Späť na články

Nový Metodický pokyn k stravovaniu zamestnancov a plánovanému zvýšeniu súm stravného

Finančné riaditeľstvo vydalo metodický pokyn, ktorý detailne popisuje jednotlivé formy zabezpečenia stravovania svojim zamestnancom. Spomína tiež plánované zvýšenie súm stravného pri služobných cestách, ktoré bude mať vplyv aj na výšku príspevku na stravovanie oslobodenú od dane a odvodov.

Podľa predbežného návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR) zo dňa 22. februára 2022 o zvyšovaní súm stravného by sa sumy stravného pri služobných cestách mali zvyšovať nasledovne:

  • z 5,10 na 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • zo 7,60 na 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • z 11,60 na 13,70 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.

MPSVaR tak reaguje na zvyšovanie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Termín začatia pripomienkového konania sa odhaduje na február/marec 2022 s platnosťou pravdepodobne od 1. apríla 2022.

Toto zvýšenie bude mať dopad na všetky formy stravovania aj finančného príspevku podľa Zákonníka práce. Maximálna výška oslobodenia od dane pre zamestnanca, ktorú sme v tomto článku uvádzali, sa pri plánovanom navýšení sumy stravného zvýši z 2,81 na 3,30 EUR. Taktiež sa navýši hodnota gastrolístka zo súčasných 3,83 EUR na 4,50 EUR.

Plánované pripomienkované konanie k zvýšeniu stravného budeme sledovať.

Metodický pokyn sa podrobnejšie venuje všetkým formám stravovania a finančnému príspevku na stravu a na konkrétnych príkladoch objasňuje viaceré situácie. Venuje sa aj niektorým doposiaľ sporným otázkam, napríklad možnosti oslobodenia stravy na pracovisku podľa písm. § 5 ods. 7 písm. o) Zákona o dani z príjmov.

Podľa písm. § 5 ods. 7 písm. o) je od 1.1.2022 nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov oslobodené od dane, ak Zákon o dani z prímov neustanovuje inak a ak zamestnávateľ takto vynaložené prostriedky neuplatní ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Zamestnanec podľa Metodického pokynu nemôže uplatniť toto oslobodenie od dane pri strave, teda rozdiel medzi maximálnou sumou prispievanou zamestnávateľom 2,81 EUR (3,30 EUR po novom) a hodnotou stravy je zdaniteľný príjem zamestnanca. Ustanovenie teda pravdepodobne nemožno použiť napr. na občerstvenie pri stretnutiach či ovocí v kuchynke, keď už maximálna výška oslobodeného stravného je poskytnutá na teplý obed. Táto situácia a sledovanie spotreby občerstvenia zamestnancov preto naďalej ostáva problematická.

Máte otázku? Napíšte nám.

Vaše otázky zodpovedia naši odborníci

Spýtajte sa nás
Zdieľať článok