Dane
25. 9. 2019

Osem hlavných zmien, ktoré prinášajú novely zákona o dani z príjmov

Poslanci NRSR na septembrovej schôdzi schválili vládny aj dva poslanecké návrhy noviel zákona o dani z príjmov, ktoré prinášajú viaceré zaujímavé zmeny. Cieľom vládneho návrhu novely bolo podporiť na Slovensku malé a stredné podniky a automobilový priemysel, zjednodušiť spôsob výpočtu dane, znížiť administratívnu náročnosť a v neposlednom rade implementovať smernicu Rady EÚ, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami (ATAD 2). Poslanecké návrhy noviel znížili sadzbu dane pre malých podnikateľov a zvýšili nezdaniteľnú časť základu dane.

Branislav Ďurajka
Marianna Dávidová

Novely zákona prinášajú okrem iného tieto zaujímavé zmeny:

1. Umorovanie daňovej straty – novela zákona predlžuje obdobie na odpočet daňovej straty zo súčasných štyroch na päť zdaňovacích období. Novelou zákona sa ruší podmienka rovnomerného umorovania a zavádza sa obmedzenie výšky odpočítateľnej straty do výšky 50% dosiahnutého základu dane. Toto obmedzenie sa nebude uplatňovať v prípade mikrodaňovníkov (pozri definíciu nižšie v bode 6). Novelizované ustanovenia týkajúce sa umorovania daňovej straty sa uplatnia na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia, ktoré začínajú najskôr 1. januára 2020.

2. Položky podliehajúce podmienke zaplatenia – v rámci opatrení na zníženie administratívneho zaťaženia daňovníkov boli upravené aj ustanovenia, ktoré sa týkajú položiek s podmienkou zaplatenia. Novela zákona ruší dodatočné obmedzenia daňovej uznateľnosti, napr. v prípade sprostredkovateľských provízií obmedzenie daňovej uznateľnosti do výšky 20 % hodnoty sprostredkovaného obchodu. Zároveň sa z podmienky zaplatenia vylúčili položky, ktoré sa stávajú súčasťou obstarávacej ceny majetku resp. súčasťou vlastných nákladov, ako aj náklady na získanie noriem a certifikátov. Naopak podmienku zaplatenia bude nutné skúmať v prípade služieb týkajúcich sa vedenia firiem a poradenských služieb v oblasti podnikania a v iných oblastiach riadenia. Daňovo uznateľné po zaplatení sa opäť stanú zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania. 

3. Hybridné nesúlady – implementáciou smernice Rady EÚ, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami (ATAD 2) sa zavádzajú pravidlá, ktoré zamedzujú využívaniu hybridných prvkov, ktoré vznikajú v dôsledku odlišných daňových posúdení finančných nástrojov a daňových subjektov a vedú k znižovaniu daňovej povinnosti.

Pravidlá hybridných nesúladov sa vzťahujú na situácie, ktoré vznikajú medzi daňovníkom (právnickou osobou) a jeho závislými osobami, ale vzťahujú sa aj na nezávislé osoby, ktoré sú súčasťou štruktúrovanej schémy, čiže dohody, ktorá zahŕňa hybridný nesúlad. 

Základným výsledkom hybridných nesúladov môže byť odpočet výdavku, nákladu alebo straty bez jeho zahrnutia do zdaniteľných príjmov alebo výnosov alebo viacnásobný odpočet výdavkov u viacerých závislých osôb. 

Zákon zároveň definuje pravidlá úpravy základu dane v prípade takéhoto hybridného nesúladu. 

banner-danove-poradenstvo_500x100_01

4. Odpočet výdavkov na výskum a vývoj – schválené znenie novely zákona zvyšuje daňové zvýhodnenie v prípade projektov výskumu a vývoja. Daňovník, ktorý takýto projekt realizuje bude môcť uplatniť odpočet vo výške 200% výdavkov vynaložených na výskum a vývoj oproti súčasným 100%. 

V zmysle prechodných ustanovení už za kalendárny rok 2019, alebo hospodársky rok, ktorý začal po 1.1.2019, sa uplatní výška odpočtu 150 % a zvýšenie odpočtu na 200 % sa prvýkrát uplatní za rok 2020, alebo hospodársky rok, ktorý začal po 1.1.2020.

Zároveň sa predlžuje doba odpočtu zo štyroch na päť zdaňovacích období (v prípade ak daňovník nemôže odpočítať výdavky na výskum a vývoj z dôvodu vykázania daňovej straty alebo nedostatočného základu dane po odpočte daňovej straty).

5. Zvýšenie limitu na platenie preddavkov na daň – novelou zákona sa zvyšuje limit na platenie preddavkov na daň zo súčasných 2 500 eur na 5 000 eur.  

6. Zdaňovanie mikrodaňovníkov - novela zákona v rámci podpory malých podnikov definuje pojem mikrodaňovník, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorej príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 eur a spĺňajú niektoré ďalšie podmienky.  

Mikrodaňovníci budú môcť využívať napríklad nasledovné daňové zvýhodnenia: 

  • Majetok – v súlade so schváleným znením novely zákona budú môcť mikrodaňovníci odpísať hmotný majetok (okrem budov v odpisových skupinách 5 a 6) najdlhšie počas doby stanovenej pre jednotlivé odpisové skupiny. Výška daňového odpisu bude teda na dobrovoľnom rozhodnutí mikrodaňovníka, pričom nebude možné uplatniť ustanovenia o prerušení odpisovania. Zároveň novela zákona ruší v prípade majetku poskytnutého na prenájom obmedzenie odpisov do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov z prenájmu. 
  • Umorovanie daňovej straty – mikrodaňovníci budú môcť umorovať daňovú stratu počas najviac 5 rokov, pričom sa  na nich nebude vzťahovať vyššie uvedené obmedzenie umorovania daňovej straty do výšky 50 % základu dane. 
  • Opravné položky k pohľadávkam – tvorba opravných položiek k pohľadávkam, ktoré boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov a pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, bude súčasťou základu dane v súlade s účtovníctvom. 

Účinnosť ustanovení týkajúcich sa mikrodaňovníkov bola stanovená na 1. januára 2021. 

7. Zníženie sadzby dane – počínajúc zdaňovacím obdobím začínajúcim najskôr 1. januára 2020 dochádza k zníženiu sadzby dane z príjmov na 15 % pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, ktorých príjmy (výnosy) nedosiahnu ročne 100 000 eur.

8. Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane – počínajúc rokom 2020 bude nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške 21-násobku životného minima, namiesto doterajšieho 19,2-násobku. Opatrenie sa týka najmä osôb s nízkymi a strednými príjmami.

Novela zákona upravuje aj viacero ustanovení, ktoré sa týkajú dane z príjmov fyzických osôb a povinností zamestnávateľa. Bližšie informácie vám prinesieme v ďalšom vydaní našich daňových a právnych noviniek. 

Schválené novely zákona ešte musí podpísať prezidentka SR. O ďalšom vývoji legislatívneho procesu vás budeme informovať.  

 

banner-odber-noviniek_500x100_01_SK

Zdieľať článok
LinkedIn
Webdesign