrenia v daňovej, colnej a účtovnej oblasti stanovujú vo viacerých prípadoch nové lehoty a podmienky, za ktorých lehoty neplynú, prípadne podmienky odpustenia príslušných sankcií.

Nižšie uvádzame prehľad vybraných lehôt schválených vládou:

  Nová lehota
Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za iné ako ročné zdaňovacie obdobie* koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
Lehoty v zmysle zákona o účtovníctve
vrátane povinnosti uloženia účtovných dokumentov do registra účtovných závierok
koniec tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo lehota na podanie daňového priznania, podľa toho čo uplynie skôr
Podanie daňového priznania k dani z príjmov (vrátane poukázania podielu zaplatenej dane) koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
Podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane (ak sa nepoukazuje v daňovom priznaní) koniec druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

Vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov

do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky koniec druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
Ročné zúčtovanie dane koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
Doručenie dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní koniec druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
Podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zaplatenie dane koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

* napríklad daňovník, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, s likvidáciou, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, daňovník, ktorý ukončil podnikanie alebo prerušil podnikanie

Opatrenia v oblasti finančného trhu

Druhou časťou opatrení sú opatrenia v oblasti finančného trhu, medzi ktoré patria aj opatrenia v oblasti finančnej pomoci, s cieľom udržať zamestnanosť a prevádzku v malých a stredných podnikoch. Finančná pomoc by mala byť poskytovaná vo forme záruky za úver a/alebo úhrady úrokov z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude Ministerstvo financií SR a sprostredkovateľmi pomoci Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s..

Vládny návrh zákona bude prerokovaný v NR SR v skrátenom legislatívnom konaní a jeho účinnosť sa navrhuje dňom vyhlásenia.

Aktuálnu situáciu neustále monitorujeme o ďalšom vývoji vás budeme priebežne informovať.

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign